Икономически университет – Варна

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

0882165164

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател, ръководител катедра "Икономика и управление на търговията"

Приемно време

Четвъртък, кабинет 307: 10:15-12:15

Консултации

Сряда, кабинет 307: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

20 мар 2023, кабинет 307: 16:30-17:30

10 апр 2023, кабинет 307: 16:30-17:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на продажбите Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на търговските операции Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на търговските операции Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Бизнес комуникации и преговори Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-229 Л Управление на търговските операции 14, 15
Вторник
10:15 13:00 323 Л Маркетинг 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
13:30 16:00 434 Л Управление на продажбите 6, 7
Сряда
16:15 19:00 2-311 Л Управление на търговските операции 20, 21
Четвъртък
07:30 10:00 H-207 Л Бизнес комуникации и преговори 30
Петък
07:30 10:00 2-310 Л Управление на търговските операции 1 20, 21
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 385-392.
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 2, 233-245.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4. [Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna] : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 3 - 11.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss. 5.3. Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 19, 2019, 5.3, 741 - 748., ISSN(печатно) 13142704, ISBN(печатно) 978-619740876-8 / DOI 10.5593/sgem2019/5.3/S21.093 / Scopus
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 3, 101 - 110.
Доклад 2018
Икономически и управленски политики и предизвикателства към индустрия 4.0 Технология или идеология, 29 - 30 септември 2017, СУ Св. Кл. Охридски : Съвместна международна научна конференция : Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с докла, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2018, 347-356., ISBN(печатно) 978-954-9399-50-9 / Линк
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 24 Aug. - 2 Sept. 2018, Albena : STEF93 Technology Ltd., Vol. 5. Modern Science, 2018, N 1.5, 297 - 304.
Преглед на всички публикации