Икономически университет – Варна

Предстоящи събития


ПОКАНА EURAXESS менторинг програма - Нощ на учените 2021
24 септември 2021 онлайн от 15:00 до 16.00 ч.

В рамките на Нощ на учените 2021 ще бъде проведено онлайн събитие посветено на EURAXESS менторска програма. Програмата е създадена от екип на СУ като BHO, EURAXESS за България. Организаторите се надяват да привлекат повече учени от България в програмата, които да се възползват от предоставените възможности.

Към момента в програмата участват:
  - над 520 учени от цял свят;
  - над 100 от тях са ментори;
  - над 65 двойки вече са завършили или все още работят.

За детайли и включване в програмата - https://mentoring.euraxess.bg/
За въпроси - mentoring@fmi.uni-sofia.bg  
Покана


7ми Световен инвестиционен форум, 18-22 октомври 2021 г., Цюрих, Швейцария
Форумът ще се проведе в изцяло виртуална среда

Форумът е на тема "Инвестиране в устойчиво развитие" и ще адресира ключови предизвикателства и възможности за международната инвестиционна общност. Ще бъдат обсъдени главните проблеми свързани с новата индустриална революция, императива за устойчивост, преустройството на икономическото управление и усилята за по-голяма икономическа издръжливост.

Информация и регистрация


Международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 8-9 октомври 2021 г., Институт „Конфуций“, Корпус 5 Великотърновски университет
Краен срок за подаване на заявка за участие 20 септември 2021 г. на имейл: confucius.vt@gmail.com

Информация за конференцията 
Изисквания за оформление на докладите
Заявка за участие


Конфренция "Нови тенденции в глобалната и националната икономика", 14 октомври 2021 г., Ниш, Сърбия
Краен срок за подаване на доклади 10 септември 2021 г.

Научни области на конференцията са:

- Икономика, бизнес управление и околна среда;
- Финанси, счетоводство и количествени методи в икономиката;
- Всеобхватно, умно и зелено икономическо възстановяване.

Официални езици на конференцията: английски и сръбски.

Пълна информация


Международна виртуална конференция "Пътят на коприната - развитието на устойчив туризъм и културното наследство", 22-24 ноември 2021 г., Университет "Аристотел", Солун, Гърция
Краен срок за подаване на резюмета 15 септевмри 2021 г.
Избрани доклади ще получат възможност за публикация в издание индексирано в SCOPUS


Конференцията цели да събере международния академичен свят, известни учени, обществени лидери, управленски фигури и експерти от индустрията и да постави на дневен ред съвременните изследвания и новости във възможностите за развитие на устойчивия туризъм по прочутия Път на коприната. 

Конференцията ще се проведе изцяло виртуално.

Пълна информация 


Международна виртуална конференция "Нови тенденции в иконометрията и финансите", 15-17 октомври 2021 г., Университет на Памуккале, Турция
Краен срок за подаване на доклади 24 септември 2021 г.


Конференцията ще наблегне върху развитието на новопоявилите се пазарни икономики, промените в последните тенденции и въздействието им върху международната търговия, финанси, закони, национални икономики и финансови системи. Приветстват се теоритични и емпирични доклади, както и такива ориентирани към политики.

Конференцията ще се проведе изцяло виртуално.

Пълна информация    


Международна онлайн евразийска конференция "Образование и социални науки", 22-24 октомври 2021 г., Анталия, Туриция
Краен срок за подаване на доклади 18 октомври 2021 г.

Конференцията ще се проведе онлайн в платформа ZOOM.
Официални езици са: английски, руски, полски, турски.

Пълна информация


10та Международна конференция "Социални изследвания и поведенчески научки", 29-31 октомври 2021 г., Анталия, Туриця
Краен срок за подаване на резюмета 26 октомври 2021 г.

Конференцията ще се проведе в хибридна среда - присъствено и виртуално.
Официални езици са английски, турски, руски и др.

Пълна информация


4та Глобална конференция "Създаване на стойност", 21-23 септември 2021 г, Университет на Южна Флорида
Конференцията ще се проведе в електронна среда

Целите на конференцията са:
- Подпомагане на бизнеса за създаване на стойност;

- Изследване на по-добри начини за създаване, извличане, балансиране и преподаване на стойност от академичните институции;
- Обучение на изпълнителните директори на предприятия в създаване на стойност чрез изнесените доклади и чрез сертифициран курс.

Пълна информация 


Отворена покана за участие в конкурс по „Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)
Срок за кандидатстване: 17.00 ч., 30.09.2021 г.

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени[1] с международно признати научни резултати (Experienced researchers).

Специфични цели: привличане в България на перспективни учени с международно признати научни резултати и подпомагане на тяхната бърза реинтеграция в българските висши училища и научни организации; насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните области на изследванията; трансфер на знания и умения към базовата организация.

Обхват на програмата: програмата е предназначена за съвместни кандидатури на индивидуален изследовател и българско висше училище или научна организация. Бенефициентът е българското висше училище или научната организация.

Дейности по програмата - осъществяване на научни изследвания по проекти от перспективни учени в български висши училища или научни организации.

Научни области на програмата – предоставя финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на изследването им: Химия (CHE); Обществени и хуманитарни науки (SOC); Икономически науки (ECO); Информатика и инженерни науки (ENG); Околна среда и науки за Земята (ENV); Науки за живота (LIF);Математика (MAT) ; Физика (PHY).

Допустими кандидати: По програмата „Петър Берон” кандидатстват съвместно кандидат-изследовател и българско висше училище или научна организация, в която ще бъде осъществен проекта (кандидат-базова организация, представлявана от научен ръководител).

Изискванията за  кандидатстващия перспективен изследовател са:
· Националност: всяка;
· Изследователят трябва да се премести или да се е преместил от друга страна на територията на България, където се намира бенефициентът.
· Мобилност: от всяка страна към България.
· Изследователят да не е пребивавал  в България (чрез работа или обучение ) повече от 12 месеца през последните 3 години преди подаването на проектното предложение;
· Няма възрастова ограниченост;
· Перспективният изследовател и научният ръководител са различни лица;
· Брой проектни предложения – изследовател участва с 1 предложение и няма право да участва като партньор в други проектни предложения в рамките на настоящата покана.

Партньорство – организации-партньори не са допустими по поканата.

Максимална продължителност на проектното предложение: между 12 и 24 месеца с възможна начална дата на дейността по проектно предложение: 20.01-2022г.-1.06.2022 г.

Финансиране: 100% от допустимите разходи;

Допустими разходи:  
· Възнаграждение на изследователя (с включени осигурителни вноски и други плащания на работодателя): до 3 800 лв. / месец (брутна заплата) за осъществяване на дейност на пълно работно време. Базовата организация трябва да назначи перспективния изследовател на трудов договор, като заплаща задължителните осигуровки през цялото времетраене на дейността.
· Разходи, свързани с научни (изследователски) дейности и научното управление по проекта (управление на изследванията): до 650 лв. / месец.
· Административно управление и институционални разходи: до 550 лв. / месец, които следва да се използват за административно управление на проекта от научния ръководител (300 лв. на месец) и непреки разходи на организацията домакин (250 лв. на месец).

Общият бюджет на проекта ще бъде изчислен съобразно продължителността на дейността в месеци, въз основа на сумите, посочени в Националната програма за научни изследвания „П. Берон”, и достига общо 5 000 лв. на месец или общо 60 000 лв. на година.

Начин на подаване на проектно предложение: по електронен път.
За повече детайлност на условията моля да последвате линка към програмата тук: https://www.fni.bg/?q=node/1339


Международна научна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество", 4 декември 2021 г., Пирот, Сърбия
Краен срок за подаване на доклади 1 ноември 2021 г.

Конференцията цели да промотира научни доклади фокусирани върху настоящето състояние на регионалното развитие, трансграничното сътрудничество и анализ на влиянието на индустриализацията върху регионалното развитие. 

Работни езици: сръбски и английски

Пълна информация 


Международна научна конференция "Бизнес мениджмънт, икономически и социални научки", 29 октомври 2021 г, Лондон, Великобритания
Краен срок за подаване на доклади 28 октомври 2021 включително
На избрани доклади ще бъде дадена възможност за публикация в издание индексирано в Web of Science


Конференцията ще се проведе дистанционно. 
Работни езици: английски, руски, немски и други европейски езици. 

Пълна информация 


37ма Конференция на Евразийското бизнес и икономическо общество, 6-8 октомври, Берлин, Германия
Краен срок за подаване на резюмета 17 септември
Избрани доклади ще бъдат публикувани безплатно в издания индексирани в SCOPUS и Web of Science 


Конференцията ще се проведе в хибриде вариант, както присъствено, така и виртуално. 

Пълна информация


Кръгла маса на тема „ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА -ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“, 01 октомври 2021 г., зала 1 на Икономически Университет - Варна
Краен срок за изпращане на заявка за участие 20 септември
Краен срок за подаване на докладите 27 септември 
 

Предстоящата кръгла маса ще даде възможност за среща на практици и учени с интерес към проблематиката, свързана със защита на личните данни. Надяваме се тази инициатива да провокира интересни дискусии и да предложи варианти, които да съдействат за решаване на правните предизвикателства, свързани със защитата на личните данни в дигиталното общество.

Събитието ще се проведе в зала 1 на Икономически Университет - Варна и чрез видеоконферентна връзка

Указания
Макет-доклад 


Четвърта международна научна конференция "Предизвикателства в туризма и бизнес логистиката в 21 век", 19 ноември 2021 г., Щип, Република Северна Македония
Краен срок за подаване на резюмета 5 август 2021 г. 

Конференцията ще се проведе присъствено или виртуално съобразно епидемичната обстановка към датата на провеждане.

Покана
Формуляр за кандидастване и технически изисквания


Трета международна конференция Economics of the Decoupling (ICED), 30 ноември - 1 декември 2021 г., Загреб, Хърватия
Краен срок за подаване на резюмета 15 ноември
Избрани доклади ще бъдат включени в Zagreb International Review of Economics and Business – ZIREB, индексинар в Web of Science

 
Конференцията ще се проведе присъствено и виртуално.

Приоритетни области:
- Икономически растеж и природни ресурси;
- Икономика на енергетиката;
- Икономика на околната среда;
- Регулаторна икономика;
- Управление на отпадъците;
- Икономика на водите;
- Кръгова икономика;
- Зелена икономика;
- Дигитална икономика;
- Екологична икономика;
- Био икономика;
- други.

Пълна информация


Виртуална международна конферентна седмица "Повишаване на качеството и мащаба за качествено Отворено, Гъвкаво и Дистанционно обучение", 25-29 октомври 2021 г.

През седмицата на събитието ще се организира академична програма адаптирана към различни часови зони и целяща да обедини международната общност заета в образованието, за да й предостави умения и знания за прилагането на Отворено, Гъвкаво и Дистанционно обучение. 

Пълна информация


V–та научно-техническа конференция “Опаковки-тенденции в развитието и приложението“, 08 октомври 2021г.,Дом на науката и техниката, Пловдив
Краен срок за подаване на резюмета 10.09.2021 г. 

Участниците с доклади попълват Заявка за участие,която изпращат заедно с резюме на доклада до 10.09.2021г. на организационните секретари. Докладите се изпращат до 24.09.2021г., заедно със сканирани рецензии по тях от хабилитирани лица, тъй като включените доклади в сборник с ISSN се включват в Националния Референтен Списък на НАЦИД-София.

Покана
Заявка за участие


Mеждународната научно-практическа конференция „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА КОХЕЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“, 8-9 ноември 2021г.
в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн в платформата Zoom
Краен срок за заявка за участие и подаване на резюме на доклада 30 юни 2021 г.


Тематични направления
1. Финанси, икономикс, застраховане и осигуряване
2. Счетоводство, контрол, одит, статистика и математика
3. Мениджмънт, маркетинг, планиране, международна икономика, бизнес информатика
4. Отрасли на икономиката

Работните езици на конференцията са български, английски и руски.

Покана
Сайт на конференцията


Международна конференция KNOWCON 2021: Knowledge on Economics and Management, 11-12 ноември 2021 г., Оломук, Чехия
Краен срок за регистрация и подаване на резюмета 10 юни 2021 г. 
Докладите от конференцията ще бъдат изпратени за оценка в Web of Science.


Конференцията ще се проведе в хибридна форма. Официалният език е английски. 

Пълна информация 


VІІI Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“, 30 септември – 01 октомври 2021 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе.
Заявки за участие се приемат до 20 август 2021 г., срок за изпращане на докладите – 31 август 2021 г.

Целта на конференцията е да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи относно предизвикателствата и проблемите в икономическото и културно развитие на обществото, които динамично променящият се глобален свят създава, както и възможните им решения на микро и на макроравнище между учени и изследователи от различни сфери на  знанието и социума.

Пълна информация


Международна научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности“, 01-02 октомври 2021 г, Свищов
Крайният краен срок за регистрация13 юни 2021 г., краен срок за подаване на доклади 15 август 2021 г.

Одобрените статии ще бъдат публикувани в сборник от конференцията в електронен формат, който ще бъде индексиран в CEEOL, Dlib, Google Scholar, BPOS (български портал за отворена наука) и Националния референтен списък

Конференцията се организира от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов. Целта на конференцията е да се обсъдят въпроси, свързани с възможностите за дигитализация на: отчетността финансовия, данъчния и митническия контрол; банковия контрол и надзор; вътрешния контрол и одит; външния одит; финансовия анализ; оценката на риска; анализа на финансови отчети и др.

Конференцията ще се проведе в присъствена и онлайн форма.

Повече информация 


Конференция "Икономически и бизнес тенденции оформящи бъдещето", Скопие, Северна Македония, 11-12 ноември 2021 г. 
Краен срок за подаване на резюмета 1 юни, краен срок за подаване на доклади 15 август

Конференцията се организира от икономическият факултет на университет "Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие. Подбран брой доклади ще бъдат публикувани в журнала Economy, Business & Development.

Основните областите на конференцията са:
- Счетоводство; 
- Е-бизнес;
- Икономика;
- Международна търговия;
- Финанси;
- Мениджмънт;
- Маркетинг;
- Математика и статистика;
- Индустрия и бизнес. 

Пълна информация 


Международна научно-практическа конференция по повод честването на 85 години СА "Димитър Апостолов Ценов", 8-9 ноември 2021 г.
Краен срок за изпращане на резюмета и регистрация 30 юни 2021 г.

Тематични направления:
- Финанси, икономика, застраховане и осигуряване;
- Счетоводство, конторл, одит, статистика и математика;
- Мениджмънт, маркетинг, планиране, международна икономика, бизнес информатика;
- Отрасли на икономиката.

Официални езици: български, английски, руски 

Покана


Дванадесета Глобална бизнес конференция 2021, Загреб, Хърватия, 22-25 септември 2021 г.
Краен срок за подаване на докладите 1 август 2021г. 

Ще бъде дадена възможност на подбраните доклади да бъдат публикувани в журналите партньори на събитието:
  - Journal of Contemporary Management Issues – индексиран в Web of Science, Scopus и др.
  - MARKET – индексиран в Web of Science, Scopus и др.  
  - ZIREB – индексиран в Web of Science и др.

Пълна информация
Уебсайт на събитието 


Втора международна научно-практическа конференция "Предизвикателства на глобализацията на националното икономическо развитие" 19-20 октомври 2021, Национален университет по търговия и икономика, Киев, Украйна 
Краен срок за подаване на доклади: 15 септември 2021

Официални езици на конференцията: украински и английски. 

Области:
1. Стратегически вектори на националното икономическо развитие.
2. Законова уредба на търговски и икономически отношения.
3. Финанси, банково дело и застрахователство.
4. Счетоводство и одит в контекста на глобализация на икономическите отношения. 
5. Информационни технологии и икономико-математически модели в икономиката. 
6. Глобален мениджмънт и маркетинг: теоретични принципи и практически реалности. 
7. Предприемачество и търговия.
8. Туризъм, хотелиерски и ресторантьорски бизнес: традиции и модели на икономически растеж.
9. Европейски ценности на глобалното икономическо пространство. 

Пълна информация 


Научно-практическата конференция с международно участие „КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ В УСЛОВИЯ НА COVID ПАНДЕМИЯ” 12-13 ноември 2021 г
Краен срок за подаване на резюме на докладите: 01.07.2021 г
 
Конференцията ще се проведе в Икономически университет-Варна.
Тематични направления на конференцията: 

  • Качество на стоките – формиране, управление, идентификация и фалшификация. 
  • Контрол на стоките. 
  • Сертификация на продуктите и услугите. 
  • Онлайн търговия – състояние, развитие, проблеми. 
  • Защита на потребителите – правни, организационни аспекти, добри практики. 
  • Взаимовръзка бизнес-образование. 

Работни езици – български и английски.
Важни дати: 

  • До 01.07.2021 г. - изпращане на заявка за участие и резюме на доклада на conference.cqgpc@ue-varna.bg. 
  • До 15.07.2021 г. - потвърждение за приемане на доклада (участниците ще бъдат информирани по e-mail). 

До 01.09.2021 г. - краен срок за представяне на докладите (по мейл) и превеждане на таксата за участие.

Пълна информация


Международен симпозиум по финанси и банково дело: 17-18 декември 2021 г., Университет Корвинюс, Будапеща, Унгария

Краен срок за подаване на доклади: 25 юли 2021г. 
Възможност за публикация на докладите в издания индексирани в SCOPUS

Международният симпозиум по финанси и банково дело ще се състои в периода 17-18 декември 2021 г. в Университет Корвинюс, гр. Будапеща, Унгария.

Основната цел на събитието е да се популяризират идеи, научноизследователски проекти, преподавателски и управленски практики в областта на финансите, банковото дело и икономиката.

За повече информация относно конференцията, последвайте линка тук: 
https://www.world-finance-conference.com/conference.php?id=22