Икономически университет – Варна

доц. д-р Надежда Попова

доц. д-р Надежда Попова

308

nadia_popowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 308: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2020, кабинет H-101: 11:15-13:00

14 дек 2020, кабинет H-101: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, СО (Дистанционно обучение)
Счетоводство на банките Курс 4, СФ (Редовно обучение)
Теория на счетоводството Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 4, СО (Редовно обучение)
Счетоводство за мениджъри Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-101 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества 11
Вторник
13:30 15:00 2-131 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 1, 2, 3
Сряда
13:30 15:00 523 У Теория на счетоводството 6
15:15 17:00 301 Л Счетоводство на банките 4, 5, 6
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 519 - 528.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 284 - 295.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 100 - 106.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 47 - 53.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Монография 2018
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, 368 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 51.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 79 - 85.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сб. с докл. от VIII межд. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2017, с. 436 - 442.
Преглед на всички публикации