Икономически университет – Варна

Информация

Основната цел на проявата е да бъдат представени практико-приложни решения и резултати от изследвания, обсъдени научно-изследователски въпроси и проблеми в следните тематични направления:

1.    Развитие на смарт туризма в условията на COVID-19 пандемия в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и турагентска дейност,  екскурзоводството, анимацията и други.
2.    Разработване на смарт продукти за културно-познавателен, креативен, младежки, образователен, спортен, кулинарен, делови и конгресен туризъм и др.
3.    Създаване на партньорства и мрежи за развитие на смарт туризъм в туристически дестинации в България

За участие в кръглата маса ще бъдат поканени преподаватели от университети и колежи със специалности в областите: Туризъм, Икономика, Екология, Информатика, и др., студенти, докторанти и научни работници работещи по теми за Туризъм 4.0, смарт туризма и смарт туристически дестинации, смарт технологии и тяхното приложение в туризма, нови, креативни продукти и услуги; представители на туристическия бранш, на неправителствени и нестопански организации в областите – туризъм, морска и социална /младежка/ политика, култура и история, иновации и дигитализация, на правителствени институции и местната власт.

В този аспект, чрез проявата ще бъдат обсъдени въпроси, кореспондиращи със интелигетнтото развитие и политика за туризма в България, в съвременните условия, вкл. в контекста на последствията от пандемията с COVID-19.
Основните резултати от организирането и провеждането на проявата са публикуване на сборник с доклади от Университетско издателство „Наука и икономика“ при Икономически университет – Варна, който ще бъде заявен за включване в националния референтен списък на НАЦИД с ISBN и ще бъде подаден за добавяне в системата на RePEc и Google Scholar.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
•    български; английски; руски