Икономически университет – Варна

Научни проекти

Проект „Изследване, приобщаване и разширяване на нови публики – изграждане на междукултурен и образователен мост между българските читалища и музеи“, Национален фонд „Култура“. Цел на проекта: проучване на публиките на читалищата в област Варна и разработване на стратегия за тяхното развитие. В рамките на проекта се предвижда да бъдат изследвани форми на социални иновации и ще бъдат реализирани публикации в Scopus / WoS. Общ бюджет на проекта: 30 000 лв. Продължителност на проекта: ноември 2022 г. – ноември 2023 г.

Екип по проекта:
- доц. д-р Петя Данкова, катедра Индустриален бизнес и логистика“ - ръководител
- гл.ас.д-р Петър Петров, катедра „Управление“- член
- гл.ас.д-р Ваня Кралева, катедра „Маркетинг“- член


Проект „Издаване на „Известия на Народния музей – Варна“ (ИНМВ), финансиран от Министерство на културата. Цел на проекта: Подпомагане на научната издателска дейност на РИМ – Варна. В рамките на този проект съвместнo работят проф. д-р С. Сълова от ИУ – Варна, експерти от РИМ – Варна и студенти от ИУ – Варна. Продължителност: 6 месеца. 


Проект „Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“. Проектното предложение е разработено в партньорство с Регионален исторически музей (РИМ) - Варна и е подадено към програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Общият бюджет възлиза на 782 249 лв., от които  бюджет за ИУ – Варна  17 905 лв. Международен партньор по проекта е Нордланд музей, Норвегия. Предвидените дейности на ИУ-Варна по проекта включват (1) разработване на 5-годишен предприемачески план за развитието дейността и повишаване управленския капацитет на РИМ-Варна; (2) разработване на концепция за обученията, през които да преминат членовете на управленския и експертен екип на РИМ-Варна; (3) обмен на добри практики и опит в областта на опазването на културно-историческото наследство с норвежкия партньор Нордланд музей; (4) Организирано пътуване и посещение на експертен екип от ИУ-Варна в Норвегия с цел запознаване директно приложените модели и практики за опазване на културно-историческото наследство и неговото популяризиране сред общността. Продължителността на проекта е 22 месеца.

Екип за управление на проекта от ИУ-Варна:
1. Доц. д-р Генка Иванова Рафаилова – координатор
2. Лилия Николаева Ламбова – счетоводител

Екип експерти от ИУ-Варна:
3. Гл.ас.д-р Красимира Драгомирова Янчева
4. Гл.ас.д-р Тодор Константинов Дянков
 

 

Отворени конкурси по дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа”

На 12 май 2022 г. бяха отворени поканите за кандидастване по два конкурса в рамките на дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа”:

1. конкурс за схемата Postdoctoral Fellowships (постдокторски стипендии) – с краен срок за кандидатстване: 14 септември 2022 г. и
2. конкурс за схемата Doctoral Networks (докторантски мрежи) – с краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2022 г.

Можете да се регистрирате и направите свой профил на платформата за търсене на партньори / организации-домакини по Мария Кюри: https://msca.b2match.io/, разработена в рамките на проект MSCA-NET. Виртуалната платформа е създадена, за да улесни сътрудничеството между организации от академичния сектор, бизнеса и изследователи. Това е място, където можете да организирате двустранни, дори многостранни срещи за подготовка на успешни проекти по Мария Кюри за следващите 3 конкурса: Постдокторски стипендии, Докторантски мрежи и Обмен на персонал. Платформата ще бъде достъпна за период от 12 месеца (до м. май 2023 г.). През тези 12 месеца ще бъдат публикувани информационни материали и видеоклипове на различни езици. 

За повече информация и съдействие можете да се обърнете към екипа на НИИ


Новият календар за датите на поканите за проектни предложения за 2022 г. на Европейският научноизследователски съвет (ERC) 
    
Европейският научноизследователски съвет (ERC)  публикува на своя официален уебсайт ориентировъчен календар за датите на поканите за проектни предложения за 2022 г.

Повече информация:
https://erc.europa.eu/news/calls-2022-tentative-dates