Икономически университет – Варна

Структура

В структурата на Икономически университет – Варна се включват основни и обслужващи звена.

Основни звена в ИУ – Варна са: факултетите, колежите и департаментите. Органи за управление на факултетите са: общо събрание, факултетен съвет и декан. Обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" в ИУ – Варна се осъществява в 4 факултета - "Финансово-счетоводен", "Стопански", "Управление" и "Информатика". Факултетите обединяват катедри, които осигуряват обучението по една или група сродни специалности. Катедрата е звено на факултетите, колежите и департаментите, което осъществява учебна и научноизследователска дейност по една или група сродни дисциплини. Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и ръководителят на катедрата.

Департаментът е основно звено в ИУ – Варна, обединяващо катедри за осигуряване на обучение по една или повече дисциплини, които не съставляват специалност. Департамент "Езиково обучение" включва катедри "Славянски езици" и "Западноевропейски езици". Той организира обучението по български език на чуждестранни студенти и изучаването на чужди езици в университета.

Колежът по туризъм е основно звено на Икономически университет – Варна. Той е приемник на първото в България висше училище за подготовка на специалисти в сферата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и свободното време, създадено през 1963 г. и получило обществено признание като Институт по международен туризъм (ИМТ). Колежът провежда обучение на изпълнителски и средни ръководни кадри по три специалности: "Мениджмънт в туризма", "Мениджмънт на свободното време" и "Мениджмънт на хотели и ресторанти". Завършилите колежа получават диплома за "професионален бакалавър по туризъм", отговаряща на европейските стандарти за професионално висше образование - 3 години обучение, 180 кредита. Придобилите образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм" могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър" в същото професионално направление "Туризъм". Интернет страница на Колежа по туризъм: http://www.ct-varna.com

Университетски центрове

  • Център за магистърско обучение - извършва всички дейности по подготовката, организацията и провеждането на приема в ОКС "магистър". Осъществява цялостната учебна работа със студентите в ОКС "магистър" - от тяхното записване до дипломирането им.
  • Център за електронно и дистанционно обучение - организира обучението в дистанционна форма в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".
  • Център за професионално обучение - администрира професионално, продължаващо, допълнително обучение, обучение по чужди езици и квалификационни курсове за учители.
  • Център за международна образователна дейност - координира и подпомага факултетите и катедрите при обучението на бакалаври и магистри по специалности и програми с преподаване на чужд език. Оказва помощ и при дейността на специализираните обслужващи звена за организацията и осъществяването на приема и адаптацията на чуждестранните студенти.
  • Университетски център по медиация (УЦМ) е обслужващо звено в структурата на ИУ – Варна за извършване на процедури по медиация като алтернативен способ за разрешаване на спорове свързани с образователния, научно-изследователския и учебен процес.

Административни офиси в ИУ – Варна са: отдел "Учебна дейност и студенти" (УДС), отдел "Правно обслужване и обществени поръчки", отдел "Научноизследователска дейност и докторантура" (НИИД), отдел "Международно сътрудничество" (МС), отдел "Социални и спортни дейности", отдел "Информационни технологии и обслужване" (ИТО), отдел "Стопанска и инвестиционна дейност" (СИД), сектор за оценяване, поддържане и следакредитационен контрол на качеството на обучението, сектор "Връзки с обществеността", сектор "Реклама", сектор "Управление на проекти", сектор "Алумни и кариери", звено "Кариерен център", "Студентски стипендии и общежития", Център за качество на обучението (ЦКО), университетска библиотека, университетско издателство "Наука и икономика", изследователски центрове, университетски спортен комплекс (УСК), университетски културен център (УКЦ), лаборатории и други административно обслужващи структури.

Обслужващите звена на ИУ – Варна подпомагат органите за управление, основните звена, осигуряващи учебния процес и научноизследователската дейност.