Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Михаил Радев

гл. ас. д-р Михаил Радев

439

radev@ue-varna.bg

Автобиография

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет meet.google.com/zpx-urkn-nzp: 10:00-

09 юни 2020, кабинет meet.google.com/zpx-urkn-nzp: 09:00-

Компютърни мрежи и комуникации
Планиране и управление сигурността на информационните системи
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 284 - 290.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, 234 - 241.
Доклад 2017
The Second Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 134 - 139.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 173 - 178.
Доклад 2014
// Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 291 - 297.
Учебник 2014
„Наука и экономика“, 2014.
Доклад 2013
3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education : ICAICTSEE - 2013 : Conference Proceedings, December 6 - 7, 2013 : Vol. 200, Sofia : UNWE, 2013, 56 - 61.
Учебник 2013
Електронен учебник разработен по проект „Дистанционно обучение – съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси“, ИУ - Варна, 2013.
Преглед на всички публикации