Икономически университет - Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

229 Г

0882164593

0893636353

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 229Г: 10:15-11:15

Дати за неположени изпити

15 май 2020, кабинет On-line: 10:00-11:00

Управление на разходите и ценообразуване
Търговски взаимоотношения
Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура
Ценови практики и решения
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 224 с. : с табл., диагр.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 152 - 213.
Доклад 2013
Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България: Сборник с доклади от 14-та научно-практичека конференция, София: УНСС, 2013, с. 271 - 284.
Преглед на всички публикации