Икономически университет – Варна

Нормативни актове

Документ  Правила за условията и реда за прием и обучение на студенти по чл. 68, ал. 3 и 5 и чл. 70, ал. 2 от Закона за висшето образование

Документ  Правила за работа на комисиите по организация и провеждане на кандидатстудентския прием

Документ  Правила за условията и реда за индивидуално обучение на студенти в Икономически университет – Варна

Документ  Правила за управление на програма "Еразъм+" в Икономически университет – Варна

Документ  Правила на Икономически университет – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Документ  Правила за организацията на учебния процес в подготвителните курсове на ИУ – Варна

Документ  Правила за отпускане на стипендии в Икономически университет – Варна

Документ  Правила за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания в Икономически университет – Варна

Документ  Правила за условията и реда за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в ИУ-Варна

Документ  Правила за административо обслужване на студенти и докторанти

Документ  Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Икономически университет – Варна

Документ  Правилник за дейността на Икономически университет – Варна

Документ  Правилник за приемане на студенти в Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна за учебната 2024/2025 година

Документ  Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" на Икономически университет – Варна за учебната 2024/2025 година

Документ  Правилник за приемане на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" на Икономически университет – Варна за учебната 2023/2024 година

Документ  Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет при Икономически университет – Варна

Документ  Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития на Икономически университет – Варна

Документ  Правилник за научноизследователската дейност на академичния състав на Икономически университет – Варна

Документ  Правилник за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна (в сила от учебната 2021/2022 г.)