Икономически университет – Варна

Мобилни и уеб технологии

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Информатика и компютърни науки

Професионално направление: Информатика и компютърни науки

Магистърската програма в професионално направление „Информатика и компютърни науки“ има за цел формиране и усъвършенстване на специализирани знания и умения за разработка и развитие на уеб и мобилни приложения. Учебната програма включва дисциплини като сървърно MVC програмиране, програмиране с JavaScript, нейтив и хрибридни мобилни приложения, адаптивен уеб дизайн, оптимизация за търсещи машини и др. Чрез съчетаване на придобитите знания и умения по време на обучението студентите получават необходимите компетентности за професионална реализация като софтуерни разработчици за уеб и мобилни системи, уеб дизайнери, системни анализатори, проектанти, администратори и др.

Обучението се осъществява в редовна форма. Предвидени са множество индивидуални и екипни практически задания и проекти. Образователният процес е подсигурен с достатъчно електронни материали, добре оборудвани компютърни зали и актуален лицензиран софтуер.

Учебната програма е разработена така, че да е подходяща за студенти от всички професионални направления. Завършилите други професионални направления в ОКС „бакалавър“ изучават фундаментални и специални дисциплини в областта на информатиката, с които получават необходимата базова подготовка.

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по „ Мобилни и уеб технологии “;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на мобилните, уеб технологиите и информатиката. Конкретното описание на професиите, за които се подготвят студентите, е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. Анализ и изграждане на съвременни уеб базирани системи
 2. Анализ и разработване на софтуер за мобилни устройства
 3. Поддържане и развитие на уеб базирани системи.
 4. Поддържане и развитие на мобилни приложения.
 5. Оптимизация за търсещи машини.

 

 1. Обучение по специалност „Мобилни и уеб технологии“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини като: Сървърно MVC програмиране, Програмиране с JavaScript, Нейтив мобилни приложения, Адаптивен уеб дизайн, Хибридни мобилни приложения, Оптимизация за търсещи машини и др.

За студентите с ОКС „бакалавър“ по други специалности е предвидено изучаването на фундаментални и специални дисциплини от областта на информатиката: Операционни системи, Бази от данни; Въведение в програмирането; Програмиране и структури от данни, Уеб технологии и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания и презентации; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалност „Мобилни и уеб технологии“ се реализира в редовна форма. Завършилите получават ОКС „магистър“ по информатика и компютърни науки. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на магистърска теза или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление „Информатика и компютърни науки“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

 1. Възможности за реализация

Цел на магистърската програма по „Мобилни и уеб технологии” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на информатици, специалисти в разработката на мобилни и уеб технологии; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на ИТ решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите специалност „Мобилни и уеб технологии” могат да се реализират в публични и бизнес организации на следните позиции:

 • разработчици на приложения за мобилни устройства;
 • разработчици на уеб съдържание и мултимедия;
 • софтуерни разработчици;
 • системни анализатори;
 • приложни програмисти;
 • проектанти на мобилни и уеб системи;
 • проектанти и администратори на бази от данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.
 • експерти по информационно осигуряване и информационна сигурност;
 • администратори на софтуерни приложения и информационни системи;
 • мениджъри на ИТ проекти и др.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти в Икономически университет – Варна или в други университети у нас и в чужбина.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мобилни и уеб технологии“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • умее да изгражда административноорганизационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене;

Комуникативни и социални компетентности:

 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализира на аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на мобилните и уеб технологии, информатиката и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.
Специалност
Начална година
2020
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Бази от данни 10 12 Изпит 360 300 60
Компютърни системи 10 12 Изпит 360 300 60
Въведение в програмирането 10 12 Изпит 360 300 60
Уеб технологии 10 12 Изпит 360 300 60
Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ 10 12 Изпит 360 300 60
Общо за Фундаментални 60 1800 1500 300
Специални
Компютърни мрежи 11 5 Изпит 150 90 60
Програмиране и структури от данни 11 5 Изпит 150 90 60
Проектиране на информационни системи 12 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Магистърски семинар 11 8 Изпит 240 210 30
Адаптивен уеб дизайн 11 6 Изпит 180 120 60
Сървърно MVC програмиране 11 8 Изпит 240 165 75
Програмиране с JavaScript 11 8 Изпит 240 165 75
Хибридни мобилни приложения 12 8 Изпит 240 165 75
Нейтив мобилни приложения 12 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (2) 12 14 Изпит 420 300 120
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 150 4500 3510 990


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 90 60 30
Чужд език-френски 12 3 90 60 30
Чужд език-немски 12 3 90 60 30
Чужд език-английски 12 3 90 60 30