Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности , относно държавната изпитна  сесия  – м.септември, 2024 г.

С решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 25.11.21 г. изпитите от Държавната изпитна сесия през месец септември за студентите от всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение ще се проведат присъствено. Организирането на присъствени мероприятия (изпити, практически занятия и др.) в ИУ – Варна се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на провеждането им заповед на министъра на здравеопазването (заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.).

Влизането в сградата на университета и участието в държавните изпити ще се осъществява след представяне на документи за ваксинация, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-COV-2.

Промяна в организацията на държавните изпити може да настъпи при промяна на епидемичната обстановка в страната.

 

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Икономика и организация на туризма". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Икономика и организация на туризма". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Икономика и организация на туризма".

            

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

За получаване на тога за церемонията трябва да се явите на 27.10.2023 г. между 08:00 и 09:30 ч. в методичния кабинет на катедра "Икономика и организация на туризма" (каб.Н-108).

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подписана декларация, взета от кабинета.

Моля, дипломантите да върнат тогите веднага след промоцията.

 

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на магистърски тези  се приемат в кабинет Н-106 на 29.08. и 30.08. 2024 г.

Магистърските тези за септемврийската сесия се предоставят в кабинет Н-106, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител  , 1 електронен файл, прикачен в платформа E-learn и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по- късно от 30.08.2024 г.

Защитата на магистърска теза ще се проведе на 13 септември 2024 г. от   09:00 ч. в  в зали 433 и 434

Комплексния държавнен изпит ще се проведе на 13 септември 2024 г.в зала 128 от  08:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван на 11.09.2024 г.

Рецензии се получават ден преди защитата по студентския емайл или в Н-108 в ИУ- Варна.Също така и на телефон 0898447905 при поискване

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

 Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломни работи  се приемат в кабинет Н-106 на 29.08. и 30.08. 2024 г.

Дипломните работи за септемврийската сесия се предоставят в кабинет Н-106, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител , 1 електронен файл, прикачен в платформа E-learn и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по- късно от 30 септември, 2024 г.

Защитата на дипломни работи  ще се проведе на 13 септември 2024 г. в зала  433 и 434 от  09:00 ч.

Комплексния държавнен изпит ще се проведе на 13 септември, 2024 г.в зала  128  от 08:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

  Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван на 11 септември, 2024

Рецензии се получават ден преди изпита по студентския имейл или на място в кабинет в Н-108 в ИУ- Варна. Също така на телефон 0898447905 при поискване