Икономически университет - Варна

Сборници от научни конференции


Маркетингът – реалност и
проекции в бъдещето
Сборник с доклади от
международна научна
конференция, ноември 2012