Икономически университет – Варна

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

519

ggss@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини: Микро икономика; Макро икономика; Предприемачество ( основен курс); Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Мениджмънт на аграрното предприятие; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм;Нетрадиционни дейности; Международен агробизнес;Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес;Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес;Екологични рискове, кризи и екологична сигурност;Управление на екологични проекти; Екологични практики в бизнеса(по отрасли);

Консултации

Вторник, кабинет 519 или връзка към линкаhttps://meet.google.com/nvt-sojs-wui Номер за набиране: (US) +1 405-458-8482 ПИН: 542 623 894# : 10:00-11:00

Вторник, кабинет 519 или връзка към линка за google meet ( на страницата на съответната дисциплина): 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

27 сеп 2022, кабинет 519: 13:00-14:00

18 окт 2022, кабинет 519: 13:00-14:00

15 ное 2022, кабинет 519: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско предприемачество Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на бизнес проекти Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на бизнес проекти Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Екологични практики в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на аграрния бизнес Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Управление на проекти в агробизнеса Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на проекти в агробизнеса Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 304 Л Търговско предприемачество 14, 15
15:15 17:00 2-228 Л Екологични практики в агробизнеса 5
Вторник
11:15 13:00 H-207 У Екологични практики в агробизнеса 5
Сряда
15:15 18:00 2-228 Л Мениджмънт на аграрния бизнес 5
Четвъртък
13:30 15:00 2-229 У Мениджмънт на аграрния бизнес 5
15:15 17:00 2-319 У Търговско предприемачество 15
2022-10-08 (Събота)
09:15 12:00 Е-6 Л Управление на бизнес проекти 31, 58
2022-10-11 (Вторник)
13:30 16:00 Е-6 Л Управление на проекти в агробизнеса 30, 63
2022-10-12 (Сряда)
08:15 11:00 Е-9 Л Управление на бизнес проекти 31, 58
2022-10-16 (Неделя)
10:15 13:00 Е-5 Л Управление на проекти в агробизнеса 30, 63
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 48-58.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2021
14th International Scientific Conference -The Response of the Forest-Based Sector to Changes in the Global Economy, Koper : University of Ljubljana, 2021, 285-290., ISBN(печатно) 978-961614441-4 / Scopus
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика , 2021, 105-112.
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи : Юбилейна научна конференция с международно участие, 26-28 ноем. 2020], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 26-33., ISSN(печатно) 1312-6318, ISSN(онлайн) 2367-5845 / Линк
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-3551, Trakia University, 1, 2021, 19, 40-48.
Доклад 2020
Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : Юбилейна международна научна конференция, посветена на 70-год. на Института за икономически изследвания при БАН, 21 - 22 ноември 2019 г., София , София : Институт за икономически изследвания при БАН, 2020, 601 - 609.
Доклад 2020
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : 13th International Scientific Conference, Vinkovci, Croatia, 28-30 September 2020 : Proceedings of WoodEMA 2020, Zagreb : WoodEMA, 2020, 101-106.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 60-66.
Статия 2020
Пари и култура = Money and Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 57 - 70.
Преглед на всички публикации