Икономически университет – Варна

Предстоящи събития


Международна научна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество", 4 декември 2021 г., Пирот, Сърбия
Краен срок за подаване на доклади 1 ноември 2021 г.

Конференцията цели да промотира научни доклади фокусирани върху настоящето състояние на регионалното развитие, трансграничното сътрудничество и анализ на влиянието на индустриализацията върху регионалното развитие. 

Работни езици: сръбски и английски

Пълна информация 


Световна академична конференция, 1-3 септември 2021 г. 
Събитието ще се проведе виртуално

Фокус на форума ще бъдат взаимоотношенията между университетите и местата, на които са разположени. 

Връзката между дигитален и физически свят се развива бързо. Значението на местоположението в тези измерения трябва да се преосмисли. Статусът и мисията на модерния университет еволюира.

По време на събитието ректори на университети, изследователи от световна величина, политически лидери и изпълнителни директори на международни предприятия ще обсъдят комплексните взаимовръзки между университет и пространство. 

Пълна информация  


Международна научна конференция "Бизнес мениджмънт, икономически и социални научки", 29 октомври 2021 г, Лондон, Великобритания
Краен срок за подаване на доклади 28 октомври 2021 включително
На избрани доклади ще бъде дадена възможност за публикация в издание индексирано в Web of Science


Конференцията ще се проведе дистанционно. 
Работни езици: английски, руски, немски и други европейски езици. 

Пълна информация 


37ма Конференция на Евразийското бизнес и икономическо общество, 6-8 октомври, Берлин, Германия
Краен срок за подаване на резюмета 20 август
Избрани доклади ще бъдат публикувани безплатно в издания индексирани в SCOPUS и Web of Science 


Конференцията ще се проведе в хибриде вариант, както присъствено, така и виртуално. 

Пълна информация


Кръгла маса на тема „ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА -ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“, 01 октомври 2021 г., зала 1 на Икономически Университет - Варна
Краен срок за изпращане на заявка за участие 20 септември
Краен срок за подаване на докладите 27 септември 
 

Предстоящата кръгла маса ще даде възможност за среща на практици и учени с интерес към проблематиката, свързана със защита на личните данни. Надяваме се тази инициатива да провокира интересни дискусии и да предложи варианти, които да съдействат за решаване на правните предизвикателства, свързани със защитата на личните данни в дигиталното общество.

Събитието ще се проведе в зала 1 на Икономически Университет - Варна и чрез видеоконферентна връзка

Указания
Макет-доклад 


Четвърта международна научна конференция "Предизвикателства в туризма и бизнес логистиката в 21 век", 19 ноември 2021 г., Щип, Република Северна Македония
Краен срок за подаване на резюмета 5 август 2021 г. 

Конференцията ще се проведе присъствено или виртуално съобразно епидемичната обстановка към датата на провеждане.

Покана
Формуляр за кандидастване и технически изисквания


Трета международна конференция Economics of the Decoupling (ICED), 30 ноември - 1 декември 2021 г., Загреб, Хърватия
Краен срок за подаване на резюмета 15 ноември
Избрани доклади ще бъдат включени в Zagreb International Review of Economics and Business – ZIREB, индексинар в Web of Science

 
Конференцията ще се проведе присъствено и виртуално.

Приоритетни области:
- Икономически растеж и природни ресурси;
- Икономика на енергетиката;
- Икономика на околната среда;
- Регулаторна икономика;
- Управление на отпадъците;
- Икономика на водите;
- Кръгова икономика;
- Зелена икономика;
- Дигитална икономика;
- Екологична икономика;
- Био икономика;
- други.

Пълна информация


Виртуална международна конферентна седмица "Повишаване на качеството и мащаба за качествено Отворено, Гъвкаво и Дистанционно обучение", 25-29 октомври 2021 г.

През седмицата на събитието ще се организира академична програма адаптирана към различни часови зони и целяща да обедини международната общност заета в образованието, за да й предостави умения и знания за прилагането на Отворено, Гъвкаво и Дистанционно обучение. 

Пълна информация


V–та научно-техническа конференция “Опаковки-тенденции в развитието и приложението“, 08 октомври 2021г.,Дом на науката и техниката, Пловдив
Краен срок за подаване на резюмета 10.09.2021 г. 

Участниците с доклади попълват Заявка за участие,която изпращат заедно с резюме на доклада до 10.09.2021г. на организационните секретари. Докладите се изпращат до 24.09.2021г., заедно със сканирани рецензии по тях от хабилитирани лица, тъй като включените доклади в сборник с ISSN се включват в Националния Референтен Списък на НАЦИД-София.

Покана
Заявка за участие


Mеждународната научно-практическа конференция „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“, 8-9 ноември 2021г.
в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн в платформата Zoom
Краен срок за заявка за участие и подаване на резюме на доклада 30 юни 2021 г.


Тематични направления
1. Финанси, икономикс, застраховане и осигуряване
2. Счетоводство, контрол, одит, статистика и математика
3. Мениджмънт, маркетинг, планиране, международна икономика, бизнес информатика
4. Отрасли на икономиката

Работните езици на конференцията са български, английски и руски.

Покана
Сайт на конференцията


 

Виртуална конференция "Право, бизнес и иновационни изследвания", 9-11 септември 2021 г. 
Краен срок за подаване на резюмета 20 август 2021 г.
Възможност за публикуване на докладите в журнали индексирани в SCOPUS

Темата на конференцията е: "Новопоявяващи се перспективи в социалните науки"

Пълна информация


4та Международна европейска конференция по интердисциплинарни научни изследвания, 8-9 август 2021 г., Варшава, Полша
Краен срок за подаване на резюмета 20 юли 2021 г. 

Конференцията е отворена за всички дисциплини. 

Пълна информация


4та Международна конференция "Иновативни изследвания и съвременни науки", 29-31 юли 2021 г., Токио, Япония
Краен срок за подаване на резюмета 15 юни 2021 г. 
Краен срок за подаване на пълния доклад 10 август 2021 г. 


Конференцията е отвирена за всички научни области и ще се проведе в платформа ZOOM.
Резюметата се подават в срок до 15 юни на имейл: tokyosummit@gmail.com 
 
Пълна информация 
Стъпки при подаване на заяление за участие 


Международна конференция KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management, 11-12 ноември 2021 г., Оломук, Чехия
Краен срок за регистрация и подаване на резюмета 10 юни 2021 г. 
Докладите от конференцията ще бъдат изпратени за оценка в Web of Science.


Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Официалният език е английски. 

Пълна информация 


VІІI Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“, 30 септември – 01 октомври 2021 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе.
Заявки за участие се приемат до 20 август 2021 г., срок за изпращане на докладите – 31 август 2021 г.

Целта на конференцията е да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи относно предизвикателствата и проблемите в икономическото и културно развитие на обществото, които динамично променящият се глобален свят създава, както и възможните им решения на микро и на макроравнище между учени и изследователи от различни сфери на  знанието и социума.

Пълна информация


Международна научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности“, 01-02 октомври 2021 г, Свищов
Крайният краен срок за регистрация13 юни 2021 г., краен срок за подаване на доклади 15 август 2021 г.

Одобрените статии ще бъдат публикувани в сборник от конференцията в електронен формат, който ще бъде индексиран в CEEOL, Dlib, Google Scholar, BPOS (български портал за отворена наука) и Националния референтен списък

Конференцията се организира от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов. Целта на конференцията е да се обсъдят въпроси, свързани с възможностите за дигитализация на: отчетността финансовия, данъчния и митническия контрол; банковия контрол и надзор; вътрешния контрол и одит; външния одит; финансовия анализ; оценката на риска; анализа на финансови отчети и др.

Конференцията ще се проведе в присъствена и онлайн форма.

Повече информация 


Конференция "Икономически и бизнес тенденции оформящи бъдещето", Скопие, Северна Македония, 11-12 ноември 2021 г. 
Краен срок за подаване на резюмета 1 юни, краен срок за подаване на доклади 15 август

Конференцията се организира от икономическият факултет на университет "Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие. Подбран брой доклади ще бъдат публикувани в журнала Economy, Business & Development.

Основните областите на конференцията са:
- Счетоводство; 
- Е-бизнес;
- Икономика;
- Международна търговия;
- Финанси;
- Мениджмънт;
- Маркетинг;
- Математика и статистика;
- Индустрия и бизнес. 

Пълна информация 


Международна научно-практическа конференция по повод честването на 85 години СА "Димитър Апостолов Ценов", 8-9 ноември 2021 г.
Краен срок за изпращане на резюмета и регистрация 30 юни 2021 г.

Тематични направления:
- Финанси, икономика, застраховане и осигуряване;
- Счетоводство, конторл, одит, статистика и математика;
- Мениджмънт, маркетинг, планиране, международна икономика, бизнес информатика;
- Отрасли на икономиката.

Официални езици: български, английски, руски 

Покана


Шеста международна конференция "Телекомуникации, информатика, енергия и управление", 10-11 септември 2021, София, България
Подаване на резюмета до 15 юли, пълни доклади 15 август

Събитието се организира от Висшето училище по телекомуникации и пощи, София
Език на конференцията: английски

Пълна информация и регистрация


Дванадесета Глобална бизнес конференция 2021, Загреб, Хърватия, 22-25 септември 2021 г.
Краен срок за подаване на докладите 1 август 2021г. 

Ще бъде дадена възможност на подбраните доклади да бъдат публикувани в журналите партньори на събитието:
  - Journal of Contemporary Management Issues – индексиран в Web of Science, Scopus и др.
  - MARKET – индексиран в Web of Science, Scopus и др.  
  - ZIREB – индексиран в Web of Science и др.

Пълна информация
Уебсайт на събитието 


Втора международна научно-практическа конференция "Предизвикателства на глобализацията на националното икономическо развитие" 19-20 октомври 2021, Национален университет по търговия и икономика, Киев, Украйна 
Краен срок за подаване на доклади: 15 септември 2021

Официални езици на конференцията: украински и английски. 

Области:
1. Стратегически вектори на националното икономическо развитие.
2. Законова уредба на търговски и икономически отношения.
3. Финанси, банково дело и застрахователство.
4. Счетоводство и одит в контекста на глобализация на икономическите отношения. 
5. Информационни технологии и икономико-математически модели в икономиката. 
6. Глобален мениджмънт и маркетинг: теоретични принципи и практически реалности. 
7. Предприемачество и търговия.
8. Туризъм, хотелиерски и ресторантьорски бизнес: традиции и модели на икономически растеж.
9. Европейски ценности на глобалното икономическо пространство. 

Пълна информация 


Научно-практическата конференция с международно участие „КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ В УСЛОВИЯ НА COVID ПАНДЕМИЯ” 12-13 ноември 2021 г
Краен срок за подаване на резюме на докладите: 01.07.2021 г
 
Конференцията ще се проведе в Икономически университет-Варна.
Тематични направления на конференцията: 

 • Качество на стоките – формиране, управление, идентификация и фалшификация. 
 • Контрол на стоките. 
 • Сертификация на продуктите и услугите. 
 • Онлайн търговия – състояние, развитие, проблеми. 
 • Защита на потребителите – правни, организационни аспекти, добри практики. 
 • Взаимовръзка бизнес-образование. 

Работни езици – български и английски.
Важни дати: 

 • До 01.07.2021 г. - изпращане на заявка за участие и резюме на доклада на conference.cqgpc@ue-varna.bg. 
 • До 15.07.2021 г. - потвърждение за приемане на доклада (участниците ще бъдат информирани по e-mail). 

До 01.09.2021 г. - краен срок за представяне на докладите (по мейл) и превеждане на таксата за участие.

Пълна информация


Фондация „Наука и образование“  орагнизира научни конференции през август 2021 г. в град Бургас:

Докладите ще бъдат публикувани в платформата International Scientific Publications 

 • Земеделие и храни, 9-та международна ежегодна юбилейна конференция, 16-19 августПрочети повече;
 • Екология и безопасност, 30-та международна ежегодна конференция, 16-19 августПрочети повече;
 • Материали, методи и технологии, 23-та международна ежегодна конференция, 19-22 августПрочети повече;
 • Икономика и бизнес, 20-та международна ежегодна конференция, 22-25 августПрочети повече;
 • Образование, изследвания и развитие, 12-та международна ежегодна конференция, 25-28 август Прочети повече;
 • Език, личност и общество, 15-та международна ежегодна конференция, 25-28 август Прочети повече.

В условията на пандемията много учени може да се сблъскат с трудности при пътуването. Затова взехме решението да позволим на участниците да променят вида си на презентация (устна, постер или онлайн) до 20 дни преди действителната дата на конференцията.

Онлайн участниците могат да представят устни презентации и плакати; те ще получат всички печатни материали (програма, сертификат и др.) от събитието и техните доклади ще бъдат публикувани както обикновено. Няма ограничение в броя на разрешените промени в типа на презентацията.


Международен симпозиум по финанси и банково дело: 17-18 декември 2021 г., Университет Корвинюс, Будапеща, Унгария

Краен срок за подаване на доклади: 25 юли 2021г. 
Възможност за публикация на докладите в издания индексирани в SCOPUS

Международният симпозиум по финанси и банково дело ще се състои в периода 17-18 декември 2021 г. в Университет Корвинюс, гр. Будапеща, Унгария.

Основната цел на събитието е да се популяризират идеи, научноизследователски проекти, преподавателски и управленски практики в областта на финансите, банковото дело и икономиката.

За повече информация относно конференцията, последвайте линка тук: 
https://www.world-finance-conference.com/conference.php?id=22