Икономически университет – Варна

Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"

Катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет – Варна е част от голямата академична общност, запазила и развиваща традициите за обучение и непрекъснато обогатяване на науката за търговията. През 2019 г. катедрата отбелязва 66 години от основаването си (1953-2019 г.) и 71 години от откриването на специалност "Икономика на търговията" (създадена 1948 г.).

Катедра "Икономика и управление на търговията" извършва актуална научно-изследователска и приложна дейност за развитие на науката и научното обслужване на практиката. За 66 годишния период от своето създаване по специалност "Икономика на търговията"/"Икономика и търговия" успешно са завършили своето обучение над 8 500 икономисти по търговия, в редовна, задочна и дистанционна (от учебната 2015/2016 г.) форми на обучение.

Преподавателите от катедрата са развивали и винаги са се стремили да отговорят на изискванията за повишаване на качеството на обучението, за активна, актуална и ефективна научно-изследователска работа, за резултатно и ползотворно взаимодействие с икономическата и търговската практика. В катедрата се провеждат задълбочени изследвания по съвременни проблеми на икономиката, организацията и управлението на търговията, търговското предприемачество, маркетинга, логистиката, инвестициите, конкуренцията и други.

Катедра "Икономика и управление на търговията" осъществява обучение и в образователната и научна степен "доктор", през годините са защитени 29 докторски дисертации, в т.ч. 4 от чуждестранни граждани, а 2 дисертации са за втора докторска степен. Членството на катедра "Икономика и управление на търговията" в Европейската търговска академия – European Retail Academy (ERA), си поставя за основна цел създаване на академична мрежа за провеждане на диалог с научно-приложен характер между университетите и фирмите от търговския бизнес.

Специалности към катедрата

Специалностите към катедра "Икономика и управление на търговията" са едни от най-предпочитаните в Икономическия университет – Варна. Обучението формира задълбочени теоретични и практически познания и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговията с потребителски и индустриални продукти (вътрешна и външна търговия на едро и дребно). Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуални въпроси на икономиката, търговската наука и практика, което позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и в чужбина.

Катедра "Икономика и управление на търговията" осъществява обучение по специалности "Икономика на търговията", а от учебната 2015/2016 г. "Икономика и търговия" в ОКС "бакалавър" и "Търговки бизнес", а от учебната 2015/2016 г. "Глобален търговски бизнес" в ОКС "магистър", като преподаватели от катедрата водят занятия и пред студенти от други специалности на Университета. В образователно-квалификационна степен "бакалавър" специалност "Икономика и търговия" се предлага в редовна и дистанционна форми на учебния процес, която като част от обучението по професионално направление "Икономика", е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация с една от най-високите оценки. В образователно-квалификационна степен "магистър" предлаганата специалност "Глобален търговски бизнес" е в редовна електронна форма на обучение.

Последвайте ни

Ръководство


доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

Ръководител катедра

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

0882165164

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

Заместник-ръководител катедра

317а / онлайн през Google meet

michal.stojanov@ue-varna.bg

Контакти


Вяра Гергьовска

Вяра Гергьовска

Вяра Гергьовска

Инспектор учебна дейност

H-106

+359 882164784

iut@ue-varna.bg