Икономически университет – Варна

Университетски център по медиация (УЦМ) е обслужващо звено в структурата на ИУ – Варна за извършване на процедури по медиация като алтернативен способ за разрешаване на спорове свързани с образователния, научно-изследователския и учебен процес. Процедурата по медиация е достъпна за служители, членове на академичния състав и студенти за спорове, възникнали при изпълнение на задълженията или във връзка с образователния, научно-изследователския или учебен процес.

 

НАШИТЕ ЦЕЛИ

  Предоставяне на компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове

  Популяризиране на добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове

  Изграждане култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено

  Да допринася за създаването на условия за развитие на медиацията в България

 

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Осъществява процедури по медиация в рамките на ИУ – Варна

Извършва информационна и консултантска дейност с цел повишаване информираността отностно медиацията, както и възможностите, които процедурата предоставя

Организира и осъществява курсове, съвместно с одобрени организации за обучение за медиатори, както и надграждащи курсове “медиация в образованието” и др.

Извършва изследвания на приложимостта на процедурата, както и ефективността ѝ

Публикува образователни, приложни материали и научни изследвания

Организира национални и международни конференции, кръгли маси и други научно-приложни прояви и форуми като средство за обмяна на идеи и практически опит

Участва в съвместни проекти на ИУ – Варна с външни организации и институции

Установява връзки с организации и институции в страната и чужбина работещи в сферата на медиацията

Популяризира добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове

 

Запознайте се с медиацията. Разберете каква е процедурата по медиация и какви са документите. Изберете вашия медиатор. Вижте миналите ни дейности. Свържете се с нас ако имате въпроси.

МЕДИАЦИЯ

 

МЕДИАЦИЯ

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

 

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

МЕДИАТОРИ

 

МЕДИАТОРИ

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

АРХИВ

 

АРХИВ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Свържете се с нас


Университетски център по медиация

Университетски център по медиация

Университетски център по медиация

0882165672

mediation@ue-varna.bg