Икономически университет – Варна

Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация

Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема:

"ТЪРГОВИЯ 5.0 – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ХУМАНИЗАЦИЯ"

по повод 70 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" и

75 години от създаването на специалност "Икономика и търговия" при Икономически университет – Варна

a 13 ОКТОМВРИ 2023 г. b

Тематични направления:

 • Икономически теории и практики в търговията; 
 • Пазари и конкурентоспособност; 
 • Мениджмънт, маркетинг, логистика и човешки ресурси в търговията;
 • Предприемачеството и финанси в търговията; 
 • Иновации, дигитализация и омниканална търговия; 
 • Предизвикателства пред обучението на специалисти по търговия.

Организаторите си запазват правото с цел оперативна оптимизация при провеждането на научния форум да извършат консолидация в определените тематични направления.

Форматът за провеждане на конференцията е хибриден - присъствено или дистанционно.

Научният форум ще се проведе в Икономически университет - Варна и с възможност за дистанционно участие през Google meet.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:
 • изпращане на заявката за участие в конференцията само по електронен път в раздел "Заявка за участие" - 16.06.2023 г.
 • потвърждение за приемането на заявките - 30.06.2023 г.
 • краен срок за внасяне на таксата за участие - 1.09.2023 г.
 • краен срок за изпращане на докладите, оформени според "Изисквания към докладите" - 1.09.2023 г.
 • дата на провеждане на научния форум - 13.10.2023 г.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
 • 80 лв. (40 евро) на разработка при присъствено участие за първия автор и 40 лв. (20 евро) за всеки следващ съавтор;

  (таксата включва пакет с материали от конференцията, участие в пленарната сесия и работата на секциите, публикация на доклад, кафе-пауза, коктейл).

 • 40 лв. (20 евро) на разработка при дистанционно участие, независимо от броя на съавторите;

  (таксата включва участие в пленарната сесия и работата на секциите, публикация на доклад).

Участници от ИУ - Варна не заплащат такса.

ДАННИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ:
 • Банка: "УниКредит Булбанк" АД
 • Титуляр: Икономически университет – Варна
 • IBAN: BG59 UNCR 7000 3125 1617 89 (в лева)
 • IBAN: BG87 UNCR 7000 3425 1637 58 (в евро)
 • BIC: UNCRBGSF

Основание: конф. на кат. “ИУТУ”, име на участника

(ако на участника е необходимо издаването на фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат или ако участника желае издаване на фактура, преводът трябва да се осъществи от името на лицето, на чието име трябва да е фактурата).

Таксите за банковия превод са за сметка на участника (ците).

Сканирано копие от платежния документ, удостоверяващ превода на таксата, се изпраща на електронната поща на конференцията commerce@ue-varna.bg заедно с пълния текст на доклада.

Таксата-правоучастие включва публикуването само на един доклад. Участието в конференцията е максимално с два доклада – лично и/или в съавторство. Доклади, които не отговарят на изискванията за форматиране, няма да бъдат приети!

Научния форум се подпомага със средства за научна дейност, финасирана целево от държавния бюджет по одобрен конкурс за финансиране на на научни проекти през 2023 г. в Икономически университет - Варна - НПК 329/2023 г.

ЗАЯВКА (електронен формуляр)

за участие в юбилейна международна научно-практическа конференция на тема:

„ТЪРГОВИЯ 5.0 – ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ХУМАНИЗАЦИЯ“

по повод 70 години от създаването на катедра “Икономика и управление на търговията и услугите“ и

75 години от създаването на специалност “Икономика и търговия“ при Икономически университет – Варна

Благодарим за Вашия интерес към научния форум, очакваме Вашата заявка! Молим да попълните електронния формуляр по-долу!

След неговото изпращане ще получите потвърждение за получаването му от организаторите от електронен пощенски адрес commerce@ue-varna.bg,

а на 30.06.2023 г. потвърждение за приемане на заявката.

ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА НАТИСНЕТЕ ТУК

(conference REGISTRATION FORM on English here)

Участниците от страната могат да се възползват от предложенията за настаняване в:

1. Хотел "Рослин Димят Хотел Варна" (Rosslyn Dimyat Hotel Varna) с физически адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 111

Телефон: +359 52 910 800

web: https://dimyat.rosslyn-hotels.com/bg

2. Хотел "Орбита" (Orbita) с физически адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25

Телефон: +359 885 930 101

web: http://www.hotelorbita.com/

Общи изисквания по отношение на докладите:
Докладите са с максимален обем от 8 страници, включително таблици, фигури, използвана литература и основна (контактна) информация за автора/ите.
Основен шрифт на изложението: „Times New Roman” размер 12 pt., Justified, без отстъп между параграфите Spacing-Before/After:-0 pt.
Междуредие: 1,5 lines, отстъп на първи ред (First line indentation): 1,25. Шаблон на доклада.

Работни езици: български и английски.

Подробни инструкции за оформление на параграфите можете да изтеглите от тук

Всички доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник, който ще бъде достъпен на страницата на конференцията на уеб сайта на Икономически университет - Варна и изпратен до участниците. Сборникът e индексиран в базата от данни Research Papers in Economics (RePEc) и Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Сборникът е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (НАЦИД) № 4948.

Доклади, които не отговарят на описаните изисквания, няма да бъдат приети за публикуване!

Сборник с доклади е с присъединен ISBN 978-954-21-1160-3

** С изпращането на доклада за участие в научната конференция авторът (авторите) декларира (декларират), че той е собствена оригинална разработка на автора/съавторите, и не е публикуван в друго издание и под друго заглавие. Авторът (авторите) приема (приемат) представения доклад да бъде свободно достъпен и безвъзмездно разпространен в Интернет след публикуването му.

Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на докладите и за грешки, допуснати по тяхна вина.

Програмата на международната научно-практическа конференция „Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация“ ще бъде изпратена предварително на участниците по електронен път и предадена на място в деня на конференцията. Програмата може да изтеглите тук. (The program of the conference can be downloaded here). Тук може да видите/изтеглите на сборника с доклади. (You can view/download the conference proceedings here).

ISBN 978-954-21-1160-3

За контакти с организационния комитет на конференция "Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация":

 

Икономически университет - Варна
Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"
бул."Княз Борис I" 77
9002, Варна
каб. H-106

e-mail: commerce@ue-varna.bg

Facebook: Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"