Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Михаил Миланов

гл. ас. д-р Михаил Миланов

гл. ас. д-р Михаил Миланов

439

radev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет online: 13:00-15:00

Сряда, кабинет online: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

21 май 2021, кабинет 439 или онлайн Защита на практическо обучение: 09:00-09:45

21 май 2021, кабинет 439 или онлайн Комп.мрежи и комуникации: 15:00-17:00

Компютърни мрежи и комуникации
Планиране и управление сигурността на информационните системи
Вид Година Публикация
Статия 2021
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 10, 2021, 1, 31 - 37. DOI: 10.18421/TEM101-04.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 284 - 290.
Доклад 2017
The Second Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Доклад 2017
The Second Conference On Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, 234 - 241.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 134 - 139.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 173 - 178.
Доклад 2014
// Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 291 - 297.
Преглед на всички публикации