Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Указания за провеждане и защита на практическо обучение (стаж) за студенти, завършили 3-ти курс в редовна и дистанционна форма на обучение

 1. Практическото обучение на студентите е задължително на основание Правилника на ИУ-Варна, съобразно държавните изисквания за получаване на образователно-квалификационни степени (ОКС) по професионални направления и специалности. Касае студентите от ОКС „бакалавър” и „професионален бакалавър”, редовна, редовна-електронна, дистанционна и задочна форма на обучение в ИУ-Варна (в т.ч. и Колежа по туризъм).
 2. Продължителността на практическото обучение е 45 календарни дни или 240 работни часа, отработени през настоящата календарна година.
 3. Практическото обучение на студентите, обучаващи се по две специалности, се обединява и се провежда по две програми през периода, предвиден за основната специалност.
 4. Защитата на практиката се провежда на дати, определени в Заповед на Ректора за графика на учебния процес. Конкретните дати за защита за редовно и дистанционно обучение се обявяват на сайта на ИУ-Варна www.ue-varna.bg в страницата на катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" раздел Практическо обучение
 5. Знанията и уменията на студентите от практическото обучение се оценяват с оценка на изпит.
 6. Наставниците за практическото обучение за съответните групи уведомяват студентите от 3 курс, редовно и дистанционно обучение през  съответната учебна година за графика и изискванията за провеждане и защита на практиката.
 7. Отговорниците за практическото обучение внасят за обсъждане от катедрения съвет информация за професионално-практическото обучение на студентите през изтеклия период два пъти – през м.октомври и м.юни.
 8. Професионалното практическо обучение (стаж) изисква:
 • Намиране на Фирма за провеждане на практическото обучение, с основен предмет на дейност, съответстващ на специалността на Студента.
 • Регистриране на Фирмата в платформата UEBN.
 • Регистриране на Студента в платформата UEBN. Работодателят вписва имената и e-mail на Студента (същият e-mail, с който Студентът се е  регистрирал в платформата UEBN).
 • Регистриране на Ментора в платформата UEBN. Менторът трябва да е регистриран в платформата UEBN като „Експерт от бизнеса”. Работодателят избира Ментор на програмата като вписва имената и актуален емайл  (същият емайл, с който Менторът се е  регистрирал в платформата UEBN).
 • Съгласуване на програмата с Работодател и Ментор, определен от фирмата.
 • Въвеждане на програмата от Работодателя.
 •  Всички участници (Студент, Ментор и Експерт от ИУ-Варна) потвърждават програмата чрез попълване на необходимата информация.

СТУДЕНТЪТ:

 1. Потвърждава участието си в програмата, чрез бутона „Редактирай”.
 2. Попълва необходимата информация.
 3. Записва актуален емайл и имена на своя Академичен наставник. (Намира своя Академичен наставник в обявения списък по специалности и групи на адрес uebn.ue-varna.bg ⇨ Образователен процес  ⇨ Практическо обучение (стаж) ⇨ „Списък на ръководителите на практическо обучение за уч. 2017/2018 г. по катедри”).

ЕКСПЕРТЪТ ОТ БИЗНЕСА (МЕНТОР):

 1. Потвърждава участието си в програмата, чрез бутона „Редактирай”.
 2. Попълва необходимата информация за основните дейности и срок на стажа.

ЕКСПЕРТЪТ ОТ ИУ-ВАРНА:

 1. Потвърждава програмата чрез бутона „Прегледай”.
 • Оценяването на стажа се извършва от:

СТУДЕНТА:

 1. Оценяване на Ментора и проведената практика (самооценка, участие на Ментора и условията, предоставени от организацията).

ЕКСПЕРТА ОТ БИЗНЕСА (МЕНТОР):

 1. Оценяване на придобитите знания, умения и компетенции на Студента.

   ЕКСПЕРТА ОТ ИУ-ВАРНА:

 1. Оценява целия процес на стажа, изработения доклад от Студента и неговата защита.
 • Подготовката за защита на стажа изисква разработване на Доклад от Студента, основавайки се на следните изисквания, свързани със:
 1. Изготвяне на заглавна страница на Доклада.
 2. Съдържание на Доклада:
 • Попълване на Профил на търговското предприятие, представен в таблична форма (виж Таблица 1);
 • Специфика на търговската (производствената) дейност на предприятието.
 • Маркетинг в предприятието (продукт, пласмент, промоция, цени).     
 • Конкретни бизнес процеси, с които е ангажиран стажантът по време на практиката (лично извършвани дейности по време на практиката; търговски операции, с които е запознаван и обучаван стажантът от ментора по време на практиката; работа с първични и вторични документи, свързани с дейността).
 • Изводи от проведената практика (лично наблюдение и оценка на силните и слабите страни на фирмената дейност и проведения стаж).
 • Изисквания за форматиране на докладите: шрифт (Font) Times New Roman (TNR), размер 12 пункта (12pt.), междуредие (Line spacing) Single, подравняване на текста (Aligment: Justify).

 

ДОКЛАД ЗА ЗАЩИТА НА СТАЖ,

ПРОВЕДЕН ВЪВ ФИРМА „…………….”

Студент: ………………………..,

спец. "Икономика и търговия" 3 курс, гр…. ,

фак. №….., СИН ……….

 

Научен ръководител:

                 /…………………               /

ВАРНА

2023

 

Таблица 1
Профил на търговското предприятие

Наименование на предприятието, в което се провежда практическото обучение

 

Ментор (име, длъжност)

 

Предмет на дейност на предприятието

(с какво се занимава предприятието, възникване, развитие, асортимент, размер на предприятието [1] )

 

Организационно-управленска структура:

 

-вид, брой отдели в състава на организационно-управленската структура на предприятието

 

-отдел/и ангажиран/и с продажбите, покупките и логистиката, брой и структура на заетите лица в тях

 

 

Фирме

на сре

да

Делови партньори на предприятието

(банки, маркетингови агенции, участие в клъстери, доставчици на услуги, използвани посредници и др.)

 

Конкуренти на предприятието

(изброяване на основните, интензивност на конкуренцията)

 

Доставчици на предприятието

 

Клиенти на предприятието

 

Нормативни документи, които определят правната среда на предприятието

(да се изброят закони, правилници или други нормативни актове, с които следва да се съобразява предприятието)

 

 

[1] Критериите за класификация на предприятията според техния размер (Европейска комисия) може да намерите тук: www.bcci.bg/resources/files/nb6004773bgc_002.pdf