Икономически университет – Варна

Катедра "Счетоводна отчетност"

До 2014 г. традиционната за катедрата бакалавърска специалност "Счетоводство и контрол" придоби нов облик, съдържание и наименование в резултат, на което се обособиха две напълно нови специалности, а именно: "Счетоводство и финанси" и "Счетоводство и одит". Последните са създадени да отговаря на нуждите на практиката и бизнес в днешните икономически реалности. Нещо повече, те са в ритъм със съвременните тенденции, като включват нови дисциплини, теми и проблеми, засягащи икономиката днес. Актуализирането и осъвременяването на специалностите води до повишаване на качеството на висшето образование чрез отчитането на потребностите на бизнеса.

Accounting (на английски език) е специалност, приета от Академичния съвет на ИУ-Варна през 2017 г. Специалността е акредитирана от CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) и от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), което увеличава стойността й. Основната цел на обучението по специалност Accounting (на английски език) е да подготви специалисти в областта на счетоводството, анализа и контрола и свързани с тях области.

Обучението по Accounting (на английски език) започва през 2019 г.

Последвайте ни на страница на катедрата       Последвайте ни на специалност Accounting

Контакти


Мая Георгиева

Мая Георгиева

Мая Георгиева

Инспектор учебна дейност

Н-110

+359 882164779

katedra_so@ue-varna.bg