Икономически университет - Варна

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

417

0882164626

valentina.makni@ue-varna.bg

Автобиография

Международен маркетинг, Бизнес практики, Технически анализ

Консултации

Понеделник, кабинет 1-417: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 май 2020, кабинет Платформа E-learn : 10:00-12:00

Дипломатически отношения
Бизнес практики
Магистърски семинар
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет, 26, 2019, 1, 230 - 237.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 -197.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика , 87, 2016, 343-418.
Доклад 2015
// Economy and Politics in the Post-crisis World : Proceedings of International Conference Dedicated to the 25th Anniversary of the Speciality International Economic Relations Held at University of Economics - Varna, 16-17 October 2015. - Varna : Univ. Publ. House Sciense a. Economics, 2015. - [11 p.].
Монография 2015
. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 219 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 2, с. 15 - 28.
Статия 2014
Regional Science Inquiry. The Journal of the Hellenic Association of Regional Scientists , VI, 2014, № 2, с. 23 - 31.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 2, с. 16 - 31.
Монография 2014
- Варна : Онгъл, 2014. - 496 с.
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 206 - 214.
Преглед на всички публикации