Икономически университет – Варна

До 2014 г. традиционната за катедрата бакалавърска специалност "Счетоводство и контрол" придоби нов облик, съдържание и наименование в резултат, на което се обособиха две напълно нови специалности, а именно: "Счетоводство и финанси" и "Счетоводство и одит". Последните са създадени да отговаря на нуждите на практиката и бизнес в днешните икономически реалности. Нещо повече, те са в ритъм със съвременните тенденции, като включват нови дисциплини, теми и проблеми, засягащи икономиката днес. Актуализирането и осъвременяването на специалностите води до повишаване на качеството на висшето образование чрез отчитането на потребностите на бизнеса.

Accounting (на английски език) е специалност, приета от Академичния съвет на ИУ-Варна през 2017 г. Специалността е акредитирана от CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) и от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), което увеличава стойността й. Основната цел на обучението по специалност Accounting (на английски език) е да подготви специалисти в областта на счетоводството, анализа и контрола и свързани с тях области.

Обучението по Accounting (на английски език) започва през 2019 г.

Последвайте ни в социалните мрежи

Ръководство


Мая Георгиева

Мая Георгиева

Инспектор учебна дейност

Н-110

+359 882164779

katedra_so@ue-varna.bg