Икономически университет – Варна

Конференция 2017

Национална научна конференция на тема "Регионална икономика и устойчиво развитие" се проведе на 17 ноември 2017 г. в Икономически университет – Варна. Тя бе организирана от Научноизследователския институт при университета. Форумът бе открит от проф. д-р Зоя Младенова – директор на института. От страна на академичното ръководство присъстваха проф. д-р Евгени Станимиров –зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, и проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователска дейност.

Приветствие към участниците в конференцията поднесе проф. д-р Веселин Хаджиев. Прочетен бе поздравителен адрес от проф. д-р Станка Тонкова –председател на Българската асоциация за регионални изследвания, на която ИУ-Варна е институционален член. Проф. д-р Зоя Младенова информира, че по повод конференцията са пристигнали поздравителни адреси от катедри на ИУ – Варна, както и от университети - партньори.

Проф. д-р Зоя Младенова представи Научноизследователския институт при ИУ – Варна пред присъстващите, след което започна пленарното заседание. Първият пленарен доклад бе представен от Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна, и бе на тема "Община Варна – основа за устойчив ръст на регионалната икономика". Вторият пленарен доклад на тема "Динамика в поведението на варненци при основни дейности, свързани с устойчиво развитие" бе представен от доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева – ръководител на Центъра за социални изследвания. Доц. д-р Снежанка Овчарова представи Международната асоциация за устойчиво развитие.

Конференцията продължи със заседания по секции: "Проблеми на регионалната икономика", "Устойчиво развитие на националната икономика, на регионите и териториалните общности", "Устойчиво развитие на туризма" и "Икономически проблеми и благосъстояние". Представени бяха общо 96 доклада на учени от 18 университета, висши училища и институти: ИУ – Варна; Аграрен университет - Пловдив; Академия на МВР; Великотърновски университет; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите; Институт по аграрна икономика към Селскостопанска  академия - София; Лесотехнически университет; Медицински университет - Варна; Нов български университет; Русенски университет; Стопанска академия - Свищов; Софийски университет; Тракийски университет - Стара Загора; Технически университет - София; Университет "А. Златаров"-Бургас; Университет за национално и световно стопанство; Шуменски университет; Висше училище по застраховане и финанси.

Галерия снимки

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Пейчо Пейчев, Заместник-кмет на Община Варна
Община Варна - основа за устойчив ръст на регионалната икономика

Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева, ИУ-Варна
Динамика в поведението на варненци по основни дейности, свързани с устойчиво развитие

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА"

Гл. ас. д-р Методи Иванов, доц. д-р Климент Найденов, СУ "Св. Климент Охридски“
Особености на регионалното икономическо развитие в България

Доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Елка Василева, УНСС
Усъвършенстване на политиките за икономическото развитие на регионите

Гл. ас. д-р Даниела Йорданова, гл. ас. д-р Александър Косулиев, РУ "Ангел Кънчев"
Изследване на връзката между Кохезионната политика на ЕС и развитието на регионите в България

Проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. д-р Габриела Кръстева, ВУАРР
Регионални образователни диспропорции в България

Гл. ас. д-р Александър Косулиев, РУ "Ангел Кънчев"
Структурна декомпозиция на доходното регионално неравенство в България за периода 2008-2016 г.

Доц. д-р Бисер Кръстев, ВУАРР
Проблеми и перспективи в развитието на фискалната децентрализация в България

Доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Методи Иванов, СУ "Св. Климент Охридски“
Анализ и оценка на инвестиционната привлекателност и конкурентоспособност на регионите

Ас. д-р Георги Цолов, УНСС
Гражданските измерения на сигурността като фактори повишаващи регионалната устойчивост

Ас. д-р Деница Загорчева, ШУ "Епископ К. Преславски"
Значение на данъчната и инвестиционна политика на общините за подобряване на локалната бизнес среда

Докт. Бояна Андреева, ИУ-Варна
Проблеми и перспективи пред Област Шумен при привличането на вътрешни и външни инвестиции

Ас. д-р Габриела Кръстева, ВУАРР
Общински приходи в българския черноморски регион - анализ и предизвикателства

Доц. д-р Светлана Герчева, ИУ-Варна
Данъкът върху пасажерите и устойчивото развитие на гражданската авиация: европейски и регионални контури

Проф. д-р Стела Тодорова, Аграрен университет - Пловдив
Air Transport And Economic Growth Of The Regions: Cointegration And Analysis Of Causation In Bulgaria

Доц. д-р Керанка Недева, Аграрен университет - Пловдив, доц. д-р Евгени Генчев, Тракийски университет - Стара Загора
Въздушният транспорт - фактор за устойчиво развитие на региона

Доц. д-р Теодорина Турлакова, ИУ-Варна
Регионалните различия в предприемаческата активност на България - метрифициране и тенденции

Доц. д-р Наталия Стоянова, ВУАРР
Предприемачеството в малките и средни предприятия като фактор за устойчивото развитие на региона

Доц. д-р Мария Рохова, доц. д-р Антония Димова, МУ - Варна "Проф. д-р П. Стоянов"
Регионът като детерминант на здравните неравенства

Доц. д-р Любомира Коева-Димитрова, ас. д-р Минчо Минев, МУ - Варна "Проф. д-р П. Стоянов"
Анализ на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Област Варна

Ас. Валерия Николова, МУ - Варна "Проф. д-р П. Стоянов"
Проблеми с осигуряването на достъпа до аптечна мрежа в Североизточния регион

Проф. д-р Юлияна Яркова, гл. ас. д-р Неделин Марков, гл. ас. д-р Красимира Тонева, Тракийски университет - Стара Загора
Анализ и оценка на териториалното стопанство в област Стара Загора

Д-р Ралица Димитрова, ИУ-Варна
Тенденции и предизвикателства пред управлението на водните ресурси в Черноморския район

Ас. д-р Георги Димитров, УНСС
Усъвършенстване на пътната инфраструктура в Дунавския регион на България – фактор за устойчивото му социално-икономическо развитие

Гл. ас. д-р Миглена Пенчева, РУ "Ангел Кънчев"
Профил на ръководител от публичната администрация (по примера на Северен централен и Северозападен район)

Доц. д-р Добрин Добрев, ИУ-Варна
Регионален анализ на водещите компании в България

Докт. Никола Танаков, УНСС
Характеризиране на релацията клъстер-регион

Докт. Петя Павлова, УНСС
Децентрализацията като принцип на държавното управление

Доц. д-р Камен Петров, УНСС
За необходимостта от структуриране на регионалното развитие като научно направление

Гл. ас. д-р Петър Маринов, Институт по аграрна икономика - ССА
Териториално разпределение на населението според средната гъстота в селските райони на Южен Централен район

Гл. ас. д-р Ивелина Жечева-Радева, УНСС
Финансови корекции и контрол по програмата за развитие на селските райони

Доц. д-р Димитър Симеонов, Десислава Симеонова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България

Доц. д-р Владя Борисова, УНСС
Ролята на интелектуалната собственост за устойчивото развитие на регионите

Х. ас. д-р Магдалена Парчева, ИУ-Варна
Знанието - стратегически фактор за добро управление на местно ниво

Гл. ас. д-р Тони Конджов, СУ "Св. Климент Охридски"
За измерването на регионалния икономически ефект от културните фестивали

Гл. ас. д-р Силвия Димитрова, ИУ-Варна
Мега събитията и тяхното въздействие върху градовете

Ас. д-р Зорница Йорданова, УНСС
Ролята на потребителската иновация в Индустрия 4.0 за целите на регионалното развитие

СЕКЦИЯ "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА"

Доц. д-р Красимир Левков, доц. д-р Пламен Лаков, ВУАРР
Туристическите райони на България - състояние и проблеми

Докт. Руси Русев, УНСС
Устойчивото развитие като условие за конкурентоспособност на българския туристически сектор

Гл. ас. д-р Стефания Темелкова, НБУ
Националната маркова идентичност като предпоставка за устойчиво бизнес развитие в туризма

Гл. ас. д-р Петър Пенчев, докт. Ирена Кенарова-Пенчева, РУ "Ангел Кънчев"
Туризмът в България: Причини за неговото развитие и възможности за постигане на устойчивост

Доц. д-р Тодорка Тончева, УНСС
Националната стратегия за биоразнообразието - заявка за устойчиво развитие на туризма

Доц. д-р Ваня Василева, ас. Севджан Сабриева, ШУ "Епископ К. Преславски"
Съвременни специфики на специализираната туристическа инфраструктура в Южния централен регион за планиране

Доц. д-р Гергана Славова, докт. Ангелина Пейчева, ИУ-Варна
Устойчиво развитие на винопроизводството в България през периода 2006-2016, чрез диверсификация по посока развитие на винен туризъм

Докт. Андреана Андреева, УНСС
Добри практики за развитие на устойчив туризъм в защитените територии

Доц. д-р Пламен Лаков, доц. д-р Красимир Левков, ас. Иванка Шопова, ВУАРР
Потенциалът на късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия като културно-исторически туристически ресурс

Докт. Михаела Димитрова, ИУ-Варна
Ползи от устойчивото развитие на хотелиерството за малките общини

Ас. д-р Албена Янакиева, Университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас
Стабилизиране развитието на туристическото предприятие чрез подобряване на бюджетния му процес

СЕКЦИЯ "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА, НА РЕГИОНИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ"

Проф. д-р Николай Арабаджийски, НБУ
Политики за устойчиво развитие на администрацията на изпълнителната власт в Р. България през първия програмен период на членство в ЕС

Проф. д-р Огняна Стоичкова, ВУАРР , доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Яким Китанов, ВУЗФ
Принципи на устойчивото инвестиране

Доц. д-р Людмил Найденов, ИУ-Варна
Фискални правила и устойчивост на публичните финанси на България – нормативни аспекти

Гл. ас. д-р Елка Василева, доц. д-р Георги Николов, УНСС
Адаптирането към климатичните промени във фокуса на политиката за регионално развитие

Доц. д-р инж. Кирил Радев, НБУ
Индустрия 4.0 – предизвикателства за устойчивото развитие на националната икономика

Доц. д-р Стоян Киров, ИУ-Варна
Застрахователната колаборация на общините за устойчиво развитие

Гл. ас. д-р Валерия Динева, УНСС
Системите за контрол в подкрепа на управлението на устойчивото развитие

Докт. Елена Консулова-Атанасова, ИУ-Варна
Финансиране на държавните висши училища в България - състояние и бъдещи възможности в контекста на устойчивото икономическо развитие

Доц. д-р Екатерина Арабска, ВУАРР
Мисията на фермерските пазари – чиста храна и устойчиво развитие

Гл. ас. д-р Дамян Киречев, ИУ-Варна
Изследване екологичната конкурентоспособност на избрани типове селски райони в България

Докт. Даниел Ишхан Нигохосян, СУ "Св. Климент Охридски"
Оценка на очакваното въздействие на Оперативна програма "Региони в растеж" върху сградната енергийна ефективност

Гл. ас. д-р Татяна Радева, ТУ-София
Анализ на съществуващо улично осветление с подмяна на енергоефективно

Доц. д-р Катинка Михова, Лесотехнически университет
Устойчиви селища и градско земеделие

Докт. Деница Косева, ИУ-Варна
Устойчиви градове

Доц. д-р Надя Миронова, УНСС
Политика за насърчаване на екологично потребление - социална отговорност или просто бизнес?

Доц. д-р Михал Стоянов, ИУ-Варна
Настъплението на електрическите автомобили

Доц. д-р Симеонка Петрова, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Решения за устойчиво развитие на асортимента на търговските предприятия

Докт. Мария Георгиева, ИУ-Варна
Маркетингови измерения на устойчивото развитие

Докт. Селвет Ниязиева, ИУ-Варна
Конвенционален срещу устойчив маркетинг

Доц. д-р Дора Кабакчиева, ШУ "Епископ К. Преславски"
Брандингът в подкрепа на устойчивото развитие на територията

Гл. ас. д-р Боряна Грънчарова-Сербезова, ИУ-Варна
Смисъл и тълкуване на понятието "устойчив бранд"

Докт. Радина Русева, докт. Михаела Христова, ИУ-Варна
Устойчиво позициониране на бранд

Ас. д-р Светлана Ненчева, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Брандът читалище - проблеми и перспективи

Ас. д-р Александър Давчев, ВУАРР
Някои възможности, които био земеделието съдържа в себе си за развитие на устойчива регионална икономика

Ас. д-р Калоян Димитров, УНСС
Необходимостта от устойчиво лидерство в съвременните предприятия

СЕКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ"

Проф. д.ик.н. Евгений Стоянов, ВУАРР
Детерминантите в усъвършенстване на финансовия контрол

Доц. д-р Георги Георгиев, ас. Николина Марева, ВУАРР
Измерване на риск коригираната възвръщаемост при фондовете за доброволно пенсионно осигуряване в България

Гл. ас. д-р Пламен Илиев, НБУ
Управление и контрол на средствата по Европейски програми

Ас. д-р Танер Исмаилов, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Акцизите в структурата на данъчните приходи в Р. България след членството в ЕС

Гл. ас. д-р Александрина Панчева, ИУ-Варна
"Нормираната" джендър свобода на банките

Ас. Владислава Георгиева, ВУАРР
Детерминанти на стратегическото финансово планиране

Доц. д-р Павлина Димитрова, ВУАРР
Полезна ли е политиката на публичните компании относно разкриване на нефинансова информация на интернет страниците им?

Ас. д-р Ради Димитров, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на паричните средства по сметки на бюджетни организации в банките

Гл. ас. д-р Красимира Найденова, ИУ-Варна
ДДС за инвеститори

Доц. д-р Зорница Стоянова, гл. ас. д-р Борислав Атанасов, УНСС
Бариери при реализацията на водни проекти в България

Проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Стоян Проданов, докт. Ивайло Маринов, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Мост "Дунав Юг" (Свищов - Зимнич): Трансгранични решения за транспортна свързаност

Доц. д-р Антон Маринов, Академия на МВР - София
Анализ на жизнения стандарт в България за периода 2007-2016 година

Ас. Корнелия Филипова, ИУ-Варна
Poverty Among Vulnerable People In Bulgaria For The Period 2006-2016

Доц. д-р Ервант Степанян, ас. Кирилка Ненкова, Институт за регионално развитие - ВУАРР
Бъдещето на бежанската криза и бъдещето на България

Д-р Александрина Александрова, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Проблемът „образование“ в Европейската общност

Доц. д-р Христина Благойчева, ИУ-Варна
Social Entrepreneurship And Social Business - The One Side Of Two Coins

Докт. Ивелина Димитрова, ИУ-Варна
Семейните помощи за деца - превенция срещу бедността

Ас. Цветелина Берберова-Вълчева, УНСС
Предизвикателства пред деинституционализацията на социални услуги за деца в България

Гл. ас. д-р Петя Славова, УНСС
Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление

Гл. ас. д-р Марин Гешков, УНСС
Oценяване на персонала в условията на икономическа криза

Докт. адв. инж. Веселка Радева, УНСС
Позиции на работодателите в трудовите конфликти: Трудови, правни и управленски условия