Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Информатика" относно държавната изпитна сесия.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Информатика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет 317-б на 30 и 31 август 2021 г.

Дипломните работи и магистърските тези за септемврийската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 2 екземпляра на хартиен носител , 2 автореферата на хартиен носител и 1 електронен екземпляр  на дипломната работа изпратен по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg до 02.09.2021 г.

Защитата на дипломни работи и магистърски тези ще се проведе на 14.09.2021 г.

Държавният изпит ще се проведе на 14.09.2021 г. в Тестовия център.

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

Във връзка със заповед на Ректора № РД14-1361/23.06.2020 г, моля спазвайте следното:

  1. Задължително е за всички лица, пребиваващи на територията на Икономически университет Варна, поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа  и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем).

  2. В залите се допускат само студенти, носещи предпазни средства.

  3. Изпитите се провеждат при спазване на противоепидемични мерки, въведени с заповед РД-01-353/22.06.2020 г. на министъра за здравеопазването.

 

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет 317-б на 30 и 31 август 2021 г.

Дипломните работи и магистърските тези за септемврийската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 2 екземпляра на хартиен носител , 2 автореферата на хартиен носител и 1 електронен екземпляр  на дипломната работа изпратен по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg до 02.09.2021 г.

Защитата на дипломни работи и магистърски тези ще се проведе на 14.09.2021 г.

Държавният изпит ще се проведе на 14.09.2021 г. в Тестовия център.

График за провеждане на държавен изпит и защити на магистърски тези

Във връзка със заповед на Ректора № РД14-1361/23.06.2020 г, моля спазвайте следното:

  1. Задължително е за всички лица, пребиваващи на територията на Икономически университет Варна, поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа  и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем).

  2. В залите се допускат само студенти, носещи предпазни средства.

  3. Изпитите се провеждат при спазване на противоепидемични мерки, въведени с заповед РД-01-353/22.06.2020 г. на министъра за здравеопазването.