Икономически университет – Варна

Такси

 

Студентите за обучение в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, заплащат такса, съгласно действащите нормативни актове, а студентите приети в платена форма на обучение, заплащат семестриална такса, утвърдена от АС на ИУ-Варна.

При заличаване на записан студент в платена форма на обучение преди началото на учебната година се възстановяват 75% от внесената такса. При заличаване преди началото на учебната година на студент, който се обучава по държавна поръчка, внесената такса не се възстановява.

След започване на учебната година внесената такса не се връща.

Таксата за обучение може да бъде платена по банковата сметка на Икономически университет - Варна


Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Курс 5, Специалност

Такса за кандидатстване за учебната 2021/2022 в ОКС "магистър" - 60.00 лв.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНА 2021/2022 Г. ЗА ПЛАТЕН ПРИЕМ
(ПО ЧЛЕН 95, АЛ. 4 ОТ ЗВО) ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП.

 

Година на прием Специалност

 

Форма на обучение

Редовно Задочно Дистан-
ционно
За новоприети студенти за учебната 2021/2022г. Счетоводство и контрол 1,045 лв. 730 лв. -
Банков мениджмънт - - 730 лв.
Финанси и иновации - - 730 лв.
Международен бизнес и мениджмънт (на англ. език) 1,250 лв. - -
Корпоративен бизнес и управление 1,045 лв. - 730 лв.
Логистичен мениджмънт 1,045 лв. - 730 лв.
Глобален търговски бизнес - 730 лв. -
Строително предприемачество и недвижима собственост 1,045 лв. 730 лв. -
Управление на проекти 1,045 лв. 730 лв. -
Аграрен бизнес - - 730 лв.
Екоикономика - 730 лв.  
Бизнес консултиране - - 730 лв.
Качество и експертиза на стоките - 730 лв. -
Управление на продажбите и мърчандайзинг 1,045 лв. - 730 лв.
Реклама и медийни комуникации 1,045 лв. - 730 лв.
Маркетинг и бранд мениджмънт - - 730 лв.
Корпоративен маркетинг -. - 730 лв.
Конкурентно и бизнес разузнаване 1,045 лв. - -
Информационен мениджмънт в бизнеса 1,045 лв. - -
Мениджмънт на организациите 1,045 лв. - -
Мениджмънт на човешките ресурси 1,045 лв. - -
Публичен мениджмънт и административна власт 1,045 лв. - -
Международен туристически бизнес 1,045 лв. 730 лв. -
Мобилни и уеб технологии 1,560 лв. - -
Информатика (на англ. език) 1,650 лв. - -
Година на прием Професионално направление Форма на обучение
Редовна  Задочна Дистанционна
За приети студенти 2020/2021г.
(ДНДО и СПН)
3.7 Администрация и управление 1,045 лв. - -
3.8 Икономика 1,045 лв. 730 лв. 730 лв.
3.9 Туризъм 1,045 лв. 730 лв. -
4.6 Информатика и компютърни науки 1,560 лв. - -
 
ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧАЩИ СЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ:
-        подготвителен курс - 1250 евро
-        обучение в ОКС „магистър“ след „бакалавър“ - 1500 евро
ЧУЖДЕСТРАННИ УЧАЩИ СЕ С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО, ЕДНОТО ОТ КОИТО Е БЪЛГАРСКО, по смисъла на чл. 95, ал. 10 от ЗВО:
заплащат половината от размера на определените по-горе такси

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНА 2021/2022 Г. С ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП.
 
 
Година на прием
 
Професионално
направление
Специалност
Категория
студенти
Форма на
обучение
Зимен семестър
Летен семестър
За новоприети студенти за учебната 2021/2022г. 4.6 Информатика и компютърни науки Мобилни и уеб технологии СС и ДНДО Редовна 500 лв. 500 лв.
За приети студенти прием 2020/2021г. 4.6 Информатика и компютърни науки Мобилни и уеб технологии ДНДО Редовна 500 лв. 1,560 лв.
СЕМЕСТРИАЛНИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" НА СТУДЕНТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г., СЪС СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ "ОТЛИЧЕН" (5,50-6,00) ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП.

 

Година на прием Професионално направление Категория студенти Зимен  семестър Летен семестър
Редовно
обучение
Задочно обучение
Дистанционно обучение
Редовно обучение
Задочно обучение
Дистанционно обучение
За новоприети студенти за учебната 2021/2022 г.
3.7 Администрация
и управление
СС и СНУ 940 лв. - - 940 лв. - -
ДНДО и СПН - - - 940 лв. - -
3.8 Икономика СС и СНУ 940 лв. 657 лв. 657 лв. 940 лв. 657 лв. 657 лв.
ДНДО и СПН - - - 940 лв. 657 лв. 657 лв.
3.9 Туризъм СС и СНУ 940 лв. 657 лв. - 940 лв. 657 лв. -
ДНДО и СПН - - - 940 лв. 657 лв. -
За приети студенти прием 2020/2021 г. 3.7 Администрация и управление ДНДО и СПН

940 лв.

-

-

1,045 лв.

-

-

3.8 Икономика ДНДО и СПН 940 лв. 657 лв. 657 лв. 1,045 лв. 730 лв. 730 лв.
3.9. Туризъм ДНДО и СПН 940 лв. 657 лв. - 1,045 лв. 730 лв. -