Икономически университет – Варна

Катедра "Икономика и организация на туризма"

Визията на катедра "Икономика и организация на туризма" влкючва развитие и поддържане на учебно-преподавателски и научно-изследователски капацитет за предлагане на качествена образователна услуга в ПН 3.9 Туризъм, търсена в България и в чужбина и с висок авторитет сред туристическия бизнес През 1965 г., в тогавашния Висш институт за народно стопанство-Варна (ВИНС), се създава специалност "Икономика и организация на туризма" като първа по рода си във висшето образование на България (летописна книга). Държавата далновидно възлага на специалността стратегическата задача да подготвя професионални ръководни кадри за бурно развиващия се български стопански туризъм. Две години по късно, през 1967 година, е създадена катедра "Икономика и организация на туризма" (ИОТ), която да администрира специалността. Днес катедра ИОТ е водещ национален професионален център за подготовка на специалисти и експерти с висше образование в сферата на туризма. Тя осъществява, в рамките на факултет "Управление" към ИУ-Варна, обучението за Образователно кавалификационни степени (ОКС) и за Образователна и научна степен (ОНС) по специалности, както следва:

  • за ОКС "бакалавър" по специалност  "Туризъм" и специалност "Международный туризм" /на руски език/;
  • за ОКС "магистър" по специалност "Международен туристически бизнес", 
  • за ОНС „доктор“ по докторска програма „Икономика и управление (турзизъм).

От създаването на специалностите и катедрата са образовани над 4000 бакалаври и магистри, включително са дипломирани и над 300 чуждестранни студенти. През годините в катедра ИОТ са подготвени над 50 докторанти с успешно защитени докторски дисертации. Катедрата е авторитетен научно-изследователски и консултанстски център за проучвания, анализи и стратегии в областта на туризма. В резултат на научно-изследователската дейност са осъществени стотици  публикации по проблемите на туризмологията. Всички преподаватели са с отлична теоретична подготовка и с богат професионален опит в туристическата практика. Владеят по два чужди езика. Повече информация за образователните програми на катедрата и катедрения състав може да намерите тук: медийни изяви , изследвания и разработки, каталог на български език, каталог на руски език. Академичният  състав  на  катедра  ИОТ  реализира  визията  си  и  изпълнява  мисията си  чрез  разработена  стратегия за развитие на ПН3.9 Туризъм

Основни цели и мерки в стратегията са свързани с:

  • компетентно обучение – преподаване на актуални знания, формиране на практически умения и мотивиране за успешна кариера в туристическия бизнес;
  • емпирични и теоретични изследвания – изследване и анализиране на актуални проблеми от туристическата теория и  практика;
  • партньорство с бизнеса – стажове и посещения в туристическата практика; участие на специалисти от практиката в учебния процес.

За нашите студенти

Бакалаврите, магистрите и докторите по специалностите в катедра ИОТ намират успешна реализация в турситическата практика в България и по света. Основен критерий за оценка на представянето на академичния състав на катедра ИОТ е удовлетворението на обучаваните и професионалния успех на завършилите  специалностите по туризъм към нея.  Висока оценка за дейността на катедра "Иконокика и организация на туризма" поставят и признати авторитети в туризма.От 1 май 2016 година студенти, докторанти и преподаватели към катедра ИОТ издават студентски електронен вестник  Туризмини“, в който се отразяват събитията на катедрата.Допълнителна информация за образователната, научно-изследователската, консултанстката и културно-развлекателната дейност на судентите, преподавателите, партньорите и приятелите на катедра ИОТ може да получите на страницата ни във Фейсбук.

Последвайте ни    Гледайте ни

Контакти


Елена Стоичкова

Елена Стоичкова

Елена Стоичкова

Инспектор учебна дейност

Н-108

0882164794

tourism@ue-varna.bg