Икономически университет - Варна

доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Димитър Рафаилов

517

d.rafailov@ue-varna.bg

Автобиография

Финанси на предприятието
Капиталово бюджетиране
Основи на корпоративните финанси
Финансов мениджмънт и управление на риска
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, Том I, 2017, с. 175-184.
Статия 2017
Journal of Finance and Bank Management, 5, 2017, 2, 1 - 13.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 370 с.
Други 2016
Варна: Е-Литера Софт, 2016, 346.
Доклад 2016
// Следкризисният финансов свят - стагнация или радикална промяна : Сборник доклади от VI международна научна конференция, Равда, 21-22 май 2015 г., София: ИК УНСС, 2016, с. 212-218.
Преглед на всички публикации