Икономически университет – Варна

Комисия по етика

Съставът на Комисията по етика се изгражда на квотен принцип и включва представители на преподаватели, студенти, докторанти и административния персонал. Предназначението на Комисията е да допринася за реализация в професионалната дейност и личностното поведение на работещите в Университета на основните цели, принципи и ценности, залегнали в приетия от Академичното ръководство Етичен кодекс.

Комисията по етика е експертен и консултативен орган и съдейства за приложение на етичните принципи и норми в дейността на работници, обучавани лица и посетители на територията на Икономически университет – Варна.

Писмени сигнали за нарушаване на тези норми и правила могат да бъдат подавани, съгласно утвърден образец, съпроводен със съответната декларация. Те са с адресат: "Комисия по етика" и се входират в отдел "Човешки ресурси" на Икономически университет – Варна. Анонимни сигнали не подлежат на разглеждане.

Комисията по етика работи и провежда своите заседания в съответствие с чл. 31-32 от Етичния Кодекс. Решенията на  Комисията се приемат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите при явно гласуване. Последиците от констатираните нарушения са уредени в чл. 38, ал. 6 от ЕК. За всяко свое решение се информира писмено Ректора.

Комисията по етика на Икономически университет – Варна съществува от 2011 г. Тя е избрана от Академичния съвет и е назначена със Заповед №  06/848 от 29.03.2011 г. на  Ректора на Икономически университет – Варна.

 

Годишни отчети за дейността

Резултати от проучване

учебна 2022/2023 г.  
учебна 2021/2022 г.  
учебна 2020/2021 г.  
учебна 2019/2020 г.  
учебна 2018/2019 г.  
учебна 2017/2018 г. Кръгла маса-дискусия "Етика и знание"
учебна 2016/2017 г.  
учебна 2015/2016 г.  
учебна 2014/2015 г.  
учебна 2013/2014 г.

Вътрешноуниверситетско проучване сред преподаватели, служители, административен и технически персонал

Вътрешноуниверситетско проучване сред студенти

учебна 2012/2013 г.  

Състав на Комисия по етика


Радостина Николова

Радостина Николова

Радостина Николова

Докторант

radostina.nikolova@ue-varna.bg

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Студент

zlatomir.ivanov@ue-varna.bg

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Студент