Икономически университет – Варна

Кръгла маса октомври 2021

На 01 октомври 2021 г. Катедра „Правни науки“ организиран и проведен съмвестно с НИИ научен форум на тема: „Защита на личните данни и дигитализацията – предизвикателства и перспективи“. Кръглата маса бе част от изпълнение на Договор за сътрудничество между ИУ-Варна и Комисията за защита на личните данни. В рамките на събитието практици и учени обмениха опит по проблемите на дигитализацията и защитата на личните данни.

След провеждането на форума бе публикуван сборник с научни доклади с наименование „Защитата на личните данни и дигитализацията – предизвикателства и перспективи“. Сборникът е с обем от 179 страници. Научното издание е индексирано в  RePEc и е вписано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране регистър на НАЦИД.

"Защитата на личните данни и дигитализацията – предизвикателства и перспективи" - сборник с доклади