Икономически университет – Варна

Български портал за отворена наука (BPOS)

Указания за въвеждане на данни за публикации в Български портал за отворена наука (BPOS)

За да въведете данни за свои публикации в Български портал за отворена наука (BPOS) е необходимо предварително да си направите регистрация. За целта е необходимо да въведете  своите: (1) институционален имейл, (2) ORCID ID и (3) своята принадлежност към факултет от ИУ – Варна или към Колеж по туризъм – Варна.

Данните за публикации включват три секции: (1) основна информация, (2) допълнителна информация и (3) лиценз. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са:

Секция Основна информация:
   1. Тип публикация: избирате от падащо меню;
   2. Заглавие: Посочва се САМО основното заглавие на публикацията на оригиналния език, на който е публикувана. Задължително се попълва език на заглавието. 
При желание, имате възможност да въведете подзаглавие, както и преведено заглавие. За целта е необходимо да кликнете върху бутон „Добави заглавие“. 
За публикации издадени на български език и индексирани с преведени на английски език заглавия в SCOPUS и Web of Science, e препоръчително да въведете основното заглавие на български език и преведеното на английски. 
   3. Автор: Имена и персонален идентификатор на автора. Възможни идентификатори са ORCID, Web of Science Researcher ID и Scopus ID. 
При повече от един автор същата информация се добавя за всеки от авторите. За целта е необходимо да кликнете върху бутон „Добави автор“.
   4. Описание: Резюме на публикацията.
   5. Език: Език на основния текст на публикацията. 
   6. Идентификатор на публикацията:* DOI или Handle, както и URL за публикации в Scopus/WoS. 
   7. Дата на публикуване: Задължително се посочва година на публикуване.
   8. Източник на финансиране: Една от основните цели на хранилището е да осигури възможност за публикуване и достъп до научни резултати от публично финансирани изследвания. При депозиране на такива резултати следва да посочите наименованието на финансиращата организация и номера на договора/ проекта за финансиране. Като следствие от това, става приложимо, следователно задължително, и попълване на информация за участниците в проекта (поле "Участник", в което може да се въведе информация за ръководител или координатор на проект, научен ръководител, редактор и др. (едно лице може едновременно да бъде и автор, и "участник" под формата на някаква роля в даден проект)).

Секция Допълнителна информация:
   1. Ключови думи: Препоръчително е всяка ключова дума да се попълва в отделно поле.  За целта е необходимо да кликнете върху бутон „Добави ключова дума“.
   2. Алтернативен идентификатор на ресурса: Посочва се, когато публикацията има назначен различен от основния идентификатор. Тук може да се посочи URL връзка към ресурса в Scopus/WoS, ако не е посочена в секция Основна информация.
   3. Издател: Попълва се задължително за всички публикации, с изключение на тези от тип „статии“.
   4. Публикувано в:  Попълва се задължително, когато публикацията е от тип „статия“, „доклад“, „част от книга“.

Секция Лиценз:
   1. Права за достъп.

*Идентификаторът на публикацията осигурява постоянна, непроменяща се с времето препратка към стабилен в дъглосрочен план ресурс. Най-широко използвани са уникални идентификатори като DOI и Handle. В случай че вече имате назначен идентификатор за дадена публикация, може да го посочите. Важно е да обозначите и типа индентификатор. Ако нямате предварително назначен идентификатор (т.е. публикувате ресурса за първи път в националното хранилище), такъв ще ви бъде назначен служебно от хранилището след одобряване на ресурса за публикуване.

Секция Публикуване:
    Тук се отбелязва принадлежност към организация, научна област (една или повече) и "Факултети и департаменти" (по предварително зададена структура).

Mоже да изберете повече от една област, когато става дума за резултат от интердисциплинарни изследвания. Не е задължително научната област да съответства на факултет/катедра, към която се асоциирате.

Важно! В раздел "Факултети и департаменти" следва да се отметне към коя структура да се отнесе публикацията. Ако в една публикация авторите са няколко и са от различни факултети, следва да се отметне индивидуално факултет за всеки от тях. 

За допълнителна информация:
Публикуване на научна информация в Български портал за отворена наука

Инструкции за депозиране на резултати от научна дейност в националното хранилище за отворен достъп до научна информация