Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Михаил Радев

гл. ас. д-р Михаил Радев

439

radev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 439: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 439: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърни мрежи и комуникации Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Администриране на компютърни мрежи Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 127В Л Администриране на компютърни мрежи 41, 42, 43
Сряда
13:30 15:00 437 У Администриране на компютърни мрежи 42, 43
Четвъртък
09:15 11:00 437 У Администриране на компютърни мрежи 41
13:30 16:00 50 У Компютърни мрежи и комуникации 26
Петък
11:15 13:00 433 Л Компютърни мрежи и комуникации 26
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 284 - 290.
Доклад 2017
The Second Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, 234 - 241.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 173 - 178.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 134 - 139.
Учебник 2014
„Наука и экономика“, 2014.
Доклад 2014
// Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 291 - 297.
Доклад 2013
3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education : ICAICTSEE - 2013 : Conference Proceedings, December 6 - 7, 2013 : Vol. 200, Sofia : UNWE, 2013, 56 - 61.
Преглед на всички публикации