Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Международни икономически отношения" относно държавната изпитна  сесия  – м. септември, 2023 г.

С решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 25.11.21 г. изпитите от Държавната изпитна сесия през месец септември  за студентите от всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение ще се проведат присъствено. Организирането на присъствени мероприятия (изпити, практически занятия и др.) в ИУ – Варна се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на провеждането им заповед на министъра на здравеопазването (заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.).

Влизането в сградата на университета и участието в държавните изпити ще се осъществява след представяне на документи за ваксинация, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-COV-2.

Промяна в организацията на държавните изпити може да настъпи при промяна на епидемичната обстановка в страната.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Международни икономически отношения". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Международни икономически отношения".

                                                                                              

 

 

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломни работи се приемат в кабинет Н-109 на

30 и 31 август, 2023 г.

Дипломните работи за септемврийската сесия се предоставят в кабинет Н-108, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, придружени от декларация за автентичност, изтеглена от сайта на катедрата. Също така трябва да бъдат изпратени в електронен вариант ( в pdf, docx  или odt) на имейл: mio1@ue-varna.bg не по-късно от  предаването на хартиения носител, т.е. от 31.08.2023 г.

Защитата на дипломни работи  ще се проведе на  13 септември, 2023 г. в зала Н-102 от 10:00 ч.

Комплексния държавен изпит ще се проведе на 13 септември2023 г. в две части:

(Първа част - тест) в тестовия център зала 1-55 от 08:00 ч.

(Втора част - Разработване на отворени въпроси) в зала 433 от 10:00 ч.

 

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван два дни преди изпита

Рецензии се получават ден  преди защитата  след  13:00 ч. в кабинет Н-108 или на предоставен имейл адрес

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи и държавен изпит

Срокове и документи

Заявления за допускане до комплексен държавен изпит  се приемат в кабинет Н-108 на ........2023г.

Комплексния държавен изпит на магистърска специалност КБР ще се проведе на .....20223г. в зала .... от ...... ч.

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Графикът за държавен изпит ще бъде публикуван два дни преди датата на изпита. 

  • График за държавен изпит - .......2023 г.
  • Резултат от държавен изпит -..... 2023 г.