Икономически университет – Варна

Икономика и търговия

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Какво се изучава?

В процеса на обучението студентите от специалността получават задълбочени познания и висока квалификация в областта на икономиката и управлението на търговията:

 • широко фундаментално икономическо образование;
 • солидна специална подготовка;
 • практически умения за адаптиране на теоретичните знания.

Студентите от специалността придобиват знания и умения по проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в търговията, финансово-счетоводните и правни аспекти на търговския бизнес, разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса, обосновката на проекти за създаване на собствен бизнес, търговското предприемачество, характера и особеностите на отделните сектори на търговията, бизнес комуникациите, борсовата търговия и др.

Специалните дисциплини, които се изучават са:

 • Въведение в търговския бизнес;
 • Търговски мениджмънт;
 • Психология на търговията;
 • Борсова търговия;
 • Външна търговия;
 • Търговия с интелектуални продукти;
 • Логистика;
 • Управление на продажбите;
 • Търговско предприемачество;
 • Търговско право;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Бизнес комуникации;
 • Електронна търговия
 • Планиране и анализ на търговската дейност;
 • Търговска реклама;
 • Управление на малкия бизнес и др.

Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуални въпроси на теорията и практиката на търговията и позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и чужбина.

Завършилите специалността получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Икономика и търговия".

Какво може да се работи след завършване?

Специалност "Икономика и търговия" притежава едновременно отраслови и функционални измерения, тъй като подготвя специалисти за отрасъл "Търговия" и за предприятия от различни сектори от икономиката и социално-обществения живот.
Завършилите специалността могат да се реализират в няколко направления:

 • в различните равнища на мениджмънта в специализираните фирми за търговия, в това число в големите търговски вериги и малкия и среден бизнес;
 • да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в стратегическото и оперативното управление на всички бизнес единици, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост;
 • да работят като експерти и мениджъри по търговия, продажби, маркетинг, логистика;
 • да осъществяват функциите на търговски и борсови посредници, агенти, дистрибутори, представители, аналитици, консултанти и др.
 • да стартират успешно самостоятелен търговски бизнес в различни сектори на икономиката.

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по “Икономика и търговия”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

 

II. Професионални знания и умения

Обучението в специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства с цел да се подготвят висококвалифицирани икономисти – бакалаври.

В процеса на обучението студентите от специалността получават:

 1. Широка фундаментална подготовка по: теоретичните основи на пазарната икономика, проблемите на маркетинга, управлението, финансите, математиката, информатиката, счетоводството, статистиката, правото и др.
 2. Солидна специална теоретична и практическа подготовка в областта на търговията с потребителски и индустриални продукти, търговията на едро и дребно, международната търговия, по проблемите на: икономиката и управлението на търговията; организацията и технологията на търговските процеси; методите и способите за планиране, прогнозиране и моделиране; анализа и оценката на състоянието и развитието на търговската дейност; икономиката, организацията и управлението на ресурсите и инвестиционния процес в търговията; логистиката и стокодвижението; финансовия мениджмънт и счетоводство; бизнес комуникациите и търговските преговори, управлението на продажбите, търговската реклама и продуктовия мениджмънт; специфичните проблеми на стокознанието, борсовата търговия, хотелиерството и ресторантьорството, търговията с недвижими имоти; потребителското поведение и психология, пазарната социология, електронната търговия, цените и ценообразуването в търговията; търговията с индустриални и интелектуални продукти и др.
 3. Практически умения за адаптиране на теоретичните знания с помощта на разгънато езиково и компютърно обучение и компетенции, провеждане на практики и стажове в конкретни търговски фирми, решаване на практически казуси и провеждане на ролеви игри, събиране на информация за изследване на вътрешния и международните пазари на потребителски и индустриални продукти, провеждане на научни изследвания, разработване на курсови проекти и дипломни работи за предприятията с търговска дейност, презентационни умения, развитие на физическа култура и т.н.

Завършилите специалността могат да работят в специализирани търговски предприятия, търговски представителства, борсови организации или търговски, пласментно-снабдителни и маркетингови отдели на индустриални, аграрни, строителни и други предприятия и организации, а също в структурите по търговия в органите на държавната власт – министерства, областни и общински съвети, кметства и др., както и в учебни, научни и обществени организации.

 

III. Обучение по специалност "Икономика и търговия"

Подготовката по специалност "Икономика и търговия" е едновременно отраслова и функционална. Отраслова – защото подготвя специалисти за предприятия и структури от отрасъл "Търговия, търговско представителство и посредничество" - частни, кооперативни, общински, държавни и със смесена форма на собственост. Функционална – защото подготвя специалисти за функциите по търговия, покупки, продажби, реализация – за всички стопански предприятия от различните сектори на икономиката и социално-обществения живот.

В специалността се формират задълбочени теоретични и практически познания и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговията. Студентите от специалността придобиват знания и умения по проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в търговията с потребителски и индустриални продукти; организацията и технологията на търговските процеси; финансово-счетоводните и правни аспекти на търговския бизнес; разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса; извършването на икономически и пазарни анализи; обосновката на бизнес проекти за създаване на собствен бизнес; икономическата оценка на инвестиционни проекти; характера и особеностите на отделните подотрасли и сектори на търговията; търговското предприемачество, управлението на продажбите и човешките ресурси, търговската реклама, електронната търговия, продуктовия мениджмънт, борсовата търговия, бизнес комуникациите и търговските преговори, цените и ценообразуването в търговията, търговията с интелектуални и индустриални продукти, потребителската психология и поведение и др.

Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуалните въпроси на теорията и практиката на търговията, като позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и чужбина. Подготовката в бакалавърска степен завършва със защита на дипломна работа или с комплексен държавен изпит и дава възможност за продължаване на образованието в магистърска степен на обучение.

 

IV. Възможности за реализация

Завършилите специалността могат да осъществяват следните функции и дейности, да се реализират в редица направления и да заемат съответните длъжности:

 • организиране, ръководство и управление на собствено предприятие в областта на търговията и услугите;
 • управление на търговската дейност на средно и по-високо равнище в голям обект, предприятие, кооперация, холдинг, търговска верига, търговско-развлекателен център, като могат да се заемат различни длъжности (директор, управител, президент, председател, мениджър, ръководител отдел, супервайзър и др.);
 • ръководство на търговската дейност в държавната и местната власт - ръководни служители и приложни специалисти в органите на държавната и местната власт, министерства, кметства, общински и областни съвети, специалисти и експерти по търговия в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствените организации;
 • в различните равнища на мениджмънта в специализираните фирми за търговия, в това число в малкия и средния бизнес, големите търговски вериги и търговско-развлекателни центрове;
 • икономическа, организаторска и управленска дейност в областта на маркетинговите проучвания на пазара на стоки и услуги, рекламата и логистиката;
 • изпълнителски и ръководни длъжности в стратегическото и оперативното управление на всички бизнес единици, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост, аналитични специалисти;
 • управление на отделни страни от търговската дейност, като: търговски директори, ръководители на търговски отдел, ръководители по покупките и доставките, ръководители по складирането, ръководители по пласмента и продажбите, ръководители отдел маркетинг и проучване на пазара, мениджъри по човешките ресурси, организацията и ефективността на труда, ръководители на отдели за икономически анализи и прогнози, мениджъри по информационното осигуряване и обслужване, мениджъри по иновациите, мениджъри по материално-техническата база и инвестициите, мениджъри по търговията на дребно, и търговията на едро, хотелиерството и ресторантьорството, регионални търговски мениджъри, мениджъри ключови клиенти и др.;
 • приложни финансови специалисти - брокери на организираните пазари, дилъри на ценни книжа и парични средства, посредници по недвижими имоти, оценители и организатори на търгове;
 • специалисти и мениджъри във функционалните звена за управление и търговските отдели на предприятия от производството, селското стопанство, външнотърговския сектор, банково-застрахователния бизнес, сектора на туризма, услугите и социалните дейности;
 • търговски представители, посредници, бизнесконсултанти, посредници в бизнес услугите;
 • учители по икономика, организация, управление и финанси на търговията в средните училища;
 • да продължат обучението си в магистърска степен, а в последствие и в докторантура, да работят във висши училища и други научни организации като преподаватели, асистенти и научни сътрудници.

 

 

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност "Икономика и търговия"

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Самостоятелност и отговорност:
  • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
  • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
  • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
  • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • Компетентности за учене:
  • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • Комуникативни и социални компетентности:
  • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
  • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
  • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
  • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;
 • Професионални компетентности:
  • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на търговията с цел решаване на конкретни задачи;
  • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
  • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
  • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Основи на търговския бизнес 4 9 Изпит 270 195 75
Търговски мениджмънт 5 8 Изпит 240 165 75
Основи на търговското предприемачество 5 8 Изпит 240 165 75
Стокознание 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Инвестиционна политика в търговията 6 6 Изпит 180 120 60
Количествени методи в търговията 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на търговските операции 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Финансов мениджмънт в търговията 7 8 Изпит 240 165 75
Планиране и анализ на търговската дейност 7 8 Изпит 240 165 75
Логистика 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 90 60
Управление на малкия бизнес 8 5 Изпит 150 90 60
Управление на човешките ресурси 8 5 Изпит 150 75 75
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти