Икономически университет – Варна

Катедра "Статистика и приложна математика"

Катедра "Статистика и приложна математика" е създадена на 30.06.2016 г. с решение на Академичен съвет на ИУ-Варна. Катедрата се сформира чрез обединяване на катедрите "Статистика" и "Приложна математика". Решението е продиктувано от постоянния стремеж на академичната общност за осигуряване на адаптивна структура на Университета, която се развива в унисон със съвременните тенденции и отговаря на актуалните образователни потребности на обществото.

Катедра "Статистика" е основана през 1946 г. от проф. Цветан Стойнов като реализация на най-добрите академични традиции и идеи за преподаването на статистиката заложени от проф. Наум Долински и проф. Оскар Андерсон. Катедра "Приложна математика" е правоприемник на създадената през 1970 г. катедра "Висша математика" от един от водещите изследователи в областта на икономико-математическото моделиране в България проф. Костадин Бонев.

Академичният състав на катедра "Статистика и приложна математика" включва преподаватели с придобита образователна и научна степен "доктор по икономика", "доктор по администрация и управление", "доктор по математика" и "доктор по информатика и компютърни науки". В катедрата има преподаватели, хабилитирани по професионални направления "Математика" и "Икономика".

Катедра "Статистика и приложна математика" участва активно в процеса на осигуряване на професионална подготовка на студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", обучаващи се в различните специалности в Икономически университет – Варна. Преподавателите от катедрата провеждат обучение на студентите както по базови математически и статистически дисциплини, така и по приложни дисциплини, ориентирани към широките възможности за приложение на математиката и статистиката в информатиката и икономиката.

Академичният състав на катедрата осигурява обучение на докторанти по две докторски програми в направление икономика, а именно "Статистика и демография" и "Оптимално управление на икономически системи".

Наличието в катедра "Статистика и приложна математика" на специалисти в различни научни направления като математика, статистика, икономика, администрация и управление, информатика и компютърни науки гарантира интердисциплинарния характер на обучението, насочено към широкообхватно удовлетворяване на професионалните потребности на студентите изучаващи математически и статистически дисциплини и осигурява както задълбочени теоретични познания по предметната област, така и богати възможности за реално приложение на тези познания в практиката.

Контакти


Тижен Талиб

Тижен Талиб

Тижен Талиб

Инспектор учебна дейност

317 Б

0882 164777

katedra_spm@ue-varna.bg