Икономически университет - Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Маркетинг" относно поправителна сесия  – м. септември 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Маркетинг". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Маркетинг". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Маркетинг".