Икономически университет – Варна

Списание "Финансов навигатор"

..... иновативно и успешно!

Списанието "Финансов навигатор" е официално издание на Центъра за финансови изследвания и развитие към ИУ-Варна. То има за цел да насърчава развитието на студентите в областта на финансовата наука и практика, като представя резултатите от техните изследвания и прояви. Списанието се издава един път в годината, като включените в него статии се публикуват на български език. Броевете му съществуват само в онлайн версия и се разпространяват безплатно.

Основни рубрики

  1. Изследвания;
  2. Мнения (коментари, интервюта, анкети и др.);
  3. Проекти (конкурси, международен обмен, европейски проекти и др.);
  4. Изяви (дебати, семинари, конференции и др.).

Издателски екип

Главен редактор:
доц. д-р Стоян Киров

Редакционен съвет:
1. проф. д-р Стефан Вачков
2. доц. д-р Любомир Георгиев
3. доц. д-р Димитър Рафаилов
4. доц. д-р Светлана Герчева
5. гл. ас. Атанас Камеларов
6. гл. ас. Недялко Вълканов

За контакти

Предложения за публикуване на материали и коментари по съдържанието на списанието може да отправяте към главния редактор на адрес: kirov@ue-varna.bg

Съдържание

Изследвания
Кристиян Денев. Пазарните аномалии и оптимизиране на индексната доходност.
Йолина Минева. Съществува ли симбиоза между понятията пари, платежна система и актив в контекста на bitcoin?
Теодора Тодорова. Финансово управление на риска от бедствия – стимул за въвеждане на застрахователен пул в България.

Мнение
Иглика Славчева. Сивата икономика, социалните ползи и мнението на младите.

Проекти
Победа в националния кръг на международното състезания CFR Research Challenge.

Изяви
Състезание за решаване на бизнес казус с ProCredit Bank.

Пълният текст на броя можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Изследвания
Поля Георгиева. Хеджиране на покупките на самолетно гориво в условията на волатилни цени.
Красимир Вълков. Финансов модел за оценяване на публична компания.
Галина Проданова. Преките чуждестранни инвестиции и развитието на българската икономика.

Мнение
Станимир Господинов. Еврофондовете - проблеми в българската практика.

Проекти
Ден на финансовата грамотност.

Изяви
Национален конкурс за студентско есе.

Пълният текст на броя можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Изследвания
Петър Петров. Корелационна структура и динамика на отрасловите индекси Dow Jones U.S. за 2001-15 г.
Надежда Николова. Икономически ефекти на разходите за здравеопазване в България.
Христина Попова. Влияние на програмите за количествени улеснения върху лихвените проценти.

Мнение
Ивайло Караиванов. Роля и значение на АДЦИЦ за капиталовите пазари на България.

Проекти
Практическо обучение със Societe Generale Експресбанк.

Изяви
Национален конкурс за студентско есе.

Пълният текст на броя можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Изследвания
Венеса Мирчева. Дигитализацията и банкирането в реално време.
Ива Йорданова. Open Banking – новата визия на традиционните банки.
Ивелина Иванова. Проектното финансиране – рискове и възможности за развитие в България.

Мнение
Даниела Пенкова. Регресивността на осигурителната система на България.

Проекти
Открий и ИУ-Варна 3.0.

Изяви
Национален конкурс за студентско есе.

Пълният текст на броя можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Изследвания
Михаил Димитров. Влияние на макроикономическите индикатори върху цените на българския фондов пазар за периода 2010-2018 г.
Кристина Кръстева. FinTech - "Банките" на бъдещето?
Ярослав Девицкий. Състояние на застрахователния сектор в РБ - ренденции, проблеми, възможности за развитие.

Мнение
Добрин Томов. Подценяване на IPO в България.

Проекти
Победа в националния кръг на международното състезания CFR Research Challenge.

Изяви
Национален конкурс за студентско есе.

Пълният текст на броя можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Изследвания
Милица Саравска. Финансови стимули за противодействие на COVID-19.
Десислава Иванова. Блокчейн предизвикателства и перспективи в условията на COVID-19.
Анелия Вачева. Изпиране на пари чрез криптовалути.

Мнение
Елеонора Ташева. Приложение на блокчейн технологията във финансовия сектор.

Проекти
Латното училище на фондация "Атанас Буров" - незабравим спомен и източник на знания.

Изяви
Национален конкурс за студентско есе.

Пълният текст на броя можете да изтеглите оттук.