Икономически университет - Варна

Отдел "Учебна дейност и студенти"

Отдел "Учебна дейност и студенти" подпомага дейността на Заместник-ректор по "Учебна дейност и акредитация" във връзка с обучението на студентите. Отделът осъществява координация на всички основни и обслужващи звена в университета, които имат отношение към организиране, провеждане и контролиране на дейностите по придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър"

В структурно отношение отдел "Учебна дейност и студенти" се състои от два сектора: сектор "Учебна дейност" и сектор "Студенти".

Сектор "Студенти"

Сектор "Учебна дейност"