Икономически университет – Варна

Общо събрание

Висш орган на университета е Общото събрание. То се състои от 155 члена: 84 хабилитирани и 38 нехабилитирани преподаватели, 26 студенти и докторанти и 7 служители. Общото събрание избира с тайно гласуване Академичния съвет и ректора на университета. То приема, допълва и променя Правилника за дейността на университета.