Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности , относно държавната изпитна  сесия  – м.септември 2023 г.

С решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 25.11.21 г. изпитите от Държавната изпитна сесия през месец септември за студентите от всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение ще се проведат присъствено. Организирането на присъствени мероприятия (изпити, практически занятия и др.) в ИУ – Варна се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на провеждането им заповед на министъра на здравеопазването (заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.).

Влизането в сградата на университета и участието в държавните изпити ще се осъществява след представяне на документи за ваксинация, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-COV-2.

Промяна в организацията на държавните изпити може да настъпи при промяна на епидемичната обстановка в страната.

 

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Икономика и организация на туризма". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Икономика и организация на туризма". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Икономика и организация на туризма".

            

 

 

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на магистърски тези  се приемат в кабинет Н-109  на 

30 и 31 август, 2023г.

Магистърските тези за септемврийската сесия се предоставят в кабинет Н-109, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител  , 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по- късно от 31 август 2023 г.

Защитата на магистърска теза ще се проведе на 11 септември , 2023 г. в зали 433 и 434  от   09:00 ч.

Комплексния държавнен изпит ще се проведе на 11 септември , 2023 г.в зала 128 от  08:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван два дни преди датата на изпита.

Рецензии се получават на 8.09.2023 г. на място в кабинет в Н-108 в ИУ- Варна или на телефон 0898447905

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

 Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломни работи  се приемат в кабинет Н-109 на

30 и 31 август 2023 г.

Дипломните работи за септемврийска сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител , 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по- късно от 31 август, 2023 г.

Защитата на дипломни работи  ще се проведе на 11 септември,  2023 г. в зали 433 и 434  от  09:00 ч.

Комплексния държавнен изпит ще се проведе на 11 септември, 2023 г.в зала  128  от  08:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

  Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван два дни  преди датата на изпита

Рецензии се получават преди защитата ден преди изпита  по имейл, оставен от вас при подаване на заявление за   държавен изпит или на място в кабинет в Н-108 в ИУ- Варна