Икономически университет - Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Международни икономически отношения" относно лятна (редовна) сесия  – м. юни 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Международни икономически отношения". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломни работи се приемат в кабинет Н-108 на 10, 11 и 12 юни 2020 г.

Дипломните работи за юнската сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по-късно от 16.06.2020 г.

Защитата на дипломни работи  ще се проведе на 30.06.2020 г. в зала Н-102 от 10:30 ч.

Комплексния държавен изпит ще се проведе на 30.06.2020 г.в две части:

(Първа част - Разработване на отворени въпроси) в зала 316 от 13:00 ч.

(Втора част - тест) в тестовия център зала 53,55,56 и 58 от 15:00 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван 26.06.2020 г.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на магистърска теза се приемат в кабинет Н-108 на 10, 11 и 12 юни 2020 г.

Магистърските тези за юнската сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 електронен екземпляр (диск) и декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата не по-късно от 16.06.2020 г.

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 30.06.2020 г. в зала Н-102 от 10:30 ч.

Комплексния държавен изпит ще се проведе на 30.06.2020 г. в две части:

(Първа част - Разработване на отворени въпроси) в зала 316 от 13:00 ч.

(Втора част - тест) в тестовия център зала 53,55,56 и 58 от 15:00 ч.

Комплексния държавен изпит на магистърска специалност КБР ще се проведе на 30.06.2020 г. в зала 316 от 13:00 до 15:00 ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван на 26.06.2020 г.