Икономически университет - Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Аграрен бизнес
Екоикономика
ОКС "магистър"
Аграрен бизнес
Бизнес консултиране - СПНУ