Икономически университет - Варна

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

519

ggss@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини: Микро икономика; Макро икономика; Предприемачество ( основен курс); Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Мениджмънт на аграрното предприятие; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм;Нетрадиционни дейности; Международен агробизнес;Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес;Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес;

Консултации

Сряда, кабинет 519: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

26 фев 2020, кабинет 519: 11:00-13:00

11 мар 2020, кабинет 519: 11:00-13:00

29 апр 2020, кабинет 519: 11:00-13:00

20 май 2020, кабинет 519: 11:00-13:00

Въведение в предприемачеството
Международен агробизнес
Селски туризъм
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications : Proceedings of Scientic Papers : 12th Woodema Annual International Scientific Conference, September, 11th - 13th, Varna, Bulgaria , Sofia : Union of Scientists of Bulgaria, 2019, 61 - 67.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 619 - 626.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 148 - 154.
Статия 2019
JEEMS Journal of East European Management Studies, Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 24, 2019, 3, 497 - 508.
Доклад 2019
75 години Съюз на учените в България - в полза на науката и образованието : Доклади от Национална научна конференция, 26 - 28 септ. 2019 г., МДУ Фредерик Жолио-Кюри, Св. Св. Константин и Елена, Варна, Варна : Съюз на учените в България, 2019, 276 - 284. ISBN 978-954-397-045-2.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, с. 564 - 577.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие: Сборник доклади, Варна: Наука и изкуствo, 2018, 564 - 577.
Статия 2018
Управление и устойчиво развитие, София: Лесотехнически университет , 70, 2018, 95 - 101.
Статия 2018
Управление и устойчиво развитие, София: Лесотехнически университет, 73, 2018, 38 - 44.
Преглед на всички публикации