Икономически университет - Варна

доц. д-р Надежда Попова

доц. д-р Надежда Попова

129

nadia_popowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 129: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет Н-104: 10:15-13:00

06 апр 2020, кабинет Н-104: 10:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Счетоводство на банките Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Организация на счетоводството Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 5, (Редовно обучение)
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-104 Л Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 2, 78
Вторник
07:30 13:00 2-318 Л Спецсеминар 5
16:15 19:00 447 У Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия 2, 78
Сряда
11:15 13:00 2-311 Л Счетоводство на банките 1, 2, 3
13:30 16:00 2-312 У Счетоводство на банките 1
Вид Година Публикация
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 47 - 53.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Монография 2018
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, 368 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 51.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 100 - 106.
Статия 2017
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов , 2017, 4, 20 - 36.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 79 - 85.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сб. с докл. от VIII межд. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2017, с. 436 - 442.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 153 - 163.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2017, 2, p. 61 - 68.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-Принт, 2015, 199.
Преглед на всички публикации