Икономически университет - Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Мобилни и уеб технологии
Бизнес информационни системи
Информатика и компютърни науки
Информатика
ОКС "магистър"
Информатика (с преподаване на английски език)
Информационен мениджмънт в бизнеса
Мобилни и уеб технологии
Бизнес информационни системи
Информатика - ДНДО