Икономически университет – Варна

Отдел "Учебна дейност и студенти"

Отдел "Учебна дейност и студенти" подпомага дейността на Заместник-ректор по "Учебна дейност и акредитация" във връзка с обучението на студентите. Отделът осъществява координация на всички основни и обслужващи звена в университета, които имат отношение към организиране, провеждане и контролиране на дейностите по придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

В структурно отношение отдел "Учебна дейност и студенти" се състои от два сектора: сектор "Учебна дейност" и сектор "Студенти" /Фронт офис ОКС "бакалавър"/.

Центърът за магистърско обучение е ангажиран с организацията и провеждането на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър". Той подготвя, организира и провежда приема в магистърска степен и осъществява цялостната учебна работа с магистрите - от записването до дипломирането им.

Сектор "Учебна дейност"

Фронт офис ОКС "бакалавър" /Сектор "Студенти"/

Фронт офис ОКС "магистър" /Център магистърско обучение/