Икономически университет – Варна

Катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти"

Катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" (БИНИ) е правоприемник на катедра "Икономика и управление на строителството" (ИУС), създадена през 1953 г. Пръв ръководител на катедрата е доц. Ганчо Радев, който заема тази длъжност от 1953 до 1956 г. Следващи ръководители са доц. Недю Карабашаков (1956 – 1966 г.) проф. д-р Станислав Хаджиев (1966 – 1975 г.), проф. д-р ик. н. Георги Димитров (1975 – 1992 г.), доц. д-р Гено Генов (1992 – 2000 г.; 2003 – 2005 г.), доц. д-р Иван Желев (2000 – 2003 г.),  проф. д-р Пламен Илиев (2005 – 2019 г.), доц. д-р Божидар Чапаров (2019 – 2020 г.), а от септември 2020 – доц. д-р Тодор Райчев.

Академичният състав на катедра БИНИ включва 13 преподаватели с образователна и научна степен "доктор". Хабилитираният състав включва 8 преподаватели – 3-ма професори и 5-ма доценти.

Катедра БИНИ администрира и успешно ръководи обучението по специалностите "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт" (ПИМ), "Недвижими имоти и инвестиции" (НИИ),  "Бизнес икономика" (БИ), "Строителен бизнес и предприемачество“ (СБП), "Строително предприемачество и недвижима собственост" (СПНС) и "Управление на проекти" (УП).

При обучението по специалности ПИМ, НИИ, БИ, СБП, СПНС и УП, катедра БИНИ се стреми да подготвя специалисти, познаващи националните и международните бизнес практики, закономерностите на икономическото развитие, организацията, управлението, финансирането, отчетността и анализа на стопанската дейност. На основата на системно усъвършенстване на преподавателската и научноизследователската работа, академичният състав на катедрата е готов да реагира на новите предизвикателства в контекста на обединеното европейско образователно пространство.

Контакти


Доника Михалева

Доника Михалева

Доника Михалева

Инспектор учебна дейност

H-111

+359 882164782

katedra_bini@ue-varna.bg