Икономически университет - Варна

доц. д-р Надежда Попова

доц. д-р Надежда Попова

129

nadia_popowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 129: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

07 окт 2019, кабинет 122: 13:30-15:00

15 ное 2019, кабинет 1-52: 11:15-13:00

13 дек 2019, кабинет 1-52: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Счетоводство на банките Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества Курс 4, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 122 Л Теория на счетоводството 12, 13, 14, 15, 18, 32, 33, 34
Сряда
13:30 15:00 2-219 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 1, 2, 3
15:15 17:00 2-219 Л Счетоводство на банките 4, 5, 6
Петък
11:15 13:00 52 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества 12
2020-02-03 (Понеделник)
13:30 16:00 304 Л Организация на счетоводството 44
2020-02-05 (Сряда)
15:15 18:00 304 Л Организация на счетоводството 44
Вид Година Публикация
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 100 - 106.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 47 - 53.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Монография 2018
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, 368 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 51.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 153 - 163.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2017, 2, p. 61 - 68.
Статия 2017
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов , 2017, 4, 20 - 36.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 79 - 85.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сб. с докл. от VIII межд. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2017, с. 436 - 442.
Доклад 2015
Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието: Сб. докл. от научна конф. с междунар. участие, Бургас: Бургаски Свободен Университет, I, 2015, 504-510.
Преглед на всички публикации