Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Международни икономически отношения" относно държавната изпитна  сесия  – м. юни 2021 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Международни икономически отношения". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломни работи се приемат в кабинет Н-108 на 14,15 и 16 юни 2021 г.

Дипломните работи за юнската сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по-късно от 16 юни 2021 г.

Защитата на дипломни работи  ще се проведе на 24 юни 2021 г. в зала Н-433 от 09:00 ч.

Комплексния държавен изпит ще се проведе на 24 юни 2021 г.в две части:

(Първа част - Разработване на отворени въпроси) в зала 122 от 13:00 до 15:00 ч.

(Втора част - тест) в тестовия център зала 55, 56, 57   от 15:00 до 16:30 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван два дни преди изпита

Рецензии се получават ден  преди защитата след  13:00 ч. в кабинет Н-108

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит  се приемат в кабинет Н-108 началото на юни 2021 г.

Комплексния държавен изпит на магистърска специалност КБР ще се проведе на юни 2021 г. в зала 301от 13:00 до 15:00 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван два дни преди изпита.

  • График за държавен изпит -юни2021 г.
  • Резултат от държавен изпит - юни 2021 г.