Икономически университет – Варна

Факултет "Информатика"

За Факултет "Информатика"

Факултет "Информатика" е основно звено на Икономически университет – Варна и включва катедрите "Информатика", "Статистика и приложна математика" и "Езиково обучение и спорт".

Висококвалифицираните преподаватели осъществяват качествено и модерно обучение на студенти по актуални бакалавърски, магистърски и докторски програми. Активно се използва съвременно техническо и програмно осигуряване, както и богат информационен фонд.

В бакалавърската степен обучението на студентите се провежда в две професионални направления:

 1. "Информатика и компютърни науки" (по специалности „Информатика и компютърни науки“„Мобилни и уеб технологии“"Data Science");
 2. "Икономика" (по специалности "Дигитални технологии в бизнеса" и "Бизнес информационни системи").

В магистърска степен с интерес се приемат специалностите "Информатика (с преподаване на английски език)", "Информационен мениджмънт в бизнеса" и "Мобилни и уеб технологии".

Обучение по докторски програми се предлага в професионално направление "Информатика и компютърни науки" – докторска програма "Информатика" и в професионално направление "Икономика" – докторски програми "Приложение на изчислителната техника в икономиката", "Статистика и демография" и "Оптимално управление на икономически системи".

Преподавателите от факултет "Информатика" разработват и реализират изследователски проекти по научни и практически проблеми в основните звена на Икономически университет – Варна и изследователските структури; включват се и работят по европейските програми за обучение на студенти и обмен на кадри; вземат участие в обучението на чуждестранни студенти по програма Еразъм; четат лекции в други европейски университети. Поддържат се партньорски отношения с учени от БАН, големи софтуерни и хардуерни фирми, с Националния статистически институт и др.

Високото качество на обучение се потвърждава от успехите на студентите ни на международни и национални олимпиади по математика и информатика, както и от високата степен на реализация на завършващите специалисти.

Състав на факултетен съвет

Декан: Проф. д-р Владимир Стоянов Сълов

Заместник-декан: Доц. д-р Янка Георгиева Александрова

Членове:

 1. Проф. д-р Росен Николаев Николаев
 2. Проф. д-р Силвия Стоянова Парушева
 3. Проф. д-р Снежана Динева Сълова
 4. Проф. д-р Юлиан Андреев Василев
 5. Доц. д.н. Павел Стоянов Петров
 6. Доц. д-р Владимир Тодоров Досев
 7. Доц. д-р Иван Огнянов Куюмджиев
 8. Доц. д-р Илиан Иванов Минков
 9. Доц. д-р Илко Рашков Илиев
 10. Доц. д-р Катя Неделчева Антонова
 1. Доц. д-р Маргарита Николова Ламбова
 2. Доц. д-р Радан Василев Мирянов
 3. Доц. д-р Танка Василева Милкова
 4. Доц. д-р Теодора Димова Запрянова
 5. гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов
 6. Ст. пр. Анета Стефанова Стефанова
 7. Ст. пр. Димитър Стоилов Димитров
 8. Докт. Симеон Нейков Владков
 9. Елени Василева Ванева

За връзка с нас


Ана Янакиева

Ана Янакиева

Ана Янакиева

Секретар на декана, Инспектор учебна дейност

Фронт офис, Студентска улица

0886 608460

ana_yanakieva@ue-varna.bg