Икономически университет - Варна

Университетски център по медиация

Университетски център по медиация (УЦМ) е обслужващо звено в структурата на ИУ-Варна за извършване на процедури по медиация като алтернативен способ за разрешаване на спорове свързани с образователния, научно-изследователския и учебен процес.

Целите на УЦМ са:

 1. предоставяне на компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове;
 2. популяризиране на добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове;
 3. изграждане култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.
 4. Да допринася за създаването на условия за развитие на медиацията в България.

УЦМ осъществява следните дейности свързани с медиацията:

 1. Осъществява процедури по медиация в рамките на ИУ-Варна;
 2. Извършва информационна и консултантска дейност с цел повишаване информираността отностно медиацията, както и възможностите, които процедурата предоставя;
 3. Организира и осъществява курсове, съвместно с одобрени организации за обучение за медиатори, както и надграждащи курсове “медиация в образованието” и др.;
 4. Извършва изследвания на приложимостта на процедурата, както и ефективността ѝ.
 5. Организира национални и международни конференции, кръгли маси и други научно-приложни прояви и форуми като средство за обмяна на идеи и практически опит;
 6. Публикува образователни, приложни материали и научни изследвания;
 7. Установява връзки с организации и институции в страната и чужбина работещи в сферата на медиацията;
 8. Участва в съвместни  проекти  на  ИУ-Варна с външни организации и институции;
 9. Популяризира добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове.

 Правилник

Декларация

Други документи

1. Име и фамилия

2. Име и фамилия

Свържете се с нас


Университетски център по медиация

Университетски център по медиация

0882165672

mediation@ue-varna.bg