Икономически университет – Варна

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

доц. д-р Гергана Славова-Стефанова

519

ggss@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини: Микро икономика; Макро икономика; Предприемачество ( основен курс); Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Мениджмънт на аграрното предприятие; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм;Нетрадиционни дейности; Международен агробизнес;Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес;Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес;Екологични рискове, кризи и екологична сигурност;Управление на екологични проекти; Екологични практики в бизнеса(по отрасли);

Приемно време

Четвъртък, кабинет 519: 16:00-17:00

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 519: 16:00-17:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/nvt-sojs-wui, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 519: 16:00-17:00

11 апр 2024, кабинет 519: 16:00-17:00

Управление на предприятието
Международен агробизнес
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Международен агробизнес 3 4 1-304 14.06.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 11:00 1-319
28.06.2024 09:00 - 11:00 1-319
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Business and Regional Development (BRD2023) : Seventh International Scientific Conference, Starozagorski Bani, Bulgaria (online), June 22-23, 2023, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 2023, 02007 - 1-8. - Ser. (SHS Web of Conferences ; Vol. 176)., ISSN(онлайн) 2261-2424 / DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202317602007 / Линк
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 33-39., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 155-159., ISSN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Статия 2023
Икономика и управление на селското стопанство = Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management , 68, 2023, 2, 40-46., ISSN(печатно) 0205-3845 , ISSN(онлайн) 2534-9872 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 383-389., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 139-147., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 139-147., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 246-252., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and SMEs Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA , 2022, 131-138., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи : Юбилейна научна конференция с международно участие, 26-28 ноем. 2020], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 26-33., ISSN(печатно) 1312-6318, ISSN(онлайн) 2367-5845 / Линк
Преглед на всички публикации