Икономически университет – Варна

Университетски център по медиация

Университетски център по медиация (УЦМ) е обслужващо звено в структурата на ИУ – Варна за извършване на процедури по медиация като алтернативен способ за разрешаване на спорове свързани с образователния, научно-изследователския и учебен процес. Процедурата по медиация е достъпна за служители, членове на академичния състав и студенти за спорове, възникнали при изпълнение на задълженията или във връзка с образователния, научно-изследователския или учебен процес.

Целите на УЦМ са:

 1. предоставяне на компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове;
 2. популяризиране на добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове;
 3. изграждане култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.
 4. да допринася за създаването на условия за развитие на медиацията в България.

УЦМ осъществява следните дейности свързани с медиацията:

 1. Осъществява процедури по медиация в рамките на ИУ – Варна;
 2. Извършва информационна и консултантска дейност с цел повишаване информираността отностно медиацията, както и възможностите, които процедурата предоставя;
 3. Организира и осъществява курсове, съвместно с одобрени организации за обучение за медиатори, както и надграждащи курсове “медиация в образованието” и др.;
 4. Извършва изследвания на приложимостта на процедурата, както и ефективността ѝ.
 5. Организира национални и международни конференции, кръгли маси и други научно-приложни прояви и форуми като средство за обмяна на идеи и практически опит;
 6. Публикува образователни, приложни материали и научни изследвания;
 7. Установява връзки с организации и институции в страната и чужбина работещи в сферата на медиацията;
 8. Участва в съвместни  проекти  на  ИУ – Варна с външни организации и институции;
 9. Популяризира добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове.

Медиацията в ИУ – Варна

 • Е достъпна за служители, членове на академичния състав и студенти
 • Може да бъде проведена независимо от други формални процедури
 • Обичайно се организира в срок от 2 седмици от подписване на споразумение за започване на медиация от двете страни
 • Се провежда от обучени медиатори от ИУ – Варна, а когато е необходимо и от медиатор от Регистъра на външните медиатори-доброволци
 • Се провежда при спазване на принципите на неутралност, безпристрастност, поверителност, доброволност и равнопоставеност
 • Се провежда независимо и отделно от други процедури, предвидени за служители, членове на академичния състав или студенти

Тъй като медиацията е неформален, доброволен и поверителен процес не се отразява в персоналното Ви досие в ИУ – Варна

Какво е медиация?

Медиацията е доброволен и поверителен процес, в който обучени медиатори помагат на хора в разрешаването на спорове и постигане на споразумение. Медиацията се извършва от специално обучени медиатори и е изцяло отделена от другите процедури в ИУ – Варна.

Резултатът от проведената процедура често е споразумение, което спомага за подобряване на отношенията и разрешаване на спора. Страните по спора постигат споразумение по спорните въпроси, а не медиатора.

Какво правят медиаторите?

 • Подпомагат дискусията между страните
 • Изясняват скрити чувства, за да помогнат на всяка страна да разбере другата
 • Подпомагат страните в генерирането на идеи и съглашение за бъдещето
 • Запазват неутралност и безпристрастност
 • Осигуряват на страните равна възможност да говорят и да бъдат изслушани

Медиаторите НЕ: отсъждат, вземат страна, решават

Ползи от медиацията

 • Може да намали нивото на стрес при трудни взаимоотношения
 • Може да подобри комуникацията и разбирането в служебните отношения
 • Може да подпомогне връщане на работа след дълго отсъствие или формален процес
 • Може да предостави гъвкаво решение, отговарящо на нуждите на всички участващи
 • Може да даде възможност за много по-бързо решение от формалния процес

Кой може да използва медиацията?

Медиацията е процес, който може да се използва в редица ситуации включително:

 • Когато комуникацията между две страни е нарушена
 • Когато две страни са в спор по конкретен въпрос
 • Колеги се нуждаят от подкрепа при затруднена комуникация

В кои случаи медиацията е ефективна?

Медиацията е доброволен и поверителен процес за подобряване на служебните отношения и затова е особено ефективна когато:

 • Страните се познават
 • Важно е да се запазят служебните отношения с другата страна
 • Едната страна се чувства неудобно когато се конфронтира с другата, освен ако присъства и друг човек
 • Когато дразнения или емоции са неизбежни при комуникация
 • Страните работят заедно или по друга причина не могат да избегнат конфликтната ситуация
 • Времето е от важност
 • Страните се съмняват, че могат да се справят с проблема самостоятелно
 • Проблемът е усложнен от емоционален елемент (гняв, нещастие или безпокойство)
 • Действията на страните замесват и други лица директно или индиректно
 • Едната или и двете страни биха искали да избегнат формални процеси

Кога медиацията не може да помогне?

Медиацията може да донесе много ползи и е подходяща за справяне с конфликтни ситуация в много случаи. Tя не може да помогне:

 • В случай на престъпление/административно нарушение
 • Страните по спора нямат контрол над проблема, по който е спора
 • Едната или и двете страни не желаят да я проведат
 • Едната или и двете страни желаят някой да реши проблема (вкл. дисциплинарни процедури)
 • Страните не желаят случая да остане конфиденциален

Ако това бъде открито по време на процеса на медиация, той ще бъде преустановен. Ако не сте сигурен/сигурна, че Вашия спор е подходящ за решаване чрез медиация моля обърнете се към координатора: mediation@ue-varna.bg


НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Конкурс за есе "Медиацията в моите представи" /съвместно с Камара на медиаторите в България, Институт "Итера" и Окръжен съд - Варна/ - срок за предаване на творбите – до 30 април (включително) 2021 г.

Национална научна конференция "Медиацията в различните обществени сфери" /съвместно с Камара на медиаторите в България и Институт "Итера"/ - 11.05.2021 г., Зала 1 на Икономически университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка

Засадихме сребърен смърч в двора на ИУ – Варна


За започване на медиация едната/двете страна/и подава/т заявление до координатора към УЦМ. Това може да е самостоятелно решение на страните, а също така и възможно при препращане от всички звена.

Координаторът предоставя при необходимост допълнителна информация за медиацията и преценява дали е спора е подходящ за решаване чрез медиация.

След получаване на заявлението и евентуално даване на допълнителна информация координаторът се свързва с другата страна, за да обсъди възможността за медиация. Процесът е изцяло доброволен и само при съгласие и на двете страни може да бъде започнат.

Ако и двете страни желаят да бъде проведена медиация те избират медиатори от Регистъра медиатори към ИУ – Варна и/или от Регистъра на външните медиатори-доброволци и подписват Споразумение за започване на медиация. Координаторът уговаря дата, време и място за провеждане на срещата. Медиацията се провежда в удобно за страните време и място, предназначено за тази цел на територията на ИУ – Варна. По изключение, медиацията може да се провежда и в място, извън територията на ИУ – Варна, избрано от страните и съгласувано с медиаторите, за което е уведомен Координатора. Срещите се провеждат с двете страни, по преценка на медиаторите може да бъдат уговорени и индивидуални срещи. Максималният срок за провеждането на процедурата по медиация е не по-дълъг от 6 месеца от започването ѝ.

Процедурата приключва ако бъде постигната договореност и страните подпишат спогодба. Медиаторът обикновено не съхранява подписаната от страните спогодба, нито има ангажимент да я представя в съда. Това е задължение на страните (и адвокатите им). Ако в рамките на 6 месеца от започването на процедурата не бъде постигнато споразумение процедурата бива прекратена от медиаторите. Процедурата може да бъде прекратена и по взаимно съгласие на страните. Независимо от резултата, с който приключва медиацията, медиаторът отразява датата и начина на приключването ѝ, без подробности за съдържанието на спогодбата, в регистър на медиациите, който да удостоверява края на медиацията.

Свържете се с нас


Университетски център по медиация

Университетски център по медиация

Университетски център по медиация

0882165672

mediation@ue-varna.bg