Икономически университет – Варна

Предстоящи събития

Уебинара "Eвропейският бюджет - ключов инструмент на ЕС за икономическо възстановяване и реакции при кризи", 31 май 2022 г. от 15.00 ч. в платформа Google Meet

Уебинарът е организиран от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), със специален гост-лектор г-жа Илияна Цанова, заместник генерален директор на Генерална дирекция "Бюджет" в Европейската комисия. 

Сред акцентите в лекцията ще бъдат темите:
- Еволюция на европейския бюджет през годините.
- Как бюджетът служи за отговор на ключови стратегически предизвикателства пред ЕС?
- Каква е неговата роля днес - между инструмент за икономическото възстановяване и източник на средства за посрещане на бежанската вълна към Европа?
- Какви са перспективите пред бюджета и как България може най-добре да се възползва от него?

Повече информация за събитието тук

Регистрацията продължава до 30 май на е-mail: assistant@vuzf.bg


V-та Научно-техническа конференция“Опаковки-тенденции в развитието и приложението“, 30 септември 2022 г.,  Дом на науката и техниката, Пловдив
Краен срок за изпращане на доклади 16 септември 2022 г.

1) ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1.    Опаковъчни материали. Опаковки. Опаковъчни средства.
2.    Безопасност на опаковъчните материали и опаковки. Изпитване на опаковки.
3.    Графичен дизайн и печат на опаковки и етикети.
4.    Устойчиво опаковане. Оползотворяване на отпадъците от опаковки. Рециклиране на опаковки.
5.    Технически средства за опаковане. Опаковъчни машини и линии

Пълна информация


Софийски икономически форум III, 20-21 юни 2022 г., хотел "Балкан", София

Софийският икономически форум е среща на високо ниво между най-влиятелните български и международни политически, корпоративни и интелектуални лидери. Целта на събитието е да открои предизвикателствата, пред които са изправени България, Европа и света. 

Пълна информация


Отворени конкурси по дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа”

На 12 май 2022 г. бяха отворени поканите за кандидастване по два конкурса в рамките на дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа”:

1. конкурс за схемата Postdoctoral Fellowships (постдокторски стипендии) – с краен срок за кандидатстване: 14 септември 2022 г. и
2. конкурс за схемата Doctoral Networks (докторантски мрежи) – с краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2022 г.

Можете да се регистрирате и направите свой профил на платформата за търсене на партньори / организации-домакини по Мария Кюри: https://msca.b2match.io/, разработена в рамките на проект MSCA-NET. Виртуалната платформа е създадена, за да улесни сътрудничеството между организации от академичния сектор, бизнеса и изследователи. Това е място, където можете да организирате двустранни, дори многостранни срещи за подготовка на успешни проекти по Мария Кюри за следващите 3 конкурса: Постдокторски стипендии, Докторантски мрежи и Обмен на персонал. Платформата ще бъде достъпна за период от 12 месеца (до м. май 2023 г.). През тези 12 месеца ще бъдат публикувани информационни материали и видеоклипове на различни езици. 

За повече информация и съдействие можете да се обърнете към екипа на НИИ


Международна конференция "Нови изследвания и тенденции в социалните науки" 17-19 август 2022 г., Измир, Турция
Краен срок за подаване на резюмета 01 юни 2022 г. 

Конференцията ще се проведе онлайн.

Сред темите на събитието са: 
- Технологии и административни науки;
- Технологии и социални науки;
- Технологии и икономика;
- Технология и финанси;
- Системи за информационен мениджмънт;
- Информационни и комуникационни технологии;
- Компютърни науки;
- Технологии и международни отношения;
- Метавърс;
- Дигитални близнаци;
- Изкуствен интелект; 
- Блокчей и др. 

Пълна информация


Международната научно-практическа конференция „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В КОНТЕКСТА НА РЕЛАЦИЯТА ИНДУСТРИЯ 4.0 – ОБЩЕСТВО 5.0“ 21-22 октомври 2022 г., Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн
Крайният срок за подаване на заявка за участие е 10 юни 2022 г.

Работните езици на конференцията са български, английски и руски.

Заявката за участие можете да подадете тук

Пълна информация


43та конференция на EBES, 05-07 април 2023 г., Мадрид, Испания
Срок за подаване на резюмета: 01 ноември 2022 г. - 24 февруари 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


42ра конференция на EBES, 12-14 януари 2023 г., Лисабон, Португалия
Срок за подаване на резюмета: 01 септември - 11 ноември 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


XX национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, 1 ноември 2022 г., Университет по библиотекознание и информационни технологии
Краен срок за заявка за участие 27 май 2022 г.

Целта на конференцията е наред с честването на Деня на будителите да се даде възможност на научната общност да представи и да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието.

Тематични направления:
- Книжовност и хуманизъм;
- Културно наследство - история, съвремие и перспективи;
- Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на знанието;
- Сигурност – предизвикателства в XXI век;
- Университетска младежка академия за управление на знания – секцияза студенти, докторанти и млади учени.

Пълна информация 


11ти Международен симпозиум "Социални изследвания и поведенческа наука", 10-12 юни 2022 г., онлайн

Конференцията ще покрие основните области на социалните и културни изследвания. 

Пълна информация


9та Международна конференция "Информационно общество и устойчиво развитие" 27-28 май 2022 г., Търгу Жиу, Румъния
Краен срок за подаване на доклади 01 май 2022 г. 

Целта на конференцията е да предостави възможности на акдемичната и професионалната общност от различни сфери да се срещнат и обменят идеи и опит.

Научни области на конференцията са:
- Кръгова икономика и устойчиво развитие;
- Туризъм, мениджмънт и маркетинг за устойчиво развитие;
- Финанси и счетоводство за устойчиво развитие; 
- Миграция, неравенство, глобализация и устойчиво развитие;
- Икономическа статистика, кибернетика и информатика за устойчиво развитие.

Пълна информация 


"Настоящи и бъдещи предизвикателства в регионалното развитие на Адриако-Йонийския регион", 15-16 септември 2022 г., Анкона, Италия
Краен срок за подаване на резюмета 31 май 2022 г. 

Темите на конфренецията включват:
- Предприемачество и иновации;
- Регионално развитие;
- Кохезионна политика и европейска идентичност;
- Политическа икономика на етническо помирение в Западните Балкани;
- Миграция. 

Пълна информация


41ва конференция на EBES, 12-14 октомври 2022 г., Берлин, Германия
Краен срок за подаване на резюмета - 09 септември 2022 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


40та конференция на EBES, 6-8 юли 2022 г., Истанбул, Турция
Краен срок за подаване на резюмета - 27 май 2022 г. 
 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИМСТВА И ЗАПЛАХИ, 30 септември 2022 г., Пловдив
Краен срок за изпращане на заявка за участие 30 май 2022 г.  

Кондеренцията ще се проведе в шест панела:
- Системи с изкуствен интелект в сигурността;
- Изкуственият интелект като фактор за икономически растеж и устойчиво развитие;
- Изкуственият интелект и администрацията;
- Публичен мениджмънт, смарттехнологии и управление на човешките ресурси;
- Етика и изкуствен интелект;
- Изкуственият интелект и социалните науки. 

Заявка за участие
Изисквания за докладите
Покана


"Иновативно развитие на икономиката: световен опит и перспективи", 02 юли 2022 г., Тбилиси, Грузия
Краен срок за подаване на доклади 01 май 2022 г. 

Работните езици на конференцията са: английски, руски, грузински. 

Теми на конференцията: 
- Пандемичен икономически шок и начини за неговото превъзмогване;
- Проблеми на глобализацията в пост-пандемичния период;
- Осигуряване на ресурси за икономиката;
- Хранителна сигурнист;
- Социални проблеми;
- Други.

Пълна информация и регистрация


Международна конференция "Валутни и фискални политики в постпандемичния свят: уроци, проблеми и предизвикателства", 7-9 септември 2022, Тюркистан, Казакстан
Краен срок за подаване на резюмета 15 юни 2022 г. 

Конфренецията ще се проведе в хибридна форма. Научните области включват:
- Фискална политика;
- Валутна политика;
- Централно банкиране;
- Финансови пазари, институции и интеграция;
- Криптовалути;
- Метавърс;
- Несигурност и риск;
- Политическа нестабилност;
- Глобални вериги на стойността;
- Устойчиво развитие;
- Растеж и разпространение;
- Променящото се естество на труд и работни места;
- Други теми в областта на икономика, финанси, енергетика.

Пълна инфорамция


Годишна университетска научна конференция 2022, 30 юни - 01 юли 2022 г., Велико Търново

Организационният комитет на Годишната университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” най-учтиво Ви кани да участвате в работата на конференцията.

Пълна информация


Kонференция "Управлението на човешките ресурси – от кризисни действия към визии за устойчиво развитие", 20 май 2022 г.
Краен срок за подаване на доклади 01 май 2022 г. 

Конфренцията се организира от Висшето училище по сигурност и икономика. Събитоето ще се проведе в Google Meet на Английски език. 

Покана
Изисквания за доклади


Международна научна конференция "Постпандемични предизвикателства към икономиката", 14 октомври 2022 г., Ниш, Сърбия
Краен срок за подаване на доклади 20 август 2022 г.

Научни области на конференцията:
- Макроикономическа политика във времена на пандемия;
- Постпандемично икономическо възстановяване и разтеж;
- Финансови институции и финансови пазари във времена на пандемия;
- Съвременни предизвикателства и възможности в бизнес мениджмънта;
- Проблеми в счетоводството, финансите и застраховането.

Пълна информация  


Национална кръгла маса на тема: „15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи“15 юни 2022 г. от 10:00 часа в зала 1 на Икономически Университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка

Организатори на събитието са Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна, катедра „Правни науки“ и Административен съд-Варна.

Кръглата маса е посветена на 15 годишнината от създаването на административните съдилища в България и е повод за среща на магистрати, юристи и учени от различни сфери на правото и икономиката, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи варианти, които да съдействат за решаване на правните предизвикателствата в административното правораздаване и доктрина.

По-важни срокове:
•    31 май 2022 г. – изпращане на заявка за участие
•    06 юни2022 г. – потвърждаване на заявката
•    08 юни 2022 г.  – изпращане на окончателен доклад /становище, изказване/
•    10 юни 2022 г. – потвърждение за приемане на доклада /становище, изказване/
•    15 юни 2022 г. – регистрация на участниците

Такса за участие не се дължи.

Предвижда се публикуване на докладите в печатно издание, което ще  бъде вписано в Националния референтен списък на НАЦИД. След отпечатване на сборника ще се предприемат стъпки за неговото индексиране.

Покана
Програма
Заявка за участие
Макет-доклад
Указания 
Линк за видеоконферентна връзка


Девета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 01-02 септември 2022 г., Икономически университет - Варна
Краен срок за подаване на доклади 31 май 2022 г.

Конференцията е насочена към:
- Стимулиране на научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното и дистанционното обучение във всичките им проявления;
- Провокиране на дискусия върху ефективни подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение;
- Научният форум ще събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно обучение в процеса на дигитална трансформация на университетите.

Теми на конференцията:
- Методологически и теоретични (педагогически, технологични, психологически, социални, етични и пр.) аспекти на електронното обучение;
- Проблеми и решения в процеса на дигитална трансформация на университетите;
- Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение;
- Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование обучение;
- Дигиталното поколение и образователната система;
- Качество на електронното обучение;
- Възможности и ограничения на електронното оценяване.

Одобрените от редакционна колегия доклади на английски език ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference Proceedings, индексиран във водещи бази данни - Web of Science, Scopus и Inspec по желание на автора/ите срещу заплащане на допълнителна такса.

Покана
Покана-писмо
Формат доклад


Фондация „Наука и образование“ одобри провеждането на следните научни конференции през август 2022 година:

- Земеделие и храни, 10-та международна ежегодна юбилейна конференция, 16-19 август - Прочети повече;
- Екология и безопасност, 31-ва международна ежегодна конференция, 16-19 август - Прочети повече;
- Материали, методи и технологии, 24-та международна ежегодна конференция, 19-22 август - Прочети повече;
- Икономика и бизнес, 21-ва международна ежегодна конференция, 22-25 август - Прочети повече;
- Образование, изследвания и развитие, 13-та международна ежегодна конференция, 25-28 август -  Прочети повече;
- Език, личност и общество, 16-та международна ежегодна конференция, 25-28 август - Прочети повече

В условията на пандемията много учени може да се сблъскат с трудности при пътуването. Затова взехме решението да позволим на участниците да променят вида си на презентация (устна, постер или онлайн) до 30 дни преди действителната дата на конференцията.

Онлайн участниците могат да представят устни презентации и плакати; те ще получат всички печатни материали (програма, сертификат и др.) от събитието и техните доклади ще бъдат публикувани както обикновено. Няма ограничение в броя на разрешените промени в типа на презентацията.


27-ма Международна научна конференция "Регионално развитие и демографски поток в югоизточните европейски държави", 24 юни 2022 г., Ниш, Сърбия

Научни области на конфренцията:
- Теоритични и методологични проблеми на регионалното развитие;
- Характеристики на настоящите демографски процеси в условията на Ковид-19;

- Съвременни демографски процеси;
- Други аспекти на регионалното развитие и демографския поток.

Сайт на конференцията
Покана
Макет на доклад


18та Международна конференция "Социо-икономически предизвикателства в постпандемичния период" 23-24 септември 2022 г., Корча, Албания
Краен срок за подаване на резюмета 13 май 2022 г. 

Целта на конференцията е да проучи възможностите за развитие в рамките на новата икономическа реалност и да насърчи академичен дебат относно начините за превъзмогване на настоящите регионални предизвикателства и да намали тяхното влияние върху бъдещата глобална реалност. 

Пълна информация


Фонд „Научни Изследвания“  кани учени от България и чужбина да се регистрират за оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ, в различни научни области, в това число и обществени науки.

Като оценители на проекти ще бъдат включени учени, заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарящи на минималните изисквания посочени в Правилника на ФНИ (страница 32):

Попълнените документи със сканирани подписани заявления или подписани с електронен подпис заявления, придружени със списък с научни публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес посочен по-долу.

В случай, че ученият вече е подал заявление през предишна година, не е необходимо да подава заявление отново, освен ако няма промяна в академичната длъжност, месторабота или други обстоятелства.

Срок за изпращане на документи: текущ, препоръчително в началото на годината.

Пълна информация, в това число имейл адреси за подаване на документи, информационна форма и заявления за оценители и изисквания на ФНИ за оценители можете да намерите тук.


65-та Международна научна конференция на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“, 21 октомври 2022 г., в МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София.

Покана
Заявка за участие


8ма Международна конфренеция "Електронен бизнес и Мобилна търговия" 13-18 май 2022 г., Сеул, Южна Корея
Краен срок за подаване на резюмета / доклади 10 февруари 2022 г.

Публикуваните доклади ще бъдат изпратени за индексация в El Compendex и SCOPUS и подадени за оценка в издание индексирано в Web of Science.

Пълна информация


6та Международна научна конфренция "Предизвикателства в икономиката и бизнеса в Пост Ковид периода", 17 май 2022 г., Марибор, Словения
Краен срок за подаване на резюмета 15 февруари 2022 г.


Пълна информация


Kонференция на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 27-28 май 2022 г., Велико Търново
Краен срок за изпращане на заявка за участие 31 март 2022 г.
Краен срок за изпращане на доклади 30 април 2022 г.

Темата на конференцията е „РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА и европейската ИКОНОМИКа – предизвикателства и възможности”.
Конференцията е отворена за изследователи, преподаватели, докторанти, студенти и представили на практиката от областта на икономиката, администрацията и управлението, туризма и социалните дейности.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
- Икономиката и съвременните реалности в глобалния свят.
- Перспективи и предизвикателства пред администрацията и управлението.
- Актуални проблеми и направления в социалната работа.
- Състояние и динамика на туристическия сектор.

Покана
Заявка за участие
Макет за доклад


VII международна конференция "ИНДУСТРИЯ 4.0" – лятна сесия, 22-25 юни 2022 г., Варна

От името на Научно-техническия съюз по машиностроене, Република България, имаме честта да Ви поканим да участвате в VII международната конференция "ИНДУСТРИЯ 4.0" – лятна сесия, която ще се проведе от 22 до 25 юни 2022 г.  в  хотел «Аква Азур», курорт „Св.св. Константин и Елена", Варна.

Пълна информация


13-та Конференция на ASECU "Съвременна икономическа политика и процесът на присъединяване към Европейския съюз", 23-24 май 2022 г., Белград, Сърбия
Краен срок за подаване на резюмета 02 април 2022 г.

Конференцията ще предостави платформа за дискусия на професионалисти от академичните и бизнес среди. Въпреки че надсловът на събитието е "Съвременна икономическа политика и процесът на присъединяване към Европейския съюз", ще бъдат приветствани и доклади на теми като: икономика, публични финанси, счетоводство и финанси, мениджмънт, управление на туризма, мъниджмънт на информационните системи, публична администрация, иконометрия, статистика, оперативни проучвания и социални услуги.

Пълна информация


10-та юбилейна UIIN конференция "Взаимодействието университет-индустрия, предприемчиви и ангажирани университети и бъдещето на висшето образование", 14-15 юни 2022 г., Амстердам, Нидерландия
Краен срок за подаване на резюмета 17 януари 2022 г. 

Конференцията ще даде възможност да се открият и споделят най-актуалните знания, практики и постижения в сферата на висшето образования и взаимодействието му с индустията. 

Пълна информация


Конференция "Неравенства в дигитализиращия се (пост-Ковид) свят - мрежи, предприемачество и регионално развитие", 23-26 август 2022 г., Печ, Унгария и онлайн
Краен срок за подаване на резюмета 28 февруари


Конференцията ще акцентира върху множество проблеми свързани с предприемачеството, социалната икономика, регионалната-градска икономика, регионалното развитие и въпросите на регионалната политика. 

Пълна информация


7ма Конференция "Бизнес и предприемачество", 1-3 юни 2022 г., Национален парк "Плитвички езера", Хърватия
Краен срок за подаване на резюмета 15 февруари 2022 г.

Конференцията цели да събере експерти, изследователи и други професионалисти от сферата на бизнеса, предприемачеството и икономиката. Ще бъдат включени презентации и дискусии с конкретен фокус върху практиката и опознаването на съвременните тенденции. 

Пълна информация