Икономически университет – Варна

Омниканален търговски бизнес

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

 1. Омниканален търговски бизнес, ОКС "магистър"
 2. Форма на обучение: дистанционна
 3. Професионална направление: 3.8 Икономика

Магистрите получават задълбочена подготовка и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти в областта на икономиката и управлението на омниканалния търговски бизнес, интегрирането на множеството онлайн и офлайн канали за реализация и тяхното управление като единен канал: омниканална търговия и омниканален маркетинг, конкурентни стратегии, международна търговия и логистика, търговска политика на Европейския съюз, маркетингови изследвания в омниканална среда, контролинг и устойчиво развитие на търговския бизнес, информационни технологии в продажбите, глобализация.

Завършилите могат да работят като ръководители на големи корпорации, холдинги, в държавната и общинската администрация, специлисти по стратегическо планиране, мениджъри по търговски маркетинг, логистика, контролинг, информационно осигуряване на електронен бизнес.

I.    Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика е за ОКС „магистър“ в ПН 3.8 „Икономика“. Тя е предназначена за студентите, които се обучават и дипломират в специалност „Омниканален търговски бизнес“ към катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“.
Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • да характеризира съдържанието, структурата и спецификите на учебния план на специалност „Омниканален търговски бизнес“, ОКС „магистър“, както и включените в него учебни дисциплини и тяхното предназначение;
 • да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебната документация (учебен план и учебни програми), както и на учебното съдържание при обучение на студентите от специалност „Омниканален търговски бизнес“, ОКС „магистър“;
 • да дефинира професионалните знания, умения и компетентности на специалиста с квалификация магистър по икономика по специалност „Омниканален търговски бизнес“, ОКС „магистър“;
 • да ориентира обучаващите се за възможностите на бъдещата им професионална реализация и за конкретните длъжности, които могат да заемат след завършването си;
 • да осигури необходимата научна, теоретична и практическа основа на обучението в специалността с широко и ефективно използване на съвременни методи и средства за обучение.

II.    Професионални знания и умения

Обучението се осъществява на широка научно-теоретична и практико-приложна основа, с използване на съвременни методи и средства, с акцент върху самостоятелната учебноизследователска работа на студентите. В процеса на обучението магистрите получават задълбочена подготовка и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти в областта на икономиката и управлението на омниканалния търговски бизнес. Потребността от обучение по омниканален търговски бизнес е резултат от развитието на новите информационни и комуникационни технологии, интегрирането на онлайн и офлайн каналите за реализация на продуктите и тяхното управление като единен дистрибуционен канал. Дигитализацията е в основата на еволюцията на търговията както като функция на входа и изхода на предприятията, така и като икономически сектор. Динамиката в процесите на цифровите иновации води до преструктуриране на икономиката, поява на нови търговски посредници, предоставящи дигитални услуги, взаимно проникване на съществуващите онлайн и офлайн форми на търговия, както и създаване на нови форми,  конвергенция между икономическите сектори и функции в бизнес организацията. Всичко това извежда на ново равнище необходимостта от знания и умения за интегрираната търговска функция, обмена на стоките и услугите.
Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията.  Предоставя знания по омниканална търговия и омниканален маркетинг, съвременни форми на търговски бизнес, разработване на конкурентни стратегии, международна търговия и логистика, търговска политика на Европейския съюз, проучване на вътрешните и международните пазари, маркетингови изследвания в омниканална среда, контролинг и устойчиво развитие на търговския бизнес, информационни технологии в продажбите, актуалните проблеми на глобализацията, управление на проекти в рамките на магистърски семинар и др.
В процеса на обучението студентите-магистри получават едновременно подготовка за управление на търговския бизнес и на търговската функция в предприятията в условията на омниканална среда.

III.    Обучение по специалност „Омниканален търговски бизнес“

Съгласно националната и вътрешната нормативна уредба, в специалност „Омниканален търговски бизнес“, ОКС „магистър“, имат възможност да се обучават студенти завършили: ОКС „бакалавър“, в страната или в чужбина, същата специалност (СС) търговия, професионални направления стопански науки и управление (СНУ), други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и завършилите колеж от същото професионално направление 3.8 „Икономика” (СПН), като срокът за обучение е съответно два семестъра (за СНУ) и три семестъра (за ДНДО и СПН).

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър” по професионално направление „Икономика”, в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.
Организацията на учебния процес се осъществява в дистанционна форма с електронни учебни материали, достъпни чрез личен профил на студента, през платформата за електронно обучение eLearn на Икономически университет-Варна, в Интернет среда. Обучаващите се в дистанционна форма, разполагат с голям набор от учебни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, мултимедийни презентации, хипервръзки, блогове и др. В обучението могат да се използват редица учебни дейности като тестове, анкети, речник, бази от данни, урок, форум, чат и др.

Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена ОКС „магистър” и професионална квалификация. Дистанционната форма предоставя предимства като: обучение в удобно за студента време, възможности за  интерактивност в обучението, за съчетаване на обучението с работата, мобилност, възможност за гъвкаво организиране на процеса на самоподготовка и др. Електронно базираните учебни занятия се равняват на 20% от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по съответната специалност в учебния план. Неприсъствената част от учебните занятия, предвидени в плана за редовна форма при дистанционно обучение, се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с преподавателите, тестове, подготовка на курсови проекти, задания и други.

При обучението в специалност „Омниканален търговски бизнес“ се прилагат ефективни и съвременни форми: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти, делови игри, софтуерни продукти и други.

Обучението по специалността се фокусира върху проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в съвременния омниканален търговски бизнес; актуалните аспекти на вътрешната и международната търговия; формулирането и имплементирането на стратегии за успешно стартиране и развитие на търговски бизнес; изследването на конкурентната среда в сектор търговия, правното регулиране на конкуренцията, изграждането и реализацията на устойчиви конкурентни предимства и стратегии; анализа на конюнктурните условия и комплексното изследване на икономическата среда и пазарите; обосновката на бизнес планове и икономическата оценка на инвестиционни проекти; особеностите на онлайн и офлайн формите на търговия, доминиращите търговски формати, отделните сектори на търговията, търговското представителство и посредничество; дигиталната трансформация на бизнеса и цифровите иновации в търговията; принципите и механизмите на търговската политика на Европейския съюз, защитата на потребителите в Европейския съюз; приложението на контролинговия инструментариум в търговския бизнес и  др.

Подготовката на студентите по специалност „Омниканален търговски бизнес“ е структурира в три специални учебни дисциплини и осем специализиращи учебни дисциплини, от които едната е в изборен блок от четири учебни дисциплини. Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуалните въпроси на теорията и практиката на търговията, като позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и чужбина.

Подготовката на студенти, завършили ОКС „бакалавър“ в други области на висшето образование (ДНДО) и ОКС „професионален бакалавър“ в същото професионално направление (СПН) включва и 5 икономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от знания в областта на професионалната квалификация: икономикс, количествени методи, мениджмънт и маркетинг, въведение във финансите и теория на счетоводството.

Подготовката в магистърска степен завършва със защита на дипломна работа (магистърска теза) или с комплексен държавен изпит, и дава възможност за продължаване на образованието в третата най-висша степен: образователна и научна степен „доктор“.

IV.    Възможности за реализация

Подготвят се специалисти, мениджъри и експерти за предприятия и структури в икономически сектор „Търговия“, както и висококвалифицирани кадри с висше образование за търговските функции във всички предприятия от различни икономически дейности и обществения живот, които осъществяват пазарна реализация, комерсиализация на създаваните от тях стоки и услуги.

Завършилите специалността магистри могат да осъществяват следните основни функции и дейности, като заемат съответните длъжности в различни направления от средните и висшите равнища на мениджмънта :

 • ръководители на високо равнище в големи фирми, организации, дружества, кооперации, холдинги, министерства, като заемат различни длъжности (1210-6005 Директор, организация; 1120-6006 Директор, предприятие; 1120-7013 Заместник-директор, организация; 1120-7014 Заместник-директор, предприятие; 1120-7002 Изпълнителен директор; 1221-7001 Търговски директор; 1120-9034 Председател, кооперация; 1120-7022 Прокурист (търговски управител); 1120-7023 Управител, търговско дружество и др.);
 • ръководители на големи структурни звена, осъществяващи дейност по: стратегическо планиране, маркетинг, контролинг, организация, координация, управление на човешките ресурси, информационно осигуряване и електронен бизнес  и др. (1219-6010 Ръководител на административен отдел; 1221-6007 Ръководител, отдел по маркетинг; 1221-6002 Управител по продажби и маркетинг; 1221-6008 Ръководител отдел по продажбите и др.);
 • икономическа, организационна и мениджърска дейност в областта на маркетинговите проучвания на пазара и логистиката (1221-6005 Мениджър, проучване на пазари; 2431-6009 Аналитик, проучване на пазара; 2431-6002 Експерт, маркетинг; 2421-6005 Експерт, логистика; 1324-6029 Ръководител, отдел доставки и др.);
 • ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото и оперативното управление на всички бизнес единици, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост (1213-7043 Ръководител отдел по икономически анализи и прогнози; 2631-7004 Главен икономист; 2413-6003 Експерт, финансови и стопански анализи; 2431-6005 Експерт, външна търговия и др.);
 • специалисти и мениджъри във функционалните звена за управление и търговските отдели на предприятия от производството, селското стопанство, външнотърговската дейност, банково-застрахователния бизнес, сектора на туризма и услугите (1221-6007 Ръководител, отдел по маркетинг и търговия; 1221-6008 Ръководител, отдел по продажбите; 1120-7045 Регионален мениджър);
 • управление на отделни страни от дейността на специализираните търговски фирми в т.ч. в малкия и средния бизнес и големите търговски вериги (2421-6009 Анализатор, ефективност на търговската дейност; 2421-6006 Експерт-търговия; 1221-6003 Мениджър продажби; 1221-6004 Маркетинг мениджър; 1420-3003 Управител, търговия на дребно; 1420-3001 Управител, търговия на едро; 1420-3004 Управител, магазин; 1420-3005 Управител, супермаркет; 1420-3006 Управител, универсален магазин; 1439-3002 Управител, търговски център; 1412-3001 Управител, заведения за обществено хранене; 1412-3006 Управител, ресторант; 1324-3003 Управител, складово стопанство и др.; Ръководител отдел, складово стопанство 1420-5007; 2434-6003 Агент, продажби ИКТ; 2434-6004 Консултант продажби ИКТ; 2434-6002 Търговски представител: ИКТ; 5221-3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете); 5221-3002 Управител, търговия на дребно (магазин на самообслужване) и др.;
 • специалисти и експерти по търговия в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации (1213-6012 Директор, дирекция в община; 1213-6024 Началник отдел в община/район; 1114-7023 Директор, организации с нестопанска цел и др.);
 • търговски представители, посредници или бизнесконсултанти (1219-6002 Управител, бизнес услуги и др.);
 • стартиране, организация, ръководство и управление на самостоятелен търговски бизнес (5221-3003 Собственик, малък магазин);
 • учители по икономика, организация, управление, финанси, планиране и анализ на търговията в средни училища (2352-5002 Учител, ресурсен);
 • да продължат обучението си в докторантура, да работят във висши училища и научни организации, като асистенти, преподаватели и научни сътрудници (2310-7002 Асистент; 2310-6001 Преподавател, университет и др.).

V.    Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Омникален търговски бизнес“

В ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности. Тези  компетентности са в съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот, с Националната квалификационна рамка на РБългария (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални).

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е заложена приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване. Обучението по специалност „Омниканален търговски бизнес“ предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват магистрите завършили специалност „Омниканален търговски бизнес“ са:

 1. Предприемаческа компетентност – развитие на стратегическо мислене, способност за решаване на проблеми, анализ на ключови икономически показатели, изработване и вземане на стратегически и тактически решения за  повишаване и поддържане на конкурентоспособността на търговския бизнес, избор на форми на организация на търговския бизнес, управление на ресурсите и разходите за осъществяване на търговската дейност, варианти за финансиране, делови умения, договаряне, изграждане на умения за самостоятелна и екипна работа.
 2. Езикова грамотност – способност за учене, за разпознаване, разбиране, изразяване, създаване и тълкуване на понятия, факти и мнения както в устен, така и в писмен вид, при използване на нагледни, звукови материали, аудио материали и материали в цифров формат в различните учебни дисциплини и бизнес ситуации, способност за общуване и успешно разбиране с останалите хора по подходящ и съзидателен начин, чрез разработване на курсови работи, домашни работи, казуси и представяне на резултатите от тях, ясно и разбираемо формулиране и излагане на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти.
 3. Цифрова компетентност – умело, критично и отговорно ползване на цифровите технологии, познаване на възможностите и ограниченията на компютърните технологии, ефективно ползване на софтуер за маркетингови изследвания, отчитане на търговската дейност и др.; способност за ползване на цифрово съдържание (създаване на презентации; работа с електронни таблици; способност за търсене и намиране на релевантна информация; създаване и работа с бази от данни и др.).
 4. Математическа компетентност – способност за развиване и прилагане на математическо мислене и поглед с цел решаване на различни проблеми в ситуации от ежедневието, набляга се на разсъждението, на способността и желанието за използване на математически начини на мислене и представяне (формули, модели, концепции, графики и диаграми).
Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Търговска политика на Европейския съюз 9 8 Изпит 240 228 12
Омниканална търговия 9 8 Изпит 240 225 15
Омниканален търговски маркетинг 9 8 Изпит 240 228 12
Международна търговия и логистика 9 6 Изпит 180 168 12
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 228 12
Конкурентоспособност на търговския бизнес 10 8 Изпит 240 225 15
Маркетингови изследвания в омниканална среда 10 8 Изпит 240 228 12
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 168 12
Общо за Специализиращи 60 1800 1698 102
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на магистърска теза
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 2148 102


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 84 6
Чужд език-немски 10 3 90 84 6
Чужд език-френски 10 3 90 84 6
Чужд език-руски 10 3 90 84 6
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти