Икономически университет – Варна

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

317а / онлайн през Google meet

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

Автобиография

Онлайн консултации за редовни, задочни и дистанционни студенти през Google meet, съгласно обявения график на: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Консултации

Вторник, кабинет 317а / Онлайн на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn (при неприсъствено обучение): 11:30-13:30

Вид Година Публикация
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 133-140.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов“, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 220-228.
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 19, 2021, Suppl. 1, 231-237.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 21-30.
Доклад 2021
Quality and Control of Goods in Conditions of COVID Pandemic : Conference Proceedings from an International Scientific and Practical Conference. [Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция], Varna : Science and Economics Publ. House, 2021, 137-143.
Статия 2021
Izvestya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2, 2021, 65, 161-175.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 87-92.
Статия 2021
Dialogue : E-Journal of Tsenov Academy, Svishtov : Tsenov Academy of Economics, 2021, 1, 36 - 49.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 10 - 16.
Преглед на всички публикации