Икономически университет - Варна

ас. д-р Михаил Радев

ас. д-р Михаил Радев

439

radev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 439: 15:00-17:00

Петък, кабинет 439: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

13 ное 2019, кабинет H-214: 10:15-

04 дек 2019, кабинет H-214: 10:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Компютърни мрежи и комуникации Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Компютърни архитектури и мрежи Курс 6, Мобилни и уеб технологии - ДНДО (Редовно обучение)
Администриране на компютърни мрежи Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Киберсигурност Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 53 У Компютърни архитектури и мрежи 81
Сряда
07:30 10:00 319 Л Компютърни архитектури и мрежи 67, 81
10:15 13:00 H-214 У Компютърни мрежи и комуникации 13
13:30 15:00 H-205 Л Администриране на компютърни мрежи 25, 26, 27
Четвъртък
08:15 10:00 2-221 Л Компютърни мрежи и комуникации 12, 13
16:15 19:00 H-205 У Компютърни архитектури и мрежи 67
Петък
10:15 13:00 H-214 У Компютърни мрежи и комуникации 12
13:30 15:00 H-214 У Администриране на компютърни мрежи 25, 26, 27
2019-10-17 (Четвъртък)
15:15 16:00 H-206 Л Киберсигурност 45, 46, 66
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 284 - 290.
Доклад 2017
The Second Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, 234 - 241.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 173 - 178.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 134 - 139.
Доклад 2014
// Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 291 - 297.
Учебник 2014
„Наука и экономика“, 2014.
Доклад 2013
// Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. к-т Тодорка Атанасова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 211 - 215.
Учебник 2013
Електронен учебник разработен по проект „Дистанционно обучение – съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси“, ИУ - Варна, 2013.
Доклад 2013
3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education : ICAICTSEE - 2013 : Conference Proceedings, December 6 - 7, 2013 : Vol. 200, Sofia : UNWE, 2013, 56 - 61.
Преглед на всички публикации