Икономически университет – Варна

Факултет "Управление" е наследник на факултет "Световно стопанство", който е формиран с решение на Общото събрание на Икономически университет – Варна на 01.11.1991 г. В него влизат специалностите "Международен туризъм" и "Международни икономически отношения. А специалностите "Мениджмънт и маркетинг" и "Право" са обединени във Факултет по управление и право със Заповед на Ректора РД-17-2839/27.11.1991 г. и с декан доц. д-р Иван Кълвачев. На 12.05.1994 г. тези два факултета се обособяват във факултет "Управление". 

Факултетът включва катедрите "Управление и администрация", "Маркетинг", "Икономика и организация на туризма", "Международни икономически отношения". В ОКС "бакалавър" студентите се обучават в специалностите "Маркетинг", "Дигитални медии и ПР","Международен бизнес (с преподаване на английски език), "Международни икономически отношения" (МИО), "Мениджмънт", "Туризъм",  "Публична администрация", "Съдебна администрация" и "Международен туризъм" (с преподаване на руски език). Към настоящия момент в специалностите от ОКС "бакалавър" на факултета се обучават приблизително 2000 студенти.

 Катедрите от факултет "Управление" предлагат магистърски програми в три професионални направления: в професионално направление "Икономика" –"Управление на продажбите и мърчандайзинг", "Реклама и медийни комуникации", "Корпоративен маркетинг", Комуникации и бизнес развитие", "Международен бизнес";  и "Маркетинг и бранд мениджмънт", "Конкурентно и бизнес разузнаване";  в професионално направление "Туризъм" – "Международен туристически бизнес"; в професионално направление "Администрация и управление" – "Мениджмънт на организациите", "Мениджмънт на човешките ресурси" и "Публичен мениджмънт и административна власт". Към настоящия момент в тези специалности се обучават приблизително 424 студенти.

Във факултета работят 40 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти и се обучават 36 докторанти. Освен преподавателската и научноизследователската дейност, преподавателите от факултета осъществяват консултантска дейност, експертни услуги в практиката и участват в организации на бизнеса.

 

 

Състав на факултетен съвет

Декан: Доц. д-р Добрин Жеков Добрев
Заместник- декан: Доц. д-р Валентина Генова Макни

Членове:

 1. Проф. д-р Бистра Константинова Василева
 2. Проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева
 3. Проф. д-р Веселина Василева Димитрова
 4. Проф. д-р Евгени Петров Станимиров
 5. Чл.-кор. проф. д-р ис. н. Иван Динев Русев
 6. Проф. д-р Стоян Петков Маринов
 7. Доц. д-р Вилиян Кръстев Кръстев
 8. Доц. д-р Владимир Сашов Жечев
 9. Доц. д-р Георги Маринов Георгиев
 10. Доц. д-р Георгина Георгиева Луканова
 11. Доц. д-р Десислава Бориславова Серафимова
 12. Доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова
 13. Доц. д-р Мария Петрова Кехайова- Стойчева
 14. Доц. д-р Радка Петрова Иванова
 15. Доц. д-р Свилен Венков Иванов
 16. Доц. д-р Стоянка Вълкова Георгиева
 17. Доц. д-р Юлиян Маринов Нарлев
 18. Гл. ас. д-р Александър Асенов Шиваров
 19. Гл. ас. д-р Боряна Георгиева Сербезова
 20. Гл. ас. д-р Катя Иванова Владова
 21. Гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков
 22. Докторант Радостина Десиславова Николова
 23. Студент Деница Георгиева Коларова

За връзка с нас


Василка Бурджиева

Василка Бурджиева

Василка Бурджиева

Секретар на декана

Фронт офис, Студентска улица

0885 626604

upravlenie@ue-varna.bg

Петя Цокова

Петя Цокова

Петя Цокова

Инспектор "Студенти"

Фронт офис, Студентска улица

0885 616044

p.tsokova@ue-varna.bg