Икономически университет – Варна

Такси

При отписване на новоприет студент от ОКС "магистър" (платено обучение) по собствено желание преди началото на учебната година, срещу представяне на оригинален платежен документ, се възстановяват 75% от внесената такса. При заличаване преди началото на учебната година на студент, който се обучава по държавна поръчка, внесената такса не се възстановява.

След започване на учебната година внесената такса не се връща.

Таксата за обучение може да бъде платена по банковата сметка на Икономически университет - Варна

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Курс 5, Специалност

Такса за кандидатстване за учебната 2024/2025 в ОКС "магистър" - 70.00 лв.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНА 2024/2025 г. ЗА ПЛАТЕН ПРИЕМ
(ПО ЧЛЕН 95, АЛ. 4 ОТ ЗВО) ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП
 
Година на прием Специалност

 

Форма на обучение

Редовно Задочно Дистан-
ционно
За новоприети студенти за учебната 2024/2025 г. Счетоводство и контрол 1,295 лв. 780 лв. -
Банков мениджмънт - - 780 лв.
Финанси и иновации - - 780 лв.
Международен бизнес и мениджмънт (с препод. на англ. език) 1,355 лв. - -
Корпоративен бизнес и управление - - 780 лв.
Логистичен мениджмънт - - 780 лв.
Аутсорсинг и бизнес развитие - 780 лв. -
Омниканален търговски бизнес - - 780 лв.
Строително предприемачество и недвижима собственост - 780 лв. -
Управление на проекти - 780 лв. -
Аграрен бизнес - - 780 лв.
Екоикономика - 780 лв.  
Бизнес консултиране - - 780 лв.
Качество и експертиза на стоките - 780 лв. -
Управление на продажбите и мърчандайзинг - - 780 лв.
Реклама и медийни комуникации - - 780 лв.
Маркетинг и бранд мениджмънт - - 780 лв.
Дигитални технологии в бизнеса 1,295 лв. - -
Международен бизнес - 780 лв. -
Мениджмънт 940 лв. - -
Мениджмънт на човешките ресурси 940 лв. - -
Междукултурен бизнес (с препод. на англ. език) 1,000 евро    
Публичен мениджмънт и административна власт 940 лв. - -
Мениджмънт на образованието - 565 лв. -
Бизнес администрация (с препод. на англ. език) 1,015 лв. - -
Международен туристически бизнес 985 лв. 780 лв. -
Мобилни и уеб технологии 1,975 лв.    
Информатика (с препод. на англ. език) 1,975 лв. - -
Година на прием Професионално направление Форма на обучение
Редовна  Задочна Дистанционна
За приети студенти 2023/2024 г.
(ДНДО и СПН)
3.7 Администрация и управление 940 лв. - -
3.8 Икономика 1,295 лв. 780 лв. 780 лв.
3.9 Туризъм 985 лв. 780 лв. -
4.6 Информатика и компютърни науки 1,975 лв. - -
 
ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧАЩИ СЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ:
 
-        обучение в ОКС „магистър“ след „бакалавър“ - 1600 евро
ЧУЖДЕСТРАННИ УЧАЩИ СЕ С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО, ЕДНОТО ОТ КОИТО Е БЪЛГАРСКО, по смисъла на чл. 95, ал. 10 от ЗВО:
заплащат половината от размера на определената по-горе такса - 800 евро

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНА 2024/2025 г. С ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП.
 
 
Година на прием
 
Професионално
направление
Специалност
Категория
студенти
Форма на
обучение
Зимен семестър
Летен семестър
За приети студенти прием 2023/2024 г. 4.6 Информатика и компютърни науки Мобилни и уеб технологии ДНДО Редовна 615 лв. 1,975 лв.
Освобождаване от такса за кандидатстване
 
Обсвобождаване от такса за кандитастване имат:
  • лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалидите и военнопострадалите;
  • кръглите сираци;
  • майки с три и повече деца;
  • близнаци, когато са кандидатствали едновременно в ИУ – Варна.

 

Освобождаване от заплащане на такса за обучение

Освобождаване от такса за обучение имат: 
  • лица със сензорни увреждания и други с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • кръгли сираци;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Лицата ползващи това облекчение, подават заявление до ректора на ИУ-Варна в ЦМО за освобождаване от семестриална такса.

Облекчението може да бъде ползвано еднократно при обучението на студенти в ОКС "магистър" в ИУ-Варна.