Икономически университет – Варна

Защита на личните данни

На основание чл. 21 от Правилника за дейността на Икономически университет – Варна и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Комисия за защита на данните (КЗД) осъществява цялостната политика на ИУ-Варна по защита на личните данни и следва да:

  1. Обсъжда на всеки 6 месеца цялостната дейност на администратора и служителите, които извършват обработване на личните данни;
  2. организира въвеждането в действие на Регламента и актуализира действащите в ИУ-Варна вътрешни правила за защита на личните данни;
  3. координира, анализира и контролира дейностите свързани със създаването, получаването, обработването, съхраняването и архивирането на личните данни, както и условията и реда за предоставяне на достъпа до тях в съответствие с Регламента и на други разпоредби за защита на данните
  4. изготвя начална оценка на риска, свързани с операциите по обработване на личните данни на служителите, преподавателите и студентите;
  5. отчита и обсъжда резултатите от оценката на въздействието върху защитата на данните;
  6. разработва програми за информиране и обучение на персонала относно защитата на личните данни;
  7. извършва проверки по спазване на Регламента и законодателството по защита на личните данни.

Политика за поверителност

Председател


гл. ас. д-р Живка Матеева

 гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева

Длъжностно лице по защита на данните

0882164569

dpo@ue-varna.bg

Членове


Яна Донева

Яна Донева

Яна Донева

Директор "Библиотека"

et. 5

0882164848

yana_doneva@ue-varna.bg , library@ue-varna.bg

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Ръководител отдел "Учебна дейност и студенти"

229 Б

+359 885676079

mppetkova@ue-varna.bg

Дарина Иванова

Дарина Иванова

Дарина Иванова

Ръководител отдел "Човешки ресурси"

130

052 830807

0882 164 514

hr@ue-varna.bg

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Инспектор сектор "Бакалаври"

Фронт офис, Студентска улица

0886 626081

violeta.moldovanska@ue-varna.bg