Икономически университет – Варна

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател, катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"

Приемно време

Сряда, кабинет 307: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 307: 15:00-16:00

20 мар 2024, кабинет онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb: 16:00-17:00

10 апр 2024, кабинет 307: 15:00-16:00

10 апр 2024, кабинет онлайн чрез meet.google.com/zzt-poiz-emi: 16:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на продажбите Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Конкурентоспособност на търговския бизнес * Курс 5, ОТБ (Дистанционно обучение)
Конкурентоспособност на търговския бизнес * Курс 5, ОТБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на търговските операции Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на търговските операции * Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Управление на търговските операции Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Управление на продажбите и реклама Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на продажбите и реклама * Курс 4, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-129 Л Управление на търговските операции 13
Вторник
10:15 13:00 2-132 Л Управление на продажбите 6
Сряда
10:15 13:00 2-225 Л Управление на продажбите и реклама 15
Четвъртък
10:15 13:00 221 Л Управление на търговските операции 18
Петък
13:30 16:00 2-130 Л Управление на търговските операции 1 18
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес икономика Управление на продажбите 4 6 1-305 08.05.2024 15:00 - 17:00
Омниканален търговски бизнес Конкурентоспособност на търговския бизнес 5 29 eLearn 10.05.2024 09:00 - 11:00
Омниканален търговски бизнес - СНУ Конкурентоспособност на търговския бизнес 5 30 eLearn 10.05.2024 09:00 - 11:00
Икономика и търговия Управление на продажбите и реклама 4 15 2-310 17.05.2024 13:00 - 15:00
Омниканален търговски бизнес Маркетингови изследвания в омниканална среда 5 29 eLearn 17.05.2024 10:00 - 12:00
Омниканален търговски бизнес - СНУ Маркетингови изследвания в омниканална среда 5 30 eLearn 17.05.2024 10:00 - 12:00
Икономика и търговия Управление на продажбите и реклама 4 47 eLearn 22.05.2024 11:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Управление на търговските операции 4 18 2-310 23.05.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 1, с. 23-33., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 6, 54-75., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 124-132., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Стено, 2022, 112., ISBN(печатно) 978-619-241-219-7
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 624-632., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 2, 233-245., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 385-392.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна = Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Conference Proceedings : Jubilee International Scientific Conference : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-8 , ISBN(онлайн) 978-954-21-1040-8 / Линк
Преглед на всички публикации