Икономически университет – Варна

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

доц. д-р Надежда Попова-Йосифова

308

nadia_popowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 308: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

30 мар 2021, кабинет eLearn: https://meet.google.com/sqf-ruvb-zwi : 11:15-13:00

20 апр 2021, кабинет eLearn: https://meet.google.com/sqf-ruvb-zwi : 11:15-13:00

12 май 2021, кабинет eLearn: https://meet.google.com/jrq-tszz-iju: 12:00-14:00

Финансово счетоводство
Одит в публичния сектор
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 519 - 528.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 284 - 295.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 100 - 106.
Монография 2018
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, 368 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 51.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 47 - 53.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 79 - 85.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сб. с докл. от VIII межд. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2017, с. 436 - 442.
Преглед на всички публикации