Икономически университет - Варна

доц. д-р Надежда Попова

доц. д-р Надежда Попова

129

nadia_popowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет eLearn: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

18 май 2020, кабинет eLearn: 13:30-15:30

Спецсеминар
Счетоводство на банките
Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 284 - 295.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Монография 2018
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2018, 368 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 51.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 100 - 106.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 47 - 53.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки, Варна: Знание и бизнес, 2017, 2, p. 61 - 68.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 153 - 163.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 2, 79 - 85.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сб. с докл. от VIII межд. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2017, с. 436 - 442.
Преглед на всички публикации