Икономически университет – Варна

Общо събрание

Висш орган на университета е Общото събрание. То се състои от 95 члена: 69 хабилитирани и 3 нехабилитирани преподаватели, 16 студенти и докторанти и 7 служители. Общото събрание избира с тайно гласуване Академичния съвет и ректора на университета. То приема, допълва и променя Правилника за дейността на университета.