Икономически университет – Варна

Информационен мениджмънт в бизнеса

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2020

Обучението магистърска програма „Информационен мениджмънт в бизнеса“ има за цел формиране на знания и умения относно управлението на всички информационни активи в организациите. Основните направления на обучението обхващат съвременни технологии и концепции като: бизнес интелигентност и аналитичност, извличане на знания от големи данни (Big Data) и складове от данни, киберсигурност, изграждане и поддържане на уеб-приложения и системи за електронен бизнес, технологии в дигиталния маркетинг, моделиране и автоматизиране на бизнес процеси и др.

Магистърската програма е в професионално направление „Икономика“, като в нея могат да се запишат студенти, завършили различни специалности в ОКС „бакалавър“. Тя дава възможност за надграждане на придобитите компетентности в бакалавърска степен и успешна професионална реализация като мениджъри, анализатори и консултанти в областта на информационните технологии.

Обучението се осъществява в редовна форма, като актуални учебни материали са достъпни и чрез платформата за електронно обучение в университета. В лабораторните зали се използват актуални версии на софтуерни продукти и студентите имат възможност да реализират практически задания, да работят по реални казуси и проекти, подпомогнати от квалифицирани преподаватели.

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по „Информационен мениджмънт в бизнеса“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на управлението на информационните активи на организациите. Конкретното описание на професиите, за които се подготвят студентите, е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. Анализ на големи обеми данни получени, чрез процеси на извличане, трансформация и зареждане в общо хранилище под формата на склад от данни или решение за BigData.
 2. Управление на интегрирането на нови данни с цел подобряване ефективността на бизнеса.
 3. Разработване и поддържане на уеб приложения и системи за е-бизнес.
 4. Сигурност на информационните системи.
 5. Моделиране и автоматизиране на бизнес процеси.
 6. Изграждане бази от данни и на системи с бизнес интелигентност.

 

 1. Обучение по специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини като: Електронен бизнес; Бизнес анализи и извличане на знания; Киберсигурност; Складове от данни и big data; Технологии в дигиталния маркетинг и др.

За студентите с ОКС „бакалавър“ по други специалности е предвидено изучаването на специални дисциплини от областта на информационните системи и управлението на информация: Управление на ИТ проекти и фирми; Основи на информационните системи; Бази от данни. Студентите с ОКС бакалавър от други ПН изучават и фундаментални икономически  дисциплини като: Икономикс; Количествени методи;  Мениджмънт и маркетинг и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания и презентации; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“ се реализира в редовна форма. Завършилите получават ОКС „магистър“ по икономика. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на магистърска теза или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

 1. Възможности за реализация

Цел на магистърската програма по „Информационен мениджмънт в бизнеса” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти по анализ на големи обеми данни, които могат да бъдат и неструктурирани; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на ИТ решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси; (5) изграждат мащабируеми модели за прогнозиране на бизнес процеси на база анализ на исторически данни.

Завършилите програмата могат да се реализират като специалисти по информационен мениджмънт, консултанти за приложение на бизнес интелигентност, разработчици на ETL процеси и решения, системни анализатори, мениджъри на ИТ проекти, бизнес анализатори, специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи, консултанти по услуги за клиенти, специалисти по електронен бизнес, маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти, преподаватели и др.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти в Икономически университет - Варна или в други университети у нас и в чужбина.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • умее да изгражда административноорганизационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене;

Комуникативни и социални компетентности:

 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на информационните системи и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специални
Бази от данни 9 5 Изпит 150 90 60
Основи на информационните системи 9 5 Изпит 150 90 60
Управление на ИТ проекти и фирми 10 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Бизнес анализи и извличане на знания 9 8 Изпит 240 165 75
Електронен бизнес 9 7 Изпит 210 135 75
Киберсигурност 9 7 Изпит 210 150 60
Технологии в дигиталния маркетинг 9 8 Изпит 240 165 75
Магистърски семинар 10 8 Изпит 240 210 30
Складове от данни и BIG DATA 10 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (2) 10 14 Изпит 420 300 120
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2700 2010 690


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти