Икономически университет – Варна

Контролен съвет

Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на Икономически университет – Варна. Той се състои от председател, зам.-председател и членове, които са хабилитирани лица, и представители на Студентски съвет. Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите на ръководни органи на висшето училище и неговите основни звена, изготвя становище по проекта за бюджет на Икономически университет – Варна и следи за изпълнението му.

Състав на Контролен съвет


доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

Член

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

michal.stojanov@ue-varna.bg

Моника Атанасова

Моника Атанасова

Моника Атанасова

Член, 1 курс, спец. "Съдебна администрация"